Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy asystenta rodziny 12-PE-AR-S1-6MPAR
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Biernat T., Malinowski J.A., Wasilewska-Ostrowska K.M.: Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania. Wyd. "Akapit",

Toruń 2015.

2. Ciszkowska-Giedziun M., Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną. Kraków 2020, OW "Impuls".

3. Kanios A., Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna. Kraków 2016, OW "Impuls".

4. Kornaszewska-Polak M. (red.), Asystentura rodziny: teoria, praktyka, badania. Sosnowiec 2016, OW "Humanitas".

5. Krasiejko I.: Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice 2012, Wyd. „Śląsk”.

6. Krasiejko I.: Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Katowice 2013, Wyd. „Śląsk”.

7. Krasiejko I.: Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Toruń 2013, Wyd. "Akapit".

8. Trawkowska D. (red.): Pomoc społeczna wobec rodzin. Toruń 2011, Wyd. "Akapit".

9. Teczka dokumentacji pracy z rodziną. Od obligatoryjnych programów po realizację nowych wymagań MPiPS i obowiązkową

dokumentację, Wyd. Forum sp. z o. o., Poznań 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Badora S., Zięba-Kołodziej B.: Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie. Warszawa 2015, Wyd. "Difin".

2. Gavin C., Seabury B.: Działania interpersonalne w pomocy społecznej. Tom 1. Wyd. "Śląsk", Katowice 1998.

3. Piorunek M. (red.): Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń 2014, Wyd. "Adam Marszałek".

4. Rymsza M. (red.): Czy podejście aktywizujące ma szanse? Warszawa 2011, Instytut Praw Publicznych.

5. Wódz K.: Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Katowice 1998, Wyd. „Śląsk”.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium:

Ocenie podlegają odpowiedzi studenta na pytania problemowe zawarte w arkuszu kolokwium.

Kolokwium w formie pisemnej, termin ustalany wcześniej ze studentami, czas trwania 45 min. Kolokwium zostaje zaliczone pozytywnie w przypadku uzyskania przez studenta/kę 51% punktów.

Wyniki kolokwium będą ogłaszane zgodnie z Regulaminem studiów w UŚ. Niezaliczone kolokwium należy poprawić w formie ustnej; zakres treści nie ulega zmianie.

2. Analiza przypadku:

Sprawdzenie umiejętności grupowego zaprezentowania przygotowanego projektu dotyczącego analizy indywidualnego przypadku. Ocena jest uzależniona od rodzaju wybranych metod, sposobu przedstawienia projektu oraz wyboru literatury źródłowej.

Zakres tematów: niepełnosprawność/długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, mniejszość etniczna.

3. Aktywność w trakcie zajęć:

Wymagana znajomość treści przedmiotu przedstawianych na ćwiczeniach i zagadnień z literatury.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia związane z asystenturą rodzinną.

2. Prawne podstawy działalności asystenta rodziny.

3. Praca socjalna, wychowawcza i terapeutyczna w działalności asystenta rodziny.

4. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny.

5. Przegląd metod i technik pracy asystenta rodziny.

6. Narzędzia i dokumentacja w pracy asystenta rodziny.

7. Współpraca międzyinstytucjonalna.

8. Asystent rodziny – pracownik socjalny – kurator sądowy:

zakres kompetencji i możliwe obszary wspomagania.

9. Organizacja pracy asystenta rodziny.

10. Zadania gmin w zakresie pomocy rodzinie.

Metody dydaktyczne:

metody problemowe (metoda przypadków, sytuacyjna, gry dydaktyczne, giełda pomysłów) oraz metody praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Anton Dragomiletskii 0/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.