Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin W2-S1BI19-1BL-29A
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 1993 (i kolejne wyd.). Botanika, T. I i II. PWN. Warszawa

2. Mowszowicz J. 1986. Zarys systematyki roślin. PWN. Warszawa.

3. Podbielkowski Z. 1982. Rozmnażanie się roślin. WSiP.

Literatura uzupełniająca:

1. Mowszowicz J. 1980 Pospolite rośliny naczyniowe Polski. PWN. Warszawa.

2. Rejment-Grochowska I. 1973. Cykle rozwojowe roślin. PWN. Warszawa.

3. Rostański K. 2003. Wykłady z botaniki systematycznej. Skrypty UŚ nr. 549. Wyd. UŚ. Katowice.

4. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. PWN. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

Znajomość treści obowiązujących do laboratorium zgodnie z harmonogramem.

Pisemne kolokwium odbywa się na każdych zajęciach i może mieć formę testu wyboru jednokrotnego, wielokrotnego, pytań otwartych Za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje określoną liczbę punktów. Ostateczna ocena ustalana jest według następującej skali w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów:

91 - 100% pkt - bdb 81 - 90% pkt - +db 71 - 80% pkt - db 61-70% pkt - +dst 51-60% pkt - dst 0-50% pkt – ndst.

Ogólna ocena z kolokwium jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich kolokwiów cząstkowych i jest wliczana do ostatecznej oceny z laboratorium.

Kolokwia nie podlegają poprawie, nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z oceną niedostateczną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności istnieje możliwość napisania zaległego kolokwium w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Do oceny z laboratorium wliczana jest ponadto ocena ciągła, która obejmuje sprawdzanie przygotowania studenta na bieżące zajęcia. Weryfikacja jest ustna. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 pkt, za błędną lub brak odpowiedzi – 0 pkt. Zliczane są wszystkie punkty po zakończeniu cyklu laboratoriów. Pozytywne zaliczenie oceny ciągłej, to zebranie min. 50% pozytywnych odpowiedzi. Pozostałe oceny według skali:

90 - 100% pkt - bdb 80 - 90% pkt - +db 70 - 80% pkt - db 60-70% pkt - +dst 50-60% pkt - dst 0-49% pkt – ndst.

Student, który nie uzyskał zaliczenia z laboratorium w normalnym trybie może przystąpić do kolokwium całościowego obejmującego materiał ze wszystkich laboratoriów. Możliwe jest to w dwóch przypadkach:

Gdy student nie uzyskał minimalnej średniej z ocen z kolokwiów, wymaganej do otrzymania zaliczenia, ale uczestniczył w co najmniej 10 zajęciach laboratoryjnych, a wszystkie dopuszczalne nieobecności są usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wypisu ze szpitala (lub inne przypadki losowe).

Gdy student z przyczyn zdrowotnych był nieobecny na więcej niż dwóch (ale nie więcej niż na czterech) zajęciach. W tym przypadku wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wypisu ze szpitala.

Student dokumentuje zapoznanie się z treściami laboratorium poprzez wypełnienie karty pracy.

Poprawność wypełnienia karty pracy weryfikuje prowadzący. W celu zaliczenia przedmiotu student zobowiązany jest do przedstawienia na koniec semestru kompletu zaliczonych kart pracy.

W wyjątkowej sytuacji, gdy student wykorzystał dwie dopuszczalne nieobecności i przedstawił stosowne usprawiedliwienie, możliwe jest dopuszczenie do zaliczenia modułu na podstawie kompletu zaliczonych kart pracy.

Zakres tematów:

W obrębie jednostek laboratoryjnych po 4,0 godz. lekcyjne (45 min.), w sali B-206, ul. Jagiellońska 28 prowadzone są zajęcia:

1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Charakterystyka sinic (Cyanophyta), ogólna charakterystyka glonów. Zróżnicowanie i taksonomia okrzemek (Bacillariophyta).

2. Charakterystyka brunatnic (Phaeophyta); Charakterystyka krasnorostów (Rhodobionta: Rhodophyta).

3. Charakterystyka zielenic właściwych i ramienic (Chlorophyta: Chlorophyceae, Ulvophyceae, Charophyceae).

4. Charakterystyka przedstawicieli mszaków (Bryophyta) i skrzypów (Equisetophyta).

5. Charakterystyka i przegląd przedstawicieli widłaków (Lycopodiophyta) i paproci (Polypodiophyta).

6. Wprowadzenie do roślin nasiennych. Charakterystyczne cechy przedstawicieli gromady nagozalążkowych (Pinophyta). Zróżnicowanie taksonomiczne i przegląd przedstawicieli.

7. Wprowadzenie do roślin okrytozalążkowych (Magnoliophyta): morfologia kwiatów i owoców typy kwiatostanów i owoców. Porównanie przedstawicieli klas Magnoliopsida i liliopsida. Charakterystyka i przegląd przedstawicieli podklasy magnoliowych (Magnoliidae) i jaskrowych (Ranunculidae).

8. Charakterystyka i przegląd przedstawicieli podklasy oczarowych (Hammamelidiae) i goździkowych (Caryophyllidae).

9. Charakterystyka i przegląd przedstawicieli podklasy ukęślowych (Dilleniidae) i różowych (Rosidae).

10. Charakterystyka i przegląd przedstawicieli podklasy astrowych (Asteridae) i jasnotowych (Lamiidae).

11. Charakterystyka i przegląd wybranych przedstawicieli klasy Liliopsida (podklasy żabieńcowych (Alismatidae),i liliowych (Liliidae), komelinowych (Commelinidae).

12. Podsumowanie treści zajęć laboratoryjnych i końcowe zaliczenie modułu.

Metody dydaktyczne:

Praca z materiałem roślinnym, praca z literaturą fachową, praca własna, obserwacje mikroskopowe i makroskopowe, przygotowywanie preparatów do obserwacji w laboratorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 13:00, sala B-206 (SALA CWICZ.)
Teresa Nowak, Karolina Ryś, Paweł Kwiatkowski 12/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 13:00, sala B-206 (SALA CWICZ.)
Teresa Nowak, Łukasz Radosz, Paweł Kwiatkowski 12/ szczegóły
3 każdy czwartek, 13:45 - 17:00, sala B-206 (SALA CWICZ.)
Teresa Nowak, Paweł Kwiatkowski 12/ szczegóły
4 każdy czwartek, 13:45 - 17:00, sala B-206 (SALA CWICZ.)
Teresa Nowak, Paweł Kwiatkowski 12/ szczegóły
5 każdy czwartek, 17:15 - 20:30, sala B-206 (SALA CWICZ.)
Paweł Kwiatkowski 11/ szczegóły
6 każdy czwartek, 17:15 - 20:30, sala B-206 (SALA CWICZ.)
Karolina Ryś, Łukasz Radosz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)