Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność pożytku publicznego i wolontariat 05-SP-S1-DPPIW
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

 K.W. Frieske Gospodarcza strona dobroczynności IPiSS 2006 biblioteka www.ekonomiaspoleczna.pl

 H. Izdebski Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Komentarz Warszawa 2003

 M. Rymsza i inni Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2006

 H. Izdebski, M. Małek Formy prawne przedsiębiorczości społecznej w Polsce w Kapitał społeczny i ekonomia społeczna [red] . Kaźmierczak, M. Rymsza Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2007

 B. Kromolicka [red] Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, Akapit Toruń 2005

 Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność? Jan Jakub Wygnański Warszawa 2008 Wydawnictwo: Stowarzyszenie Klon/Jawor

 Od trzeciego sektora do przedsiębiorczosci społecznej – wyniki badan ekonomii społecznej w Polsce.Warszawa 2008 Wydawnictwo: Stowarzyszenie Klon/Jawor

 Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Warszawa 2008

 M. Załuska, W. Toczyski, E. Leś, J. Boczoń [red.], Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Interart, Warszawa 1996

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r, w tym zmiany z 17 grudnia 2009, i 22 stycznia 2010

Literatura uzupełniająca

 P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński [red.] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, IfiS PAN Warszawa 2002

 S. Golinowska, D. Głogosz [red.], Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, IPISS, Warszawa 1999

 M. Granat [red.], Organizacje pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno – finansowe, ISP, Warszawa 2000

 Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2005 MPiPS Warszawa 2007

 Roczniak nr 2 Wolontariat nowe spojrzenie na pracę społeczną

Efekty uczenia się:

Student zna społeczne uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych

Student posiada wiedzę na temat różnych form współdziałania organizacji pozarządowych z sektorem publicznym w obszarze działalności pożytku publicznego

Student ma wiedzę na temat prawnych i organizacyjnych form działania organizacji pozarządowych

Student ma rozeznanie w działalności wolontariackiej i jej roli w kształtowaniu postaw prospołecznych

Student ma świadomość roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Student posiada orientację w różnych sposobach współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym

Student potrafi samodzielnie dotrzeć do potrzebnych informacji, ma umiejętność przygotowania prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

 znajomość społecznych uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych

 posiadanie wiedzy na temat różnych form współdziałania organizacji pozarządowych z sektorem publicznym w obszarze działalności pożytku publicznego

 znajomość prawnych i organizacyjnych form działania organizacji pozarządowych

 rozeznanie w działalności wolontariackiej i jej roli w kształtowaniu postaw prospołecznych

 świadomość roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

 posiadanie orientacji w różnych sposobach współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym

 umiejętność prowadzenia dyskusji, formułowania własnych sądów.

Zakres tematów:

- rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

- współpraca organizacji pozarządowych z sektorem publicznym

- działalności pożytku publicznego na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych

- prawne i organizacyjne formy działania organizacji pozarządowych

- przedstawienie przykładów organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej

- rola wolontariatu i uwarunkowań prawnych działalności wolontariuszy

- zaprezentowanie udziału wolontariuszy w działalność różnych organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

omówienie wybranych tekstów źródłowych, dyskusja, warsztaty grupowe, wystąpienia indywidualne i grupowe oraz studium przypadku

Konsultacje

konsultacje indywidualne w formie bezpośredniej i /lub elektronicznej (koordynator modułu może zalecić jako obowiązkowe poszczególnym studentom)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz, Bartosz Drdzeń 30/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz, Bartosz Drdzeń 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.