Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA ORGANICZNA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S1-026
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CHEMIA ORGANICZNA
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot chemia organiczna obejmuje: wykład, zajęcia konwersatoryjne i laboratoryjne. Zakres merytoryczny obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną jak i techniki pracy laboratoryjnej ze związkami organicznymi.

Pełny opis:

Wykład:

1. Nomenklatura, grupy funkcyjne. Izomeria. Wiązania chemiczne. Struktury elektronowe (2godz.).

2. Karbokationy, karboaniony, wolne rodniki, karbeny. Stereochemia. Analiza konformacyjna. Konfiguracja absolutna i względna. Chiralność a czynność optyczna (2 godz.)

3. Efekty elektronowe i steryczne. Pojecie rezonansu. Hiperkoniugacja. (2godz.).

4. Spektroskopia IR, 1H NMR, MS, UV-VIS (2 godz.).

5. Typy reakcji organicznych. Homolityczny/heterolityczny rozpad wiązania (2 godz.). Energia aktywacji i stan przejściowy (2 godz.).

6. Alkany, cykloalkany, halogenowanie, związki Grignarda, kwasowość zasadowość, nukleofilowość, elektrofilowość (2 godz.).

7. Alkeny. Reakcja dehydrohalogenacji, reakcja dehydratacji alkoholi, mechanizmy eliminacji E1 i E2, reguła Zajcewa i Hofmanna (2 godz.).

8. Reakcje alkenów. Addycja elektrofilowa, reguła Markownikowa, efekt nadtlenkowy (2 godz.).

9. Pojęcia stereospecyficzności, stereoselektywności reakcji. Halogenki alkilu (2 godz.). Reakcje substytucji nukleofilowej SN1 SN2 (2 godz.).

10. Konkurencyjność substytucji i eliminacji (2 godz.).

11. Alkiny. Dieny. Addycja 1,2 i 1,4 (2 godz.).

12. Związki aromatyczne. Reguła Hückla (2 godz.).

13. Alotropowe odmiany węgla, fulereny. Aromatyczne związki heterocykliczne (2 godz.).

14. Aromatyczna substytucja elektrofilowa. Aromatyczna substytucja nukleofilowa (chlorobenzen, pirydyna) (2 godz.).

15. Alkohole fenole i etery (2 godz.).

16. Aldehydy i ketony. Reakcje addycji nukleofilowej do wiązania karbonylowego (2 godz.).

17. Kwasy karboksylowe i pochodne, reakcje pochodnych kwasów karboksylowych, kondensacja Claisena (2 godz.).

18. Aminy, Sole diazoniowe. Barwniki azowe. Alkaloidy. Związki nitrowe (2 godz.).

19. Analiza retrosyntetyczna (1 godz.).

20. Reakcje elektrocykliczne (2 godz.).

21. Podstawowy budowy biomolekuł: glukoza, mono-, disacharydy, aminokwasy, polipeptydy, kwasy nukleinowe (2 godz.)

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące syntezę i syntezę wieloetapową związków organicznych oraz analizę jakościową wybranych próbek.

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe techniki pracy laboratoryjne w miktoskali. Metody oczyszczania i rozdziału substancji organicznych. Metody oznaczania stałych fizykochemicznych związków organicznych (12 godz).

2. Planowanie syntezy organicznej na przykładzie wybranych związków. Synteza poszczególnych klas związków organicznych, przygotowanie preparatów z charakterystyką fizykochemiczną (72godz.).

3. Analiza nieznanej próbki substancji organicznej (6godz.)

Konwersatorium:

Ćwiczenia problemowe z zakresu chemii organicznej, mechanizmy reakcji.

Treści merytoryczne:

1. Nomenklatura, grupy funkcyjne. Izomeria. Wiązania chemiczne. Struktury elektronowe. Karbokationy, karboaniony, wolne rodniki, karbeny. Stereochemia. Analiza konformacyjna. Konfiguracja absolutna i względna. Chiralność a czynność optyczna. Efekty elektronowe i steryczne. Pojecie rezonansu. Hiperkoniugacja (1 godz.)

2. Alkany, cykloalkany, halogenowanie (1 godz.).

3. Związki Grignarda (1 godz.).

4. Alkeny. mechanizmy eliminacji E1 i E2, reguła Zajcewa i Hofmanna. Reakcje alkenów. Addycja elektrofilowa, reguła Markownikowa, efekt nadtlenkowy. (1 godz.).

5. Reakcje substytucji nukleofilowej SN1 SN2. (1 godz.).

6. Konkurencyjność substytucji i eliminacji. (1 godz.).

7. Alkiny. Dieny. Addycja 1,2 i 1,4. (1 godz.).

8. Związki aromatyczne. Reguła Hückla. (1 godz.).

9. Aromatyczne związki heterocykliczne. (1 godz.).

10. Aromatyczna substytucja elektrofilowa. Aromatyczna substytucja nukleofilowa (chlorobenzen, pirydyna). (1 godz.).

11. Alkohole fenole i etery. (1 godz.).

12. Aldehydy i ketony. Reakcje addycji nukleofilowej do wiązania karbonylowego (1 godz.).

13. Kwasy karboksylowe i pochodne, reakcje pochodnych kwasów karboksylowych, kondensacja Claisena. (1 godz.).

14. Amidy. Aminy. (1 godz.).

15. Sole diazoniowe. Barwniki azowe. Związki nitrowe. (1 godz.).

Literatura:

