Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA LICENCJACKA 0310-CH-S1-034
Laboratorium (L) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Zakład Chemii Analitycznej:

Literatura oryginalna związana z tematyką wykonywanej pracy licencjackiej. Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

1. „Chemia fizyczna. Praca zbiorowa”, PWN, Warszawa

2. J. Ościk, „Adsorpcja”, PWN, Warszawa, 1983

3. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa, 2010

4. W. Trzebiatowski, „Chemia nieorganiczna”, PWN, Warszawa, 1978

a także:

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe, najczęściej z bieżących numerów czasopism chromatograficznych, ale także pozycje książkowe, monograficzne.

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej

P. Mastalerz, Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 1996

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa 1992.

Literatura ustalana indywidualnie w zależności od zadanego tematu

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe

Zakład chemii teoretycznej:

- L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa 2004

- I. N. Levine, Quantum Chemistry, Prentice Hall, 5ed. 1999.

- M. Jaworska, M. Musiał, T. Pluta, Wybrane zagadnienia chemii kwantowej, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009.

plus literatura ustalana indywidualnie w zależności od tematu badawczego oraz samodzielne wyszukiwanie pozycji literaturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Analitycznej:

Sprawozdanie:

wymagania merytoryczne: Sprawozdanie obejmuje wstęp teoretyczny, opis przeprowadzonego doświadczenia, ponadto uzyskane wyniki oraz wszystkie niezbędne obliczenia. Po uzgodnieniu z opiekunem naukowym sprawozdanie może zostać ujęte w treści pracy licencjackiej.

kryteria oceny: Ocena bardzo dobra - sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student, korzysta z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki, matematyki i rachunku błędów, potrafi wskazać źródła błędów i zinterpretować uzyskane wyniki. Sprawozdanie nie zawiera błędów i wykonane jest bardzo starannie.

Ocena dobra – sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student, korzysta z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki, matematyki i rachunku błędów, potrafi wskazać źródła błędów i zinterpretować uzyskane wyniki. Sprawozdanie wykonane jest starannie lecz zawiera nieliczne błędy.

Ocena dostateczna – sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student ma kłopot ze wskazaniem źródeł błędów i interpretacją uzyskanych wyników. Sprawozdanie zawiera błędy.

Ocena niedostateczna- sprawozdanie nie jest kompletne. Student nie potrafi przeprowadzić obliczeń.

przebieg procesu weryfikacji : Student na bieżąco dyskutuje z opiekunem wyniki przeprowadzonego eksperymentu. Sprawozdanie/pracę licencjacką składa opiekunowi w uzgodnionym terminie.

Ocenianie ciągłe:

wymagania merytoryczne: Bezpieczna praca w laboratorium analitycznym. Prawidłowe wykonanie eksperymentów.. Umiejętność pracy laboratoryjnej indywidualnej i zespołowej. Umiejętność korzystania z oprogramowania.

kryteria oceny: Ocena bardzo dobra - wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Zna i rozumie realizowane zagadnienie. Zna podstawy teoretyczne prowadzonej analizy. Potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium analitycznym. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena dobra – wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zna podstawy teoretyczne prowadzonej analizy. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium analitycznym. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo. Świadomie unikając błędów w pracy laboratoryjnej konsultuje się z prowadzącym.

Ocena dostateczna – prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zna podstawy teoretyczne prowadzonej analizy. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium analitycznym. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać eksperymentu nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie realizowanego zagadnienia. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium analitycznym.

przebieg procesu weryfikacji : W czasie trwania eksperymentu opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyką pracy licencjackiej.

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).

Prowadzący na podstawie obserwacji ocenia umiejętności efektów wynikających z samodzielnej pracy studenta.

Samodzielne odpowiedzi i opanowanie metod chromatograficznych w danym zagadnieniu. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - bdb

Student wymaga niewielkiej pomocy w wykonywanym ćwiczeniu. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - db

Student wykonuje ćwiczenia z dużą pomocą prowadzącego. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - dst

Student nie jest w stanie wykonać ćwiczenia nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie realizowanego zagadnienia z zakresu pracy licencjackiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - ndst

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej.

Ocena sprawozdania zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym.

Ocena bardzo dobra: sprawozdanie opracowane wyczerpująco pod względem merytorycznym i wzorowo pod względem redakcyjnym

Ocena dobra: sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym poprawnie zinterpretowane wyniki doświadczeń. Wykonane starannie - pod względem graficznym nie budzi zastrzeżeń

Ocena dostateczna: sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane elementy, jednak student wymaga pomocy w prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników. Strona graficzna pracy – poprawna

Ocena niedostateczna: brak sprawozdania lub sprawozdanie niekompletne i niedopracowane pod względem redakcyjnym.

Ocena ciągła postawy studenta reprezentowanej w czasie realizacji pracy licencjackiej.

