Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska II w Katedrze Mikrobiologii 01-BT-S2-2BT-06.MIK
Laboratorium (L) semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Artykuły oryginalne, przeglądowe oraz metodyczne z zakresu wykonywanych badań w języku polskim i angielskim.

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest bardzo zaangażowany i kreatywny w prowadzeniu badań, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest zaangażowany w prowadzenie doświadczeń, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację badań, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych badań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków, nie dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o materiały i aparaturę naukową.

Złożenie pracy magisterskiej:

Oceniane są: twórcze podejście do procesu tworzenia pracy magisterskiej, strona formalna, część przeglądowa pracy (ilość wykorzystanych publikacji i ich zgodność z zakresem pracy). poprawność opracowania wyników oraz wyciąganych wniosków

Umiejętności studenta są oceniane w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra)

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie przygotowuje pracę magisterską, samodzielnie przygotowuje część przeglądową i wyciąga poprawne wnioski z wykonanych analiz/eksperymentów.

Ocena dobra – student z niewielka pomocą promotora przygotowuje pracę magisterską, samodzielnie lub z niewielka pomocą promotora interpretuje i wyciąga poprawne wnioski z wykonanych analiz/eksperymentów.

Ocena dostateczna – student z pomocą promotora przygotowuje pracę magisterską, z pomocą promotora wyciąga wnioski z wykonanych analiz/eksperymentów.

Ocena niedostateczna – student nie przygotował pracy magisterskiej, nawet z pomocą promotora nie potrafi poprawnie wyciągnąć wniosków z wykonanych analiz/eksperymentów

Opracowanie dotychczas uzyskanych wyników student przygotowuje samodzielnie w postaci prezentacji multimedialnej, którą przedstawia promotorowi pracy magisterskiej w wyznaczonym terminie.

Zakres tematów:

Kontynuowanie rozpoczętych w III semestrze studiów doświadczeń z zakresu prowadzonych w Katedrze Mikrobiologii problemów badawczych:

Reakcja zespołu mikroorganizmów glebowych na nanopestycyd miedziowy

Izolacja i charakterystyka endofitycznych szczepów bakterii o potencjalnym zastosowaniu do wspomagania fitoremediacji

Charakterystyka produktów metabolizmu bakterii wyizolowanych z octów owocowych.

Ocena wpływu nawożenia osadem ściekowym na bioróżnorodność zespołów mikroorganizmów glebowych

Charakterystyka szczepów ryzosferowych potencjalnie przydatnych do wspomagania fitoremediacji gleb ko-zanieczyszczonych metalami ciężkimi i węglowodorami

Metody dydaktyczne:

Konsultacje:

- dyskusja na temat sposobu przetworzenia i opracowania wyników

- dyskusja na temat treści, struktury i poprawności formalnej manuskryptu pracy magisterskiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 20:00, sala sale KM
Katarzyna Kasperkiewicz, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz, Anna Markowicz 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.