Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna W3-PE-OG-S1-KI
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Acland A.F.: Doskonałe umiejętności interpersonalne. Poznań 2000

Balawajder K.: Konflikty interpersonalne. Katowice 1992

Berne E.: W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 1994

Bierach A.J.: Komunikacja niewerbalna. Sztuka czytania z twarzy. Wrocław 1997

Bierach A.J.: Komunikacja niewerbalna. Wrocław 1997

Borkowski J.: O konflikcie i negocjacjach. Warszawa 2000

Brzeskiewicz Z.: Supersłuchanie. Jak słuchać i być słuchanym. Warszawa 1986

Cianciara J.: Komunikacja społeczna. Wrocław 1999

Collins A.: Jezyk ciała, gestów i zachowań. Wrocław 1997

Carnegie D.: Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? Warszawa 1997

Dobek-Ostrowska B. (red.): Studia z teorii komunikowania masowego. Wrocław 1999

Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław 1999

Eco U.: Semiotyka życia codziennego. Warszawa 1999

Edmuller A.: Metody manipulacji. Wrocław 2000

Fisher R., Ury W.: Dochodząc do TAK. Negocjacje bez poddawania się. Warszawa 1991

Fijakowska – Król M.: Trening asertywności. Warszawa 1996

Giblin L.: Jak umiejętnie postępować z ludźmi. Warszawa 1999

Gross S.F.: Inteligencja stosunków międzyludzkich. Talent i błyskotliwość w kontaktach z ludźmi. Warszawa 1999

Grzesiuk L.: Jak ludzie porozumiewają się? Warszawa 1993

Grzesiuk L.: Studia nad komunikacja interpersonalną. Warszawa 1994

Hamer H.: Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i

współpracować. Warszawa 1999

Hindle T.: Sztuka prezentacji. Warszawa 2000

Hogan K.: Sztuka porozumienia. Warszawa 2000

Hogan K.: Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi.

Warszawa 2000

Johnson D.: Umiejętności interpersonalne i samorealizacja. Warszawa 1985

Knapp M., Hall J., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich

Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000

Leigh A.: Komunikacja doskonała. Poznan 1999

Lemmermann H.: Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowania. Wrocław 1997

Lemmerman H.: Szkoła retoryki. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999

Maultsby M.C., Hendricks A.: ABC twoich emocji. Poznan 1992

Mellibruda J.: Poszukiwanie samego siebie. Warszawa 1980

Michalczyk S.: Media lokalne w systemie komunikowania się. Katowice 2000

Mikułowski- Pomorski J.: Komunikacja międzykulturowa. Kraków 1999

McKay M., Fanning P., Davis M.: Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca, rodzina,

zabawa. GWP. Gdańsk 2007

Necki Z.: Komunikacja międzyludzka. Kraków 1996

Necki Z.: Komunikowanie interpersonalne. Wrocław 1992

Pease A i B.: Mowa ciała, Rebis , Poznań 2010

Stewart J.: Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludżmi. Warszawa 2000

Sujak E.: ABC psychologii komunikacji. Wydawnictwo WAM, Kraków 2006

Thiel E.: Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała. Wrocław 1997

Tierney E.P.: Doskonalenie miedzyludzkiej komunikacji na 101 sposobów. Kraków 2000

Uniszewski 4, s. 16-19

Uniszewski Z.: Konflikty i negocjacje. Warszawa1999

Wills B.C.: Jak mówic NIE i budowac udane zwiazki. Gdansk 1994

Wisniewska M., Cassidy E. (opr.): Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. Warszawa

1991

Wojciechowski M.: Praktyka rozwiazywania konfliktów (w:) „Remedium” 1999 nr

Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 1999

Wright H.: Sztuka porozumiewania się. Warszawa 1996

Lidia Grzesiuk (2005-2012): Psychoterapia - podręcznik akademicki t. 1-7. Warszawa, Wyd. Eneteia.

Walker Wolfgang (2001): Przygoda z komunikacją. Bateson, Perls, Satir, Erickson. Początki NLP. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

W. Sikorski, Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii


http://www.otwartestudio.pl


M. Wilk, Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne

http://jrodriguez89.blogspot.com/2012/07/augmentative-and-alternative.html

Argyle M. Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, Warszawa 2001.

Barens D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. WSiP, Warszawa 1988.

Czerska B., Porozumiewanie się nauczyciela z uczniem ;zniewalanie czy wyzwalanie. [W:] J. Danilewska (red.)Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej. Wyd. UJ, Kraków 2001.

Grzesiuk, E., Janicka-Szyszko R., Steblecka M., Komunikacja w szkole. GWP, Gdańsk 2005.

Grzesiuk L.; Trzebińska E. Jak ludzie porozumiewają się?Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.•

Johnson D., Podaj dłoń. Wydaw. Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa 1992

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. WSiP, Warszawa 1995

Filarski P., Trembowelska E., Dogadajmy się. Ilustrowany poradnik negocjatora. Wydaw. Synergia, Gdańsk 1992

Hamer H., Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. „Biblioteczka wychowawcy”, zeszyt nr 9 MEN, Veda, Warszawa1994

Król-Fijewska L., Trening asertywności ,Wydaw. II, Wydaw. Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa 1993.