Zakład Chemii Teoretycznej:

Ocena zależna od jakości realizacji nałożonego przez prowadzącego zadania mającego na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie zagadnień zawartych w programowych treściach modułu.

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe.

Sprawozdanie z wykonanych obliczeń wchodzących w skład pracy licencjackiej.

Skala ocen:

3.0 – przedstawienie wyników

3.5 – wyniki wraz z elementami opisu użytych metod obliczeniowych

4.0 – wyniki wraz z opisem użytych metod obliczeniowych

4.5 – niekompletne opracowanie na ocenę 5.0

5.0 – wyniki wraz z częścią teoretyczną oraz z wnioskami z obliczeń

Zakres tematów:

Zakład Chemii Analitycznej:

Zasady pracy w laboratorium analitycznym. Przygotowanie próbek do analizy chemicznej i spektrochemicznej. Techniki zatężania pierwiastków śladowych: ekstrakcja do fazy stałej, ekstrakcja ciecz-ciecz, współstrącenie. Elementy analizy spektralnej ICP-OES, AAS, EDXRF, UV-Vis oraz metod chemometrycznych.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Tematyka zajęć laboratoryjnych jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac licencjackich. Studenci indywidualnie pracują z literaturą przygotowując prezentacje multimedialne na tematy związane z fizykochemicznymi podstawami chromatograficznych procesów rozdzielczych oraz z praktycznymi zastosowaniami technik chromatograficznych. Studenci zapoznają się z wyposażeniem laboratorium chromatograficznego.

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

Tematyka zajęć jest ściśle związana z realizowanymi tematami prac licencjackich.

W zależności od realizowanych tematów wykonywane są akresu:

-badania zasadowości wybranych sulfamoilowych i sulfidowych/sulfinylowych pochodnych chinoliny

- rejestracji i badania widm elektronowych wybranych pochodnych ditiinodichinolin

Zakład chemii teoretycznej:

-opracowanie przeglądu literaturowego związanego z tematyką pracy licencjackiej

- wykonanie obliczeń przewidzianych w pracy licencjackiej

- przygotowanie zestawień wyników

- analiza wyników

- formułowanie wniosków końcowych

Metody dydaktyczne:

Zakład Chemii Analitycznej:

jak w opisie modułu

liczba godzin pracy własnej studenta 120

Przygotowanie do prac laboratoryjnych. Samodzielna praca z literaturą. Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników pomiarów.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące tematykę pracy licencjackiej.

Samodzielna praca studenta mająca na celu przyswojenie zagadnień przedstawianych w ramach wykładu w oparciu o treści wykładu i wskazaną literaturę. Przygotowanie do laboratorium ze wskazaną literaturą. Przygotowanie streszczenia prezentacji multimedialnej (streszczenie w formie pisemnej).

Przygotowana prezentacja multimedialna dotyczy fizykochemicznych podstaw chromatograficznego rozdzielania materii na podstawie wykładów, a także na podstawie podręczników akademickich, samodzielnie wyszukiwanych monografii naukowych i artykułów zawartych w czasopismach naukowych.

organizacja zajęć: W zależności od formy pracy licencjackiej. Przygotowanie do prac laboratoryjnych. Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym. Samodzielna praca z literaturą. Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników pomiarów.

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej.

Własna i pod nadzorem praca laboratoryjna studenta, Opracowywanie, analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych eksperymentów.

Samodzielna praca z literaturą naukową, przygotowanie sprawozdania z pracy laboratoryjnej

Konsultacje

Zakład Chemii Teoretycznej:

praktyczne i wizualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, Szkolna 9, sala ICH
Mieczysław Sajewicz, Teresa Kowalska, Magdalena Knaś 7/12 szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, Szkolna 9, sala ICH
Monika Musiał, Stanisław Kucharski, Rafał Podeszwa 4/12 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, Szkolna 9, sala ICH
Robert Musioł, Piotr Bartczak, Kamila Gajcy 6/12 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, Szkolna 9, sala ICH
Piotr Kuś, Marcin Rojkiewicz 4/12 szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, sala C/1/01
Rozalia Czoik, Maria Maślankiewicz, Marta Kuwik 3/12 szczegóły
6 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, Szkolna 9, sala ICH
Stanisław Krompiec, Mateusz Penkala, Michał Filapek, Aneta Słodek 11/12 szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, Szkolna 9, sala ICH
Beata Zawisza, Katarzyna Pytlakowska, Marzena Dabioch, Karina Kocot 6/12 szczegóły
8 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, Szkolna 9, sala ICH
Beata Walczak 0/12 szczegóły
9 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, Szkolna 9, sala ICH
Jacek Nycz 4/12 szczegóły
10 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Malicka, Barbara Machura, Anna Świtlicka 7/12 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.