Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia mikroorganizmów - kurs rozszerzony W2-S2BT19-2BT-13A
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 65
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna Tom I i II. PWN, Warszawa.

2. Nowak B.,Pająk J. 2015. Mikroorganizmy i tworzywa. Skrypt UŚ.

3. Wybrane anglojęzyczne artykuły związane z poruszanymi tematami

4. Źródła internetowe - po krytycznym przeanalizowaniu

Literatura uzupełniająca:

1. Chmiel A., Grudziński S. 1998. Biotechnologia i chemia antybiotyków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Długoński J. 1997. Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pracownie specjalizacyjne. WUŁ, Łódź.

3. Gumienna M., Czarnecki Z. 2010. Rola mikroorganizmów w syntezie związków powierzchniowo czynnych. Nauka Przyroda

Technologie 4, 51.

4. Lucas L., Bienaime C., Belloy C., Queneudec M., Silvestre F., Nava-Saucedo J-E. 2008. Polymer biodegradation: Mechanisms and

estimation techniques. Chemosphere 73, 429–442.

5. Mulligan C. N., Gibbs B. F. 2004. Types, production and applications of biosurfactants. Proceedings of the Indian National Science

Academy 1, 31-55.

6. Neassens M., Cerdobbel A., Soetaert W., Vandamme E.J. 2005. Leuconostoc dextransucrase and dextran: production, properties

and applications. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 80, 845-860.

7. Nowak B., Pająk J., Łabużek S. 2003. Mechanizmy degradacji tworzyw sztucznych w środowisku. Cz. II. Biodegradacja. Problemy

ekologii 7, 110-114.

8. Nowak B., Pająk J., Łabużek S. 2003. Mechanizmy degradacji tworzyw sztucznych w środowisku. Cz. I. Różnorodność procesów.

Problemy ekologii 7, 65-68.

9. Nowak B., Pająk J., Płociniczak T. Łabużek S. 2008. Enzymy uczestniczące w degradacji polimerów. Biotechnologia 1, 45-52.

10. Pacwa-Płociniczak M., Płaza G.A., Piotrowska-Seget Z., Cameotra S.S. 2011. Environmental applications of biosurfactants: recent

advances. International Journal of Molecular Sciences 12, 633-654.

11. Ramachandran S., Fontanille Pandey A., Larroche C. 2006. Gluconic acid: properties, applications and microbial production. Food

Technology and Biotechnology 44(2), 185-195.

12. Sengun I.Y., Karabiyikli S. 2011. Importance of acetic acid bacteria in food industry. Food control 22, 647-656.

13. Stasiak L., Błażejak S. 2009. Acetic acid bacteria – perspectives of application in biotechnology – a review. Polish Journal of Food

and Nutrition Sciences 59(1), 17-23.

14. Szmal Z. S., Lipiec T. 1996. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL, Warszawa.

15. Wee Y.J., Kim J.N., Ryu H.W. 2006. Biotechnological production of lactic acid and its recent applications. Food Technology and

Biotechnology 44(2) 263-172.

16. Anglojęzyczna literatura związana z wyborem tematu projektu (cz. biochemiczna) przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Część biochemiczna:

Za poszczególne misje (obowiązkowe i nieobowiązkowe) związane z realizacją scenariusza studenci uzyskują punkty. Dodatkowe punkty (odznaki) otrzymują studenci którzy wykonali doskonale dodatkowe misje łączone.

Misja: kolokwium oraz prezentacja końcowa muszą zostać zaliczone na min. 51% punktów aby student mógł uzyskać zaliczenie z laboratoriów.

Wszystkie punkty sumują się:

Ocena końcowa:

>150 punktów - ocena bdb

133-149 punktów - ocena +db

117-132 punktów - ocena db

100-116 punktów - ocena +dst

85-99 punktów - ocena dst

<85 punktów - ocena ndst

Uzyskanie w grze powyżej 200 pkt zwalnia studenta z części/całości egzaminu (część biochemiczna) - patrz sekcja: Wykład

Część mikrobiologiczna:

1. Ocenie aktywności ciągłej podlega:

aktywne uczestnictwo w zajęciach online oraz pracach laboratoryjnych, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, umiejętność analizy wyników, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy

Ocena końcowa aktywności ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

5 pkt - bdb

4 pkt - db

3 pkt - dst

poniżej 3 pkt - ndst

Dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

2. W raporcie końcowym ocenie (w skali 2-5) podlega:

poprawność obliczeń; dyskusja wyników w oparciu o wiedzę i umiejętności z wykładów, prelekcji wygłaszanych przez prowadzących w trakcie ćwiczeń i obowiązkowej literatury; oraz samoocena.

