Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i filozofia prawa 07-PR-SM-TIF
Wykład (W) semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 300
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Teoria i filozofia prawa, red. naukowa A. Dyrda, Warszawa 2021: rozdziały: 4.3; 5.1; 5.2; 6.

2. Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013, wybrane fragmenty, które zostaną udostępnione przed wykładem.

3.A. Bielska-Brodziak: Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa. Warszawa 2017 wybrane fragmenty, udostępnione przed wykładem.

24.A. Bielska-Brodziak: Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego. Warszawa 2009 wybrane fragmenty, udostępnione przed wykładem.

5.T.Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, PiP 1988/3, s.16-26

6. S.Tkacz, Podstawowe sposoby rozumienia zasad prawa, [w:] System prawa admini-stracyjnego procesowego. Zasady ogólne postępowaniaadministracyjnego. Tom II, Część 2, s.21-40.

7.S.Tkacz, Powracając do problematyki zasad prawa (O tym, w jaki sposób koncepcja zasad prawa Ronalda Dworkina może zostać twórczo rozwinięta ?), tekst w druku, udostępniony przed wykładem.

8.L.Leszczyński, G.Maroń, Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze. Annales UMCS, 2013, Sectio G, Vol.LX, 1, s.81-91.

9.Pozostała literatura zostanie przedstawiona podczas ćwiczeń z przedmiotu.

Literatura uzupełniająca

1.Literatura rekomendowana do każdego z wykładów –załączona w zespole na platformie Teams.

2.Z.Tobor, Prawo interpretacja, intencja, Warszawa 2022 r. (fragmenty).

3.J.Nowacki, O przepisach zawierających klauzule generalne, [w] Studia z teorii prawa, Kraków 2003, s.133-163.

4.L.Leszczyński, G.Maroń, Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni prawa, Annales UMCS, 2013, Sectio G, Vol.LX, 2s.145-157.

5. S.Tkacz, O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii), Toruń 2014 (fragmenty)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie się składał z dwóch części

I CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

TEST PÓŁOTWARTY

To połączenie pytań testowych (zamkniętych jednokrotnego wyboru), pytań otwartych, wymagającymi krótkiej odpowiedzi opisowej albo uzupełnienia zdania o brakujące słowo/słowa.

Ta część egzaminu zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy MS Forms

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: KAZUS INTERPRETACYJNY

To część egzaminu polegająca na rozwiązaniu kazus interpretacyjnego według określonych zaleceń i postawionych pytań.

Przy ocenie kazusu istotne znaczenie ma liczba i jakość argumentów interpretacyjnych wskazanych przez studenta oraz ich objaśnienie, sposób argumentowania oraz struktura wypowiedzi

Progi zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 55% poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu.

70 % oceny końcowej stanowi test, zaś 30 % kazus.

Skala ocen: 90 %-100 % = bdb (5)

83 -89 % = db+ (4,5)

72-82 % = db (4)

66-71 % = dst + (3,5)

55 -65 % = dst (3)

0-54% = ndst (2)

Zakres tematów:

Tematy: Agnieszka Bielska-Brodziak

1.Wykładnia prawa

2.Narzędzia interpretacyjne

3.Prawodawca –tekst prawny, intencja (sposoby jej ustalania) w tym materiały legislacyjne

4.Sytuacje interpretacyjne, wykładnia i czas (moment interpretacyjny, „obowiązywanie” wykładni)

5.Interpretator –różne kategorie interpretatorów, wartości przypisywane różnym interpretatorom (szczerość, prawda, bezstronność, lojalność, profesjonalista versus „zwykły obywatel”).

Tematy: Sławomir Tkacz

1.Perspektywa uczestnika i obserwatora

2.System prawa, a porządek prawny, brzeg aksjologiczny

3.Czystość teorii z perspektywy różnych koncepcji filozoficznoprawnych 4.Tradycyjne koncepcje zasad prawa

5.Zasady prawa według R.Dworkina i R. Alexy’ego

6.Klauzule generalne, spór o charakterystyki klauzul generalnych. Klauzule generalne, a zasady prawa

7.Wykorzystywanie zasad prawa i klauzul generalnych w procesie stosowania prawa. Ważenie dóbr

8.Jeż i lis –spory o wartości

9.Intertemporalne problemy w procesie stosowania prawa

10.Mity (fikcje), które akceptujemy charakteryzując prawo i proces jego stosowania. Narracja pozytywistyczna i niepozytywistyczna 11.Podsumowanie: spór o pojęcie prawa i proces jego stosowania. Rola wypowiedzi ideologicznych w dyskursie prawniczym

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wyjaśniający zagadnienia teorii wykładni, strategii interpretacyjnych, dyrektyw interpretacyjnych z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-prawnego.

Wykład ilustrowany jest przykładami z orzecznictwa sądowego, celem nabycia przez studentów umiejętności zidentyfikowania możliwości i konieczności zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce prawniczej.

Wykład wzbogacony jest o interaktywne narzędzia (ankieta Mentimeter, praca nad stanowiskiem interpretacyjnym w małej grupie)

Praca własna studenta:

Praca ze wskazanymi tekstami, treścią przedstawioną na wykładzie oraz orzecznictwem sądowym, obejmująca samodzielne przyswajanie zagadnień przedstawianych w toku wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:15 - 18:45, sala AULA NR. 5
Sławomir Tkacz, Agnieszka Bielska-Brodziak 218/300 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)