Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRACOWNIA LICENCJACKA 0310-CH-S1-034
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Zakład Chemii Analitycznej:

Literatura oryginalna związana z tematyką wykonywanej pracy licencjackiej. Bazy danych dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

1. „Chemia fizyczna. Praca zbiorowa”, PWN, Warszawa

2. J. Ościk, „Adsorpcja”, PWN, Warszawa, 1983

3. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa, 2010

4. W. Trzebiatowski, „Chemia nieorganiczna”, PWN, Warszawa, 1978

a także:

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe, najczęściej z bieżących numerów czasopism chromatograficznych, ale także pozycje książkowe, monograficzne.

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej

P. Mastalerz, Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 1996

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa 1992.

Literatura ustalana indywidualnie w zależności od zadanego tematu

Samodzielnie wyszukiwane pozycje literaturowe

Zakład chemii teoretycznej:

- L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa 2004

- I. N. Levine, Quantum Chemistry, Prentice Hall, 5ed. 1999.

- M. Jaworska, M. Musiał, T. Pluta, Wybrane zagadnienia chemii kwantowej, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009.

plus literatura ustalana indywidualnie w zależności od tematu badawczego oraz samodzielne wyszukiwanie pozycji literaturowych.

Zakład Chemii Fizycznej:

1. L. Komorowski, A. Olszowski, Chemia Fizyczna 4, Laboratorium

fizykochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. J. B. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski, Metody statystyczne

dla chemików, PWN, Warszawa, 1992.

3. D. Ensminger, Leonard J. Bond, Ultrasonics: Fundamentals, Technologies,

and Applications, Third Edition, CRC Press 2011.

4. Dodatkowa literatura ustalana indywidualnie w zależności od realizowanego

tematu pracy licencjackiej wraz z samodzielnym wyszukiwaniem pozycji

literaturowych adekwatnych do realizowanego przez studenta tematu.

Metody i kryteria oceniania:

Zakład Chemii Analitycznej:

Sprawozdanie:

wymagania merytoryczne: Sprawozdanie obejmuje wstęp teoretyczny, opis przeprowadzonego doświadczenia, ponadto uzyskane wyniki oraz wszystkie niezbędne obliczenia. Po uzgodnieniu z opiekunem naukowym sprawozdanie może zostać ujęte w treści pracy licencjackiej.

kryteria oceny: Ocena bardzo dobra - sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student, korzysta z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki, matematyki i rachunku błędów, potrafi wskazać źródła błędów i zinterpretować uzyskane wyniki. Sprawozdanie nie zawiera błędów i wykonane jest bardzo starannie.

Ocena dobra – sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student, korzysta z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki, matematyki i rachunku błędów, potrafi wskazać źródła błędów i zinterpretować uzyskane wyniki. Sprawozdanie wykonane jest starannie lecz zawiera nieliczne błędy.

Ocena dostateczna – sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student ma kłopot ze wskazaniem źródeł błędów i interpretacją uzyskanych wyników. Sprawozdanie zawiera błędy.

Ocena niedostateczna- sprawozdanie nie jest kompletne. Student nie potrafi przeprowadzić obliczeń.

przebieg procesu weryfikacji : Student na bieżąco dyskutuje z opiekunem wyniki przeprowadzonego eksperymentu. Sprawozdanie/pracę licencjacką składa opiekunowi w uzgodnionym terminie.

Ocenianie ciągłe:

wymagania merytoryczne: Bezpieczna praca w laboratorium analitycznym. Prawidłowe wykonanie eksperymentów.. Umiejętność pracy laboratoryjnej indywidualnej i zespołowej. Umiejętność korzystania z oprogramowania.

kryteria oceny: Ocena bardzo dobra - wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Zna i rozumie realizowane zagadnienie. Zna podstawy teoretyczne prowadzonej analizy. Potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium analitycznym. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena dobra – wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zna podstawy teoretyczne prowadzonej analizy. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium analitycznym. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo. Świadomie unikając błędów w pracy laboratoryjnej konsultuje się z prowadzącym.

