Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji W3-PE-R-S2-WTWPiR
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bernasiewicz M., Metodyka pracy wychowawcy podwórkowego wśród dzieci ulicy. [W:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński. Warszawa 2007, Wyd. WSPR.

Bernasiewicz M., Kowalski A., Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach. [W:] Sapia-Drewniak E. Towarzystwa społeczne i ich działalność oświatowa. Konteksty historyczne i teraźniejszość. Dąbrowa Górnicza, WSB, 2009.

Bernasiewicz M., Noszczyk-Bernasiewicz M., Przestępczość nieletnich w USA i w Polsce na podstawie wybranych statystyk kryminalnych. "Archiwum Kryminologii" 2020, T. XLII, nr 2, online first.

Bernasiewicz M., Wałach M., O pracy środowiskowej jako alternatywie dla zabiegów resocjalizacyjnych – z doświadczeń praktycznych, „Chowanna”, nr 2, 2006.

Bielecka E: Systemowe rozwiązania w programach profilaktycznych i resocjalizacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, w: E. Bielecka red., Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok, 2006.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia. Gdańsk, Wyd. Arche, 2004.

Dąbrowska J., Próby humanizacji polskiej resocjalizacji. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2001, nr 3 (47).

Dąbrowska J., Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 2001, nr 4(48).

Dubiel K.: Przeludnienie jednostek penitencjarnych determinantą realizacji międzynarodowych standardów wykonywania kary pozbawienia wolności. W: Resocjalizacja instytucjonalna. Red. F. Kozaczuk. Rzeszów, UR, 2004.

Dubiel K.: Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej. W: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez SW w Polsce. Red. M. Marczak. Kraków, Impuls, 2009.

Dukaczewski E.J., Pełna znajomość wychowanka warunkiem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. „Szkoła Specjalna” 2003, nr 2.

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole, Wyd. UO, 2005.

Frąckowiak P., Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Poznań: Oficyna Wydawnicza GARMOND, 2006.

Jaworska A., Leksykon resocjalizacji. Kraków, Wyd. Impuls, 2012.

Makowski R., Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, 2009.

Murzynowski A., Aktualność idei resocjalizacji w zakładach karnych. W: Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Red. W. Ambrozik, P. Stepniak. P-ń, W-wa, Kalisz, 2004.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Bernasiewicz M., Czy zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich są w Polsce potrzebne, w: Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce. Katowice 2018, Wyd. UŚ.

Noszczyk M., Doświadczenia i refleksje początkującego wychowawcy w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i upośledzoną umysłowo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. „Chowanna” 2006, tom 2(27).

Noszczyk-Bernasiewicz M., Kto jest moim tatą? Kto jest moją mamą? – multistrukturowość rodzin pochodzenia nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. [W:] Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji. Red. K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda. Warszawa, Wyd. APS, 2014.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice, Wyd. UŚ, 2010.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Płynna struktura rodziny pochodzenia w biografiach nieletnich przestępców. [W:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Ed. Miroslav Bargel, jr., Emília Janigová, Ewa Jarosz, Miloslav Jol. Brno: Institut Mezioborovych Studií, 2013.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Środowisko rodzinne nieletnich przebywających w zakładzie poprawczym. [W:] Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Red. T. Sołtysiak, M. Gołembowska. Włocławek, Wyd. WSH-E, 2007.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary. „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 11.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Juvenile delinquency in Poland – dimensions and selected forms of response. „Chowanna” 2015, tom 2 (45).

Noszczyk-Bernasiewicz M., Dynamika przestępczości nieletnich oraz orzekanych środków w ostatnich latach w Polsce. [W:] Niebanalne oblicza resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Red. P. Frąckowiak, A. Knocińska, P. Jusko. „Próby i Szkice Humanistyczne” 2016, tom 10. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016.

Noszczyk-Bernasiewicz M., Bernasiewicz M.: Pedagodzy praktycy o profilaktyce w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i przestępczą. [W:] Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne. Red. A. Nowak, A. Czerkawski. Katowice, Wyd.UŚ, 2008.

Nowicka-Chachaj A., Rdzanek-Piwowar G., Resocjalizacja w środowisku otwartym – międzynarodowe standardy, ustawodawstwo polskie i praktyka ostatnich lat. [W:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński. Warszawa, Wyd. WSP, 2007.

Opora R., Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków, Wyd. Impuls, 2010.

