Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i filozofia prawa [07-PR-SM-TIF] semestr zimowy 2022/2023
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria i filozofia prawa [07-PR-SM-TIF]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 17:15 - 18:45
sala AULA NR. 5
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 218
Limit miejsc: 300
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Teoria i filozofia prawa, red. naukowa A. Dyrda, Warszawa 2021: rozdziały: 4.3; 5.1; 5.2; 6.

2. Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013, wybrane fragmenty, które zostaną udostępnione przed wykładem.

3. A. Bielska-Brodziak: Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa. Warszawa 2017 wybrane fragmenty, udostępnione przed wykładem.

4. A. Bielska-Brodziak: Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego. Warszawa 2009 wybrane fragmenty, udostępnione przed wykładem.

5. T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, PiP 1988/3, s.16-26

6. S. Tkacz, Podstawowe sposoby rozumienia zasad prawa, [w:] System prawa admini-stracyjnego procesowego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Tom II, Część 2, s. 21-40.

7. S. Tkacz, Powracając do problematyki zasad prawa (O tym, w jaki sposób koncepcja zasad prawa Ronalda Dworkina może zostać twórczo rozwinięta ?), tekst w druku, udostępniony przed wykładem.

8. L. Leszczyński, G. Maroń, Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze. Annales UMCS, 2013, Sectio G, Vol.LX, 1, s.81-91.

9. Pozostała literatura zostanie przedstawiona podczas ćwiczeń z przedmiotu.

Literatura uzupełniająca

1. Literatura rekomendowana do każdego z wykładów – załączona w zespole na platformie Teams.

2. Z. Tobor, Prawo interpretacja, intencja, Warszawa 2022 r. (fragmenty).

3. J. Nowacki, O przepisach zawierających klauzule generalne, [w] Studia z teorii pra-wa, Kraków 2003, s. 133-163.

4. L. Leszczyński, G. Maroń, Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w opera-tywnej wykładni prawa, Annales UMCS, 2013, Sectio G, Vol.LX, 2 s. 145-157.

5. S. Tkacz, O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii), Toruń 2014 (fragmenty).

Zakres tematów:

Tematy Agnieszka Bielska-Brodziak

1. Wykładnia prawa

2. Narzędzia interpretacyjne

3. Prawodawca – tekst prawny, intencja (sposoby jej ustalania) w tym materiały legislacyjne

4. Sytuacje interpretacyjne, wykładnia i czas (moment interpretacyjny, „obowiązywanie” wykładni)

5. Interpretator – różne kategorie interpretatorów, wartości przypisywane różnym interpretatorom (szczerość, prawda, bezstronność, lojalność, profesjonalista versus „zwykły obywatel”).

Tematy Sławomir Tkacz

1. Perspektywa uczestnika i obserwatora

2. System prawa, a porządek prawny, brzeg aksjologiczny

3. Czystość teorii z perspektywy różnych koncepcji filozoficznoprawnych

4. Tradycyjne koncepcje zasad prawa

5. Zasady prawa według R.Dworkina i R. Alexy’ego

6. Klauzule generalne, spór o charakterystyki klauzul generalnych. Klauzule generalne, a zasady prawa

7. Wykorzystywanie zasad prawa i klauzul generalnych w procesie stosowania prawa. Ważenie dóbr

8. Jeż i lis – spory o wartości

9. Intertemporalne problemy w procesie stosowania prawa

10. Mity (fikcje), które akceptujemy charakteryzując prawo i proces jego stosowania. Narracja pozytywistyczna i niepozytywistyczna

11. Podsumowanie: spór o pojęcie prawa i proces jego stosowania. Rola wypowiedzi ideologicznych w dyskursie prawniczym

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wyjaśniający zagadnienia teorii wykładni, strategii interpretacyjnych, dyrektyw interpretacyjnych z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-prawnego.

Wykład ilustrowany jest przykładami z orzecznictwa sądowego, celem nabycia przez studentów umiejętności zidentyfikowania możliwości i konieczności zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce prawniczej.

Wykład wzbogacony jest o interaktywne narzędzia (ankieta Mentimeter, praca nad stanowiskiem interpretacyjnym w małej grupie)

Praca własna studenta: Praca ze wskazanymi tekstami, treścią przedstawioną na wykładzie oraz orzecznictwem sądowym, obejmująca samodzielne przyswajanie zagadnień przedstawianych w toku wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie się składał z dwóch części.

I CZĘŚĆ TEORETYCZNA: TEST PÓŁOTWARTY

To połączenie pytań testowych (zamkniętych jednokrotnego wyboru), pytań otwartych, wymagającymi krótkiej odpowiedzi opisowej albo uzupełnienia zdania o brakujące słowo/słowa.

Ta część egzaminu zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy MS Forms

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: KAZUS INTERPRETACYJNY

To część egzaminu polegająca na rozwiązaniu kazus interpretacyjnego według określonych zaleceń i postawionych pytań.

Przy ocenie kazusu istotne znaczenie ma liczba i jakość argumentów interpretacyjnych wskazanych przez studenta oraz ich objaśnienie, sposób argumentowania oraz struktura wypowiedzi.

Progi zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 55% poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu.

70 % oceny końcowej stanowi test, zaś 30 % kazus.

Skala ocen:

90 %-100 % = bdb (5)

83 - 89 % = db+ (4,5)

72-82 % = db (4)

66-71 % = dst + (3,5)

55 - 65 % = dst (3)

0-54% = ndst (2)

Uwagi:

9 sem. PR SM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)