Nęcki Zb. Komunikacja międzyludzka. Wydaw. PSB, Kraków 1996.

Barłowska Maria, Budzyńska-Daca Agnieszka, Załęska Maria,(2010), Ćwiczenia z retoryki, Warszawa: PWN.

‒Fiske John (2008), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław: Astrum.‒Goffman Erving, (2006),Rytuał interakcyjny, Warszawa: PWN.

Griffin Emory, (2003), Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk: GWP.‒

Grzesiuk Lidia, (1979), Style komunikacji interpersonalnej, Warszawa: Wyd. UW.

Peter,(2000), Komunikacja w grupie, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Hartley Peter, (2006), Komunikowanie interpersonalne, Wrocław: Astrum‒Harwas-

Napierała Barbara, (2008), Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań: Wyd. UAM.

Hennessey, Roger (2014), Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, Warszawa: CRZL. Wolny dostęp: http://www.kpss.lublin.pl/upload/25_Umiejetnosci%20interpersonalne.pdf

Jongeward Dorothy, James Muriel, (1994), Narodzić się by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Knapp Mark L., Hall Judith A.,(2008), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław: Wyd. Astrum

Krzemiński Ireneusz, (1999), Co się dzieje między ludźmi?, Warszawa: Wyd. Jacek Santorski.

Kulczycki, Emanuel (2012), Teoretyzowanie komunikacji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Kurcz Ida, (2005), Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Scholar.

Leathers Dale G., (2009), Komunikacja niewerbalna, Warszawa: PWN

Nęcki Zbigniew, (2000), Komunikacja międzyludzka, Kraków Antykwa.

Rostowska Teresa (2001), Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna, Łódź: Wyd. UŁ.

Reynolds Sana, Valentine Deborah, (2008), Komunikacja międzykulturowa. Przewodnik, Warszawa: Wolters Kluwers.

Sikorski W. (2013)Komunikacja terapeutyczna . Relacja pozasłowna. Kraków, Impuls

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawienie prezentacji multimedialnej

pozytywny wynik testu zaliczeniowego

Zakres tematów:

1. Komunikacja interpersonalna a inne formy komunikacji –wprowadzenie. Modele komunikowania. Rozwojowe aspekty komunikacji -nabywanie umiejętności komunikacyjnych.

2. Werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć i emocji .Rozpoznawanie blokad komunikacji .Komunikaty typu „JA” i „TY. Pojęcie, rodzaje, poziomy komunikacji Funkcje aktów niewerbalnych. Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Skuteczna argumentacja (elementy retoryki i erystyki). Zależności pomiędzy komunikacją werbalną i niewerbalną. Aktywne i bierne słuchanie. .Odzwierciedlanie i parafrazowanie. .Informacje zwrotne .Komunikacja jedno, dwu i wielokierunkowa .Zniekształcenia komunikacji, zasady poprawnego komunikowania się. .Wybiórcze postrzeganie w słuchaniu i odpowiadaniu

3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

4. Manipulacja i perswazja.

5. Asertywność. Mapa asertywności. .Umiejętność odmawiania .Asertywne wyrażanie opinii. .Agresja, uległość, asertywność. .Pojęcie „terytorium psychologicznego” ..Krytyka w porozumiewaniu się z uczniami. .Znaczenie „domykania” pracy w grupie

6. Umiejętności negocjacyjne i rozwiązywanie konfliktów. Działanie w sytuacjach konfliktowych .Odwracanie ról. .Transakcje równoległe i skrzyżowane. Egogram. Konflikty, sposoby radzenia sobie z nimi i sposoby ich rozwiązywania. Zastosowanie AT E. Berne’a. Postrzeganie zachowań, motywacji i stanowisk obu stron. Rodzic-Dorosły-Dziecko. .Skrypty i gry psychologiczne w rozumieniu AT

7. Komunikacja w rodzinie –komunikacja między partnerami, rodzicami a dzieckiem i między rodzeństwem. Uwarunkowania komunikacji w rodzinie.

8. Komunikacja z nastolatkiem

9. Komunikacja z dzieckiem z zaburzeniami

10. Komunikacja w relacjach damsko-męskich. Style konwersacyjne. Znaczenie płci w komunikowaniu.

11. Komunikacja międzykulturowa (różnice kulturowe). Komunikacja interpersonalna w wymiarze międzykulturowym

12. Komunikacja w relacji terapeutycznej psychoterapia, socjoterapia , coaching

13. Komunikowanie w grupie. Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu projektami. Komunikowanie między ludźmi –ujęcie socjologiczne (interakcjonizm symboliczny, koncepcja E. Goffmana

Metody dydaktyczne:

Prezentacje

Dyskusje

Interaktywne Ćwiczenia w grupach

odgrywanie scenek

testy i quizzy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Alicja Gałązka 17/19 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Alicja Gałązka 24/19 szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Alicja Gałązka 16/18 szczegóły
4 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Alicja Gałązka 16/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)