Ocena dostateczna – prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, zna podstawy teoretyczne prowadzonej analizy. Na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury. Zachowuje prawidłowe i bezpieczne zasady pracy w laboratorium analitycznym. Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać eksperymentu nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie realizowanego zagadnienia. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium analitycznym.

przebieg procesu weryfikacji : W czasie trwania eksperymentu opiekun naukowy sprawdza pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych oraz stopnia zrozumienia pojęć z zakresu objętego tematyką pracy licencjackiej.

Ocena poprawności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych związanych z tematem pracy licencjackiej, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzegania przepisów BHP (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny).

Prowadzący na podstawie obserwacji ocenia umiejętności efektów wynikających z samodzielnej pracy studenta.

Samodzielne odpowiedzi i opanowanie metod chromatograficznych w danym zagadnieniu. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - bdb

Student wymaga niewielkiej pomocy w wykonywanym ćwiczeniu. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium Student potrafi samodzielnie prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - db

Student wykonuje ćwiczenia z dużą pomocą prowadzącego. Zrozumienie analizowanego zagadnienia. Znajomość podstaw teoretycznych dotyczących pracy licencjackiej. Zachowanie prawidłowych i bezpiecznych zasad pracy w laboratorium. Student na ogół potrafi prawidłowo korzystać z aparatury (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - dst

Student nie jest w stanie wykonać ćwiczenia nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie rozumie realizowanego zagadnienia z zakresu pracy licencjackiej. Nie potrafi prawidłowo korzystać z aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium (jeśli praca licencjacka ma charakter doświadczalny) - ndst

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej.

Ocena sprawozdania zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym.

Ocena bardzo dobra: sprawozdanie opracowane wyczerpująco pod względem merytorycznym i wzorowo pod względem redakcyjnym

Ocena dobra: sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym poprawnie zinterpretowane wyniki doświadczeń. Wykonane starannie - pod względem graficznym nie budzi zastrzeżeń

Ocena dostateczna: sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane elementy, jednak student wymaga pomocy w prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników. Strona graficzna pracy – poprawna

Ocena niedostateczna: brak sprawozdania lub sprawozdanie niekompletne i niedopracowane pod względem redakcyjnym.

Ocena ciągła postawy studenta reprezentowanej w czasie realizacji pracy licencjackiej.

Zakład Chemii Teoretycznej:

Ocena zależna od jakości realizacji nałożonego przez prowadzącego zadania mającego na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie zagadnień zawartych w programowych treściach modułu.

Ocenianie przebiega w sposób ciągły w trakcie realizacji pracy licencjackiej - ocenianie ciągłe.

Sprawozdanie z wykonanych obliczeń wchodzących w skład pracy licencjackiej.

Skala ocen:

3.0 – przedstawienie wyników

3.5 – wyniki wraz z elementami opisu użytych metod obliczeniowych

4.0 – wyniki wraz z opisem użytych metod obliczeniowych

4.5 – niekompletne opracowanie na ocenę 5.0

5.0 – wyniki wraz z częścią teoretyczną oraz z wnioskami z obliczeń

Zakład Chemii Fizycznej:

W trakcie trwania prac związanych z przygotowaniem pracy licencjackiej opiekun naukowy sprawdza i weryfikuje pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

Ocenie poddawane jest:

Przygotowanie do eksperymentu w oparciu o literaturę, przygotowanie stanowiska do pomiaru, wykonanie eksperymentu, prawidłowy zapis otrzymanych wyników w dzienniku laboratoryjnym, zakończenie eksperymentu, współpraca z innymi studentami w grupie w celu zapewnienia bezpieczeństwa w laboratorium, rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pracy eksperymentalnej.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie wykonuje eksperyment konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla poprawnego przebiegu ćwiczenia; zna i rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. Prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, samodzielnie na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników;

Ocena dobra - student wykonuje eksperyment konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena dostateczna - student wykonuje eksperyment po konsultacjach z prowadzącym. Rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. Na ogół prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia poprawność otrzymanych wyników po konsultacji z prowadzącym;

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać eksperymentu nawet po konsultacji z prowadzącym.

