Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 01-BT-S1-1BT-27
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

BŁASZCZYK M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska., PWN, Warszawa, 2007

Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa

Klimiuk P., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. WN PWN, Warszawa

Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. WN PWN, Warszawa Mrozowska J. (red.). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. (rozdziały 9-12). Wyd. Politech. Śl., Gliwice.

Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydaw. UMCS, Lublin (tłumaczenie).

Buczkowski R., Kondzielski I., Szamański T. 2002. Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd. U.M. Kopernika, Toruń

MIKSCH K., Biotechnologia ścieków., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010

BARTKIEWICZ B., Oczyszczanie ścieków przemysłowych., PWN, Warszawa, 2002

KLIMIUK E., ŁEBKOWSKA M., Biotechnologia w ochronie środowiska., PWN, Warszawa, 2003

HARTMANN L., Biologiczne oczyszczanie ścieków., Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa,1999

ŁABUŻEK S., NECKLEN D., RADZIEJEWSKA – LEBRECHT J., Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2002

SCHLEGEL H. G., Mikrobiologia ogólna., PWN, Warszawa, 2000

GAJKOWSKA-STEFAŃSKA L., GUBERSKI S., GUTOWSKI W., MAMAK Z., SZPERLIŃSKI Z., Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

BŁASZCZYK M.K., Mikrobiologia środowisk, PWN, Warszawa, 2014

Metody i kryteria oceniania:

Raport z pracy laboratoryjnej:

Na ocenę składa się: poprawność wykonania doświadczeń, obliczeń matematycznych, formułowania wniosków i dyskusji wyników przedstawionych w raporcie. Każdy z raportów oceniany jest w skali ocen ndst (2.0) – bdb (5.0). Ocena końcowa z raportów jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych raportów. Studenci (w obrębie zespołów studentów wyznaczonych przez prowadzących) przygotowują raporty z poszczególnych ćwiczeń. Każdy raport zostaje oddany w terminie do 7 dni od zakończenia danego ćwiczenia.

Ocena ciągła aktywności studenta na ćwiczeniach:

Ocenie podlega przestrzeganie zasad pracy w laboratorium biochemicznym, sprawność studenta w posługiwaniu się urządzeniami laboratoryjnymi, umiejętność przeprowadzenia eksperymentu oraz obserwacji i wyciągania wniosków oraz znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium. Na ocenę końcową aktywności ciągłej studenta składa się: ocena aktywności na poszczególnych zajęciach (w skali 0-2 pkt) i ocena z kolokwium praktycznego (w skali 0-5 pkt; opcjonalnie). Suma uzyskanych punktów stanowi 100%.

Skala ocen: bardzo dobry – powyżej 90%; + dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%; + dostateczny – 70 do 61%; dostateczny – 60 do 51%; niedostateczny – poniżej 51%. Weryfikacja umiejętności polega na indywidualnej rozmowie ze studentem i obserwacji jego pracy podczas zajęć oraz ocenie studenta podczas kolokwium praktycznego (opcjonalnie).

Kolokwium zaliczeniowe:

Kolokwium pisemne, składające się z pytań otwartych lub testowych. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 0 – 2 punkty. Liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny wg skali: bdb – powyżej 90%; +db – 90 do 81%; db – 80 do 71%; +dst – 70 do 61%; dst – 60 do 51%; ndst – poniżej 51%. Nie przewiduje się możliwości poprawiania kolokwium w razie jego niezaliczenia.

Zakres tematów:

Zajęcia prowadzone w Katedrze Mikrobiologii:

1. Bioremediacja gleb skażonych substancjami ropopochodnymi cz. I

2. Bioremediacja gleb skażonych substancjami ropopochodnymi cz. II. Izolacja TPH z gleby.

3. Morfologia osadu czynnego. Oznaczanie ilości TPH w glebie z zastosowaniem chromatografii gazowej.

4. Ocena efektywności bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi.

5. Prezentacja wyników, kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia prowadzone w Katedrze Biochemii:

1. Analiza fizyko - chemiczna osadu czynnego. - Podział i charakterystyka ścieków. Oznaczenia fizyko-chemiczne w charakterystyce osadu czynnego. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT). Biologiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT). Wilgotność osadu, indeks gęstości osadu, indeks objętościowy osadu, ciężar właściwy, sucha pozostałość. Oznaczanie zawartości fosforanów (V), azotanów (V), azotanów (III), jonu amonowego, fenoli. Podstawowe obliczenia chemiczne.

2. Oczyszczanie ścieków zawierających związki fenolowe metodą osadu czynnego.

3. Oczyszczanie ścieków zawierających związki fenolowe metodą złoża biologicznego.

4. Opracowanie i analiza wyników. Kolokwium praktyczne.

5. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne obejmują pracę w grupie, wyznaczonej przez prowadzącego zajęcia i pod nadzorem prowadzącego, polegającą na wykonywaniu doświadczeń w oparciu o instrukcję, bieżącą analizę uzyskanych wyników i ich opracowanie w celu wykorzystania do przygotowania raportu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 11:45, sala A-118
Izabela Greń, Piotr Siupka 14/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 11:45, sala A-118
Anna Cieplok, Izabela Greń, Małgorzata Pawlik 13/12 szczegóły
3 każdy czwartek, 12:00 - 15:45, sala A-118
Izabela Greń, Sławomir Sułowicz, Anna Cieplok 12/12 szczegóły
4 każdy czwartek, 12:00 - 15:45, sala A-118
Justyna Michalska, Małgorzata Pawlik 12/12 szczegóły
5 każdy czwartek, 16:00 - 19:45, sala A-118
Izabela Greń, Justyna Michalska, Sławomir Borymski, Aneta Spyra 6/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.