1. J. McMurry, Chemia organiczna, tomy 1-5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005,

2. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9

3. J. March, Chemia organiczna, Warszawa: WNT, 1985,

4. Materiały on-line: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia_organiczna -(Linki zewnętrzne)

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie elementarne prawa i pojęcia chemiczne

Zna zasady nomenklatury związków chemicznych, zasady tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych związków organicznych, potrafi wymienić podstawowe grupy związków organicznych

Potrafi objaśnić związki pomiędzy budową molekularną, a właściwościami makroskopowymi otaczającej go materii oraz potrafi objaśnić pojęcia chemii organicznej w stopniu podstawowym

Stosuje nomenklaturę chemiczną różnych klas związków chemicznych według zaleceń IUPAC

Wykorzystuje podstawowe pojęcia chemii organicznej do rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością oraz otrzymywaniem związków organicznych, interpretuje proste mechanizmy reakcji chemicznych związków organicznych

Interpretuje proste mechanizmy reakcji chemicznych związków nieorganicznych i organicznych

Potrafi przeprowadzić proste syntezy wybranych związków organicznych, wdrażając zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych eksperymentów, potrafi interpretować proste widma molekularne

Interesuje się podstawowymi procesami chemicznymi, zachodzącymi w środowisku

Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz odpowiada za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Potrafi znajdywać informacje na temat właściwości i metod syntezy w skali przemysłowej związków organicznych

Wykorzystuje podstawowe pojęcia z chemii organicznej do rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością oraz otrzymywaniem związków organicznych

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu pisemnego, konwersatorium i laboratorium. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są zaliczenia zajęć laboratoryjnych i konwersatoryjnych.

Weryfikacja wiedzy studenta będzie polegała na egzaminie w formie pisemnej, opisowej. Ocenie podlega jak najdokładniejszy opis zagadnienia występującego w pytaniu. Ilość pytań: 8-12. Czas przeznaczony na odpowiedzi: 1,5 – 2 godzin (pełne, zegarowe, nie lekcyjne).

Kolokwium ustne:

Kolokwia ustne. Oceniana jest znajomość zagadnień z wymagań merytorycznych. 5 pytań sprawdzających, 3 odpowiedzi pozytywne wymagane na zaliczenie (ocena dostateczna).

Sprawozdanie:

Zaliczenie sprawozdań z przeprowadzonych eksperymentów. Poprawne napisane sprawozdanie w ocenie sprawdzającego – zaliczone (bez oceny cyfrowej).

Kolokwium pisemne - opanowanie materiału (tez) przedstawianego na wykładach z ewentualnymi rozszerzeniami zapowiedzianymi na konwersatoriach i zajęciach laboratoryjnych.

Ocena w skali ocen określanej przez Regulamin studiów

Kolokwium ustne - opanowanie materiału (tez) przedstawianego na wykładach z ewentualnymi rozszerzeniami zapowiedzianymi na konwersatoriach i zajęciach laboratoryjnych.

Oceniana jest znajomość zagadnień z wymagań merytorycznych. 5 pytań sprawdzających, 3 odpowiedzi pozytywne wymagane na zaliczenie (ocena dostateczna)

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Sprawozdanie:

Zaliczenie sprawozdań z przeprowadzonych eksperymentów. Poprawne napisane sprawozdanie w ocenie sprawdzającego – zaliczone (bez oceny cyfrowej).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Polański
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Andrzej Bąk, Agata Hadryś, Hubert Hellwig, Maciej Kapkowski, Violetta Kozik, Piotr Kuś, Daniel Lach, Jacek Mularski, Marlena Paździor, Jarosław Polański, Maciej Serda, Tomasz Siudyga, Aleksandra Szymczyk, Agnieszka Środa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu pisemnego, konwersatorium i laboratorium. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są zaliczenia zajęć laboratoryjnych i konwersatoryjnych.

Skrócony opis:

Przedmiot chemia organiczna obejmuje: wykład, zajęcia konwersatoryjne i laboratoryjne. Zakres merytoryczny obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną jak i techniki pracy laboratoryjnej ze związkami organicznymi.

Pełny opis:

Moduł przedmiotów Chemia organiczna zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu chemii organicznej. Student poznaje podstawowe pojęcia chemii organicznej: grupy funkcyjne, klasyfikacje, nomenklaturę, budowa związków organicznych ich właściwości, otrzymywanie i reaktywność, podstawowe mechanizmy reakcji organicznych oraz metody identyfikacji związków organicznych. Student poznaje techniki pracy laboratoryjnej w laboratorium chemii organicznej, nabiera umiejętności w przeprowadzaniu prostych syntez w mikroskali. Nabiera umiejętności w celu rozwiązywania problemów związanych z budową, reaktywnością oraz otrzymywaniem związków organicznych a także interpretacją prostych mechanizmów reakcji.

Literatura:

1. J. McMurry, Chemia organiczna, tomy 1-5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005,

2. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9

3. J. March, Chemia organiczna, Warszawa: WNT, 1985,

4. Materiały on-line: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia_organiczna -(Linki zewnętrzne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)