Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA ORGANICZNA 0310-CH-S1-026
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. J. McMurry, Chemia organiczna, tomy 1-5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005,

2. Platforma zdalnego nauczania e-chem: http://www.chemoinformatyka.us.edu.pl/e-chem/portal.html

3. J. March, Chemia organiczna, Warszawa: WNT, 1985,

4. Materiały on-line: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia_organiczna -(Linki zewnętrzne)

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie elementarne prawa i pojęcia chemiczne

Zna zasady nomenklatury związków chemicznych, zasady tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych związków organicznych, potrafi wymienić podstawowe grupy związków organicznych

Potrafi objaśnić związki pomiędzy budową molekularną, a właściwościami makroskopowymi otaczającej go materii oraz potrafi objaśnić pojęcia chemii organicznej w stopniu podstawowym

Stosuje nomenklaturę chemiczną różnych klas związków chemicznych według zaleceń IUPAC

Wykorzystuje podstawowe pojęcia chemii organicznej do rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością oraz otrzymywaniem związków organicznych, interpretuje proste mechanizmy reakcji chemicznych związków organicznych

Interpretuje proste mechanizmy reakcji chemicznych związków nieorganicznych i organicznych

Potrafi przeprowadzić proste syntezy wybranych związków organicznych, wdrażając zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych eksperymentów, potrafi interpretować proste widma molekularne

Interesuje się podstawowymi procesami chemicznymi, zachodzącymi w środowisku

Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz odpowiada za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Potrafi znajdywać informacje na temat właściwości i metod syntezy w skali przemysłowej związków organicznych

Wykorzystuje podstawowe pojęcia z chemii organicznej do rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością oraz otrzymywaniem związków organicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - egzamin pisemny weryfikujący wiedzę w oparciu o treść wykładów, laboratorium i konwersatorium oraz wskazaną w sylabusie literaturę

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zakres tematów:

1. Nomenklatura, grupy funkcyjne. Izomeria. Wiązania chemiczne. Struktury elektronowe (2godz.).

2. Karbokationy, karboaniony, wolne rodniki, karbeny. Stereochemia. Analiza konformacyjna. Konfiguracja absolutna i względna. Chiralność a czynność optyczna (2 godz.)

3. Efekty elektronowe i steryczne. Pojecie rezonansu. Hiperkoniugacja. (2godz.).

4. Spektroskopia IR, 1H NMR, MS, UV-VIS (2 godz.).

5. Typy reakcji organicznych. Homolityczny/heterolityczny rozpad wiązania (2 godz.). Energia aktywacji i stan przejściowy (2 godz.).

6. Alkany, cykloalkany, halogenowanie, związki Grignarda, kwasowość zasadowość, nukleofilowość, elektrofilowość (2 godz.).

7. Alkeny. Reakcja dehydrohalogenacji, reakcja dehydratacji alkoholi, mechanizmy eliminacji E1 i E2, reguła Zajcewa i Hofmanna (2 godz.).

8. Reakcje alkenów. Addycja elektrofilowa, reguła Markownikowa, efekt nadtlenkowy (2 godz.).

9. Pojęcia stereospecyficzności, stereoselektywności reakcji. Halogenki alkilu (2 godz.). Reakcje substytucji nukleofilowej SN1 SN2 (2 godz.).

10. Konkurencyjność substytucji i eliminacji (2 godz.). 11. Alkiny. Dieny. Addycja 1,2 i 1,4 (2 godz.).

12. Związki aromatyczne. Reguła Hückla (2 godz.).

13. Alotropowe odmiany węgla, fulereny. Aromatyczne związki heterocykliczne (2 godz.).

14. Aromatyczna substytucja elektrofilowa. Aromatyczna substytucja nukleofilowa (chlorobenzen, pirydyna) (2 godz.).

15. Alkohole fenole i etery (2 godz.).

16. Aldehydy i ketony. Reakcje addycji nukleofilowej do wiązania karbonylowego (2 godz.).

17. Kwasy karboksylowe i pochodne, reakcje pochodnych kwasów karboksylowych, kondensacja Claisena (2 godz.).

18. Aminy, Sole diazoniowe. Barwniki azowe. Alkaloidy. Związki nitrowe (2 godz.).

19. Analiza retrosyntetyczna (1 godz.).

20. Reakcje elektrocykliczne (2 godz.).

21. Podstawowy budowy biomolekuł: glukoza, mono-, disacharydy, aminokwasy, polipeptydy, kwasy nukleinowe (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych

Nauczanie zdalne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala ICH
Jarosław Polański 42/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)