Ocena końcowa z raportu to średnia ważona: 45% poprawne wykonanie zadania i poprawne obliczenia matematyczne, 45% za poprawne wnioski i dyskusję oraz 10% za poprawną samoocenę.

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

3. Na kolokwium ocenie podlegają:

wiedza teoretyczna oraz praktyczna nabyta przez studentów podczas zajęć online oraz zajęciach laboratoryjnych.

Kolokwium podlega ocenie w następującej skali:

bdb – powyżej 90% pkt

+db – 90 do 81% pkt

db – 80 do 71% pkt

+dst – 70 do 61% pkt

dst – 60 do 51% pkt

ndst – poniżej 51% pkt

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

Część biochemiczna:

1. Przygotowanie materiałów do badań degradacji tworzyw sztucznych.

2. Degradacja tworzyw sztucznych.

3. Enzymy uczestniczące w rozkładzie tworzyw sztucznych.

4. Zakończenie procesu degradacji tworzyw sztucznych. Ocena degradacji tworzyw. Projekt cz 1.

5. Zakończenie procesu degradacji tworzyw sztucznych. Ocena degradacji tworzyw. Projekt cz 2.

6. Przedstawienie sprawozdania/infografiki. Kolokwium.

Część mikrobiologiczna:

1. Charakterystyka mikrobiologiczna szczepów mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii – bakterie kw. mlekowego (cz. 1) - zajęcia online

2. Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – kwas mlekowy, dekstran (cz. 2).

3. Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – dihydroksyaceton, kwas octowy i glukonowy, biosurfaktanty (cz.1).

4. Mikrobiologiczna produkcja związków wykorzystywanych w biotechnologii – biosurfaktanty (cz.2)

5. Prezentacja wyników badań uzyskanych na zajęciach. Kolokwium - zajęcia online

Metody dydaktyczne:

Zajęcia kontaktowe polegają na bezpośredniej interakcji prowadzącego ze studentami. Po wprowadzeniu obostrzeń związanych z covid-19 zajęcia w czasie rzeczywistym prowadzone są na platformie MS Teams i/oraz Moodle.

1. Nadzór i obserwacja umiejętności praktycznych studenta

2. Dyskusja nad raportem końcowym

Raport końcowy: Grupa studentów, w czasie ostatnich zajęć, przedstawia w czasie nie dłuższym niż 20 minut raport multimedialny

(prezentacja lub infografika)

3. Kolokwium. Sprawdzian pisemny trwający do 30 minut.

4. Prezentacja kartograficzna miejsc izolacji szczepów grzybów środowiskowych.

5. Wykorzystanie aplikacji, gier internetowych (quizizz, kahoot, mentimeter) i metody odwróconej klasy do realizacji zagadnień związanych z biotechnologią mikroorganizmów oraz sprawdzania przygotowania studentów do zajęć.

6. Część biochemiczna zajęć obejmuje także przygotowanie przez studentów projektu związanego z wykorzystaniem mikroorganizmów w biotechnologii. Projekt ten studenci opracowują w oparciu o najnowszą anglojęzyczną literaturę naukową. Prowadzący pełni funkcję moderatora czuwającego przede wszystkim nad prawidłowym tłumaczeniem i interpretacją artykułów. Gdy zajęcia będą odbywać się kontaktowo wynikiem projektu jest uzyskanie przez studentów mikrobiologicznego polimeru, natomiast gdy zajęcia prowadzone będą online wynikiem projektu będą dyskusje oraz prezentacje przygotowywane w grupach studenckich.

7. Część biochemiczna zajęć prowadzona jest w formie gry ze scenariuszem. Każdy ze studentów otrzymuje scenariusz wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu gry oraz zasadami gry.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala C-154
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala C-154
każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala A-118
każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Bożena Nowak, Anna Markowicz 10/10 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala C-154
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala A-118
każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala C-154
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala zajęcia zdalne
Bożena Nowak, Anna Markowicz 9/8 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala A-118
każdy wtorek, 14:00 - 18:30, sala C-154
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:00 - 18:30, sala C-154
każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala C-154
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:15 - 11:30, sala C-154
Anna Markowicz, Bożena Nowak 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.