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, Wyd. „Żak”, 1998.

Przymeński A., Bezdomność dzieci w Polsce współczesnej, w: Pokolenie wygranych? Ciąg dalszy badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji, red. J. Sztumski, Katowice, Wyd. „Śląsk”, 2006.

Pyrcak J., Wystąpienie Dyrektora Generalnego SW. W: Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Red. W. Ambrozik, P. Stepniak. P-ń, W-wa, Kalisz, 2004.

Queff D., Dzieci ulicy – potrzeby i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. [W:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński. Warszawa, Wyd. WSP, 2007.

Queff D., Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym. „Pedagogika Społeczna” 2005, nr 4.

Sitarczyk M.: Rodzinne korelaty zachowań ryzykownych młodzieży. Rozważania teoretyczne. [W:] Zachowania ryzykowne. Red. G.E. Kwiatkowska, I. Siudem. Lublin: UMCS, 2012.

Szecówka A., Ewolucja wychowania resocjalizującego w polskich zakładach dla nieletnich, w: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, red. F. Kozaczuk, B. Urban, Rzeszów, Wyd. UR, 2004.

Szecówka A., Między punitywnością a permisywnością w resocjalizacji nieletnich. „Opieka-Wychowanie-Terapia” 1996, nr 4.

Szymański A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Warszawa 2010, Wyd. WSP TWP.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011, Nr. 149, poz. 887).

Walendzik A., Streetwork jako forma pracy socjalnej. „Pedagogika Społeczna” 2005, nr 4.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie m.in. znajomość współczesnych tendencji (kierunków, propozycji) odnośnie oddziaływań (strategii) profilaktycznych i resocjalizacyjnych podejmowanych w środowisku zamkniętym i otwartym, charakterystyka (znajomość) instytucji resocjalizacyjnych – specyfika funkcjonowania poszczególnych instytucji a także współczesne kierunki krytyki resocjalizacji w instytucjach poprawczych i izolacyjnych.

Wszyscy uczestnicy wykładu obligatoryjnie będą zdawać egzamin on-line (zdalnie) w formie albo pisemnej na Teams/Moodle albo ustnej na Teams w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. O formie (sposobie) egzaminowania decyduje egzaminator, który zobowiązany jest poinformować o niej studentów 7 dni przed zaplanowanym (ustalonym) terminem egzaminu.

Egzamin będzie się składał z kilku pytań/zadań (minimalnie 3 maksymalnie 20).

Wyniki egzaminu albo pisemnego albo ustnego (przeprowadzonego on-line tj. zdalnie) ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów.

Niezaliczony egzamin należy poprawić on-line (zdalnie) w formie albo pisemnej albo ustnej za pomocą ww. platform w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. O wyborze formy (sposobu) przeprowadzenia egzaminu poprawkowego decyduje egzaminator, który zobowiązany jest do poinformowania osoby zainteresowane odnośnie sposobu jego przeprowadzenia 7 dni przed wyznaczonym jego terminem.

Zakres tematów:

Rozmiary i struktura przestępczości nieletnich w Polsce w latach 2000-2018 – próba wyjaśnienia zjawiska (analiza i interpretacja danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości).

Strategie rozwiązywania problemów społecznych, profilaktyka, kontrola społeczna, modele zapobiegania przestępczości (reagowania na przestępczość).

Reakcje sądowe wobec nieletnich w świetle statystyki sądowej.

(Nie)skuteczność instytucjonalnego wsparcia udzielanego osobom wykolejającym się w trajektorii ich przestępczej kariery – komunikat z badań.

Kto jest moim tatą? Kto jest moją mamą? – multistrukturowość rodzin pochodzenia nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Pomoc (wsparcie) w środowisku otwartym – oddziaływania systemowe.

Pomoc dziecku i rodzinie w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Założenia pracy asystenta rodziny.

Profilaktyka w środowisku otwartym na rzecz dzieci ulicy - działalność pedagoga podwórkowego i przyjaciela dzieci ulicy. Funkcjonowanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów".

Zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych - specyfika funkcjonowania poszczególnych instytucji. Między prymitywnością a permisywnością w resocjalizacji nieletnich. Współczesne kierunki krytyki resocjalizacji w instytucjach poprawczych.

Nowe metody i sposoby pracy z nieletnimi w instytucjach wychowawczych i poprawczych.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca wiedzę, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 27/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)