Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-BT-S1-1BT-27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. biotechnologii /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Izabela Greń, Monika Malicka, Bożena Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę z egzaminu pisemnego (0,5)

2. końcową ocenę z zajęć laboratoryjnych (0,5).

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną oceny z części biochemicznej i części mikrobiologicznej.

Ocena z laboratorium z części mikrobiologicznej jest średnią ważoną oceny z kolokwium (0,5), końcowej oceny z raportów (0,3) i aktywności ciągłej (0,2).

Ocena z laboratorium z części biochemicznej jest wyliczona na podstawie uzyskanych punktów z raportu oraz kolokwium.

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę z zakresu technik oczyszczania środowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami organicznymi z wykorzystaniem metod biologicznych (bioremediacja i fitoremediacja). Szczególny nacisk położony jest na poznanie biologicznych metod oczyszczania gleby wspomaganych przez bioaugmentację mikroorganizmów oraz techniki biologicznego oczyszczania ścieków (metoda osadu czynnego i złoża biologicznego) oraz biotechnologiczne przetwarzanie odpadów stałych. Student zapoznaje się z mechanizmami usuwania zanieczyszczeń przez mikroorganizmy i rośliny. Dodatkowo student poznaje i opanowuje podstawowe metody oznaczania fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wskaźników jakości ścieków i osadów ściekowych, kontroli liczebności wybranych grup bakterii. Ponadto moduł ten zapoznaje studenta z zasadami pracy w specjalistycznym laboratorium. Zajęcia laboratoryjne doskonalą umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń.

Uwagi:

Wykłady rozpoczynają się w systemie zdalnym zgodnie z harmonogramem. Zajęcia laboratoryjne z części biochemicznej rozpoczną się w systemie zdalnym na platformie Teams 24 lutego 2021r., natomiast z części mikrobiologicznej - 31 marca 2021r., zgodnie z harmonogramami, umieszczonym na platformie Teams.

Student ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami i teoretycznie przygotować do ćwiczeń (zakres materiału do ćwiczeń przedstawiony jest w instrukcjach oraz protokołach, zamieszczonych w zespole na platformie Teams).

Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze, jednak nie więcej niż jedną w bloku ćwiczeniowym, prowadzonym w poszczególnych zespołach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)