Zakres tematów:

Zakład Chemii Analitycznej:

Zasady pracy w laboratorium analitycznym. Przygotowanie próbek do analizy chemicznej i spektrochemicznej. Techniki zatężania pierwiastków śladowych: ekstrakcja do fazy stałej, ekstrakcja ciecz-ciecz, współstrącenie. Elementy analizy spektralnej ICP-OES, AAS, EDXRF, UV-Vis oraz metod chemometrycznych.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Tematyka zajęć laboratoryjnych jest realizowana zgodnie z indywidualnie ustalonymi tematami prac licencjackich. Studenci indywidualnie pracują z literaturą przygotowując prezentacje multimedialne na tematy związane z fizykochemicznymi podstawami chromatograficznych procesów rozdzielczych oraz z praktycznymi zastosowaniami technik chromatograficznych. Studenci zapoznają się z wyposażeniem laboratorium chromatograficznego.

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej:

Tematyka zajęć jest ściśle związana z realizowanymi tematami prac licencjackich.

W zależności od realizowanych tematów wykonywane są akresu:

-badania zasadowości wybranych sulfamoilowych i sulfidowych/sulfinylowych pochodnych chinoliny

- rejestracji i badania widm elektronowych wybranych pochodnych ditiinodichinolin

Zakład chemii teoretycznej:

-opracowanie przeglądu literaturowego związanego z tematyką pracy licencjackiej

- wykonanie obliczeń przewidzianych w pracy licencjackiej

- przygotowanie zestawień wyników

- analiza wyników

- formułowanie wniosków końcowych

Zakład Chemii Fizycznej:

właściwości akustyczne, termodynamiczne oraz powierzchniowe cieczy jonowych oraz cieczy molekularnych.

Metody dydaktyczne:

Zakład Chemii Analitycznej:

jak w opisie modułu

liczba godzin pracy własnej studenta 120

Przygotowanie do prac laboratoryjnych. Samodzielna praca z literaturą. Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników pomiarów.

Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące tematykę pracy licencjackiej.

Samodzielna praca studenta mająca na celu przyswojenie zagadnień przedstawianych w ramach wykładu w oparciu o treści wykładu i wskazaną literaturę. Przygotowanie do laboratorium ze wskazaną literaturą. Przygotowanie streszczenia prezentacji multimedialnej (streszczenie w formie pisemnej).

Przygotowana prezentacja multimedialna dotyczy fizykochemicznych podstaw chromatograficznego rozdzielania materii na podstawie wykładów, a także na podstawie podręczników akademickich, samodzielnie wyszukiwanych monografii naukowych i artykułów zawartych w czasopismach naukowych.

organizacja zajęć: W zależności od formy pracy licencjackiej. Przygotowanie do prac laboratoryjnych. Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym. Samodzielna praca z literaturą. Opracowywanie, analiza i interpretacja uzyskanych wyników pomiarów.

Zakład Chemii Materiałów i Technologi Chemicznej.

Własna i pod nadzorem praca laboratoryjna studenta, Opracowywanie, analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych eksperymentów.

Samodzielna praca z literaturą naukową, przygotowanie sprawozdania z pracy laboratoryjnej

Konsultacje

Zakład Chemii Teoretycznej:

praktyczne i wizualne

Zakład Chemii Fizycznej:

praktyczne i wizualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala ICH
Mieczysław Sajewicz, Barbara Szpikowska-Sroka, Marcin Libera 2/10 szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala ICH
Piotr Lodowski, Stanisław Kucharski, Tadeusz Pluta 3/10 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala ICH
Robert Musioł, Maciej Serda, Stanisław Krompiec, Michał Filapek 8/10 szczegóły
4 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala ICH
Barbara Feist, Rafał Sitko, Marzena Dabioch, Karina Kocot 4/10 szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala ICH
Monika Geppert-Rybczyńska, Marzena Dzida 5/10 szczegóły
6 każdy wtorek, 8:00 - 14:00, sala ICH
Jacek Nycz, Anna Maroń, Anna Świtlicka 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.