Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych 2 W3-PC-MJS-PS3-5
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/PC/W3-SMPC19.2020/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2009;

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. Naukowe UJ, Kraków, 2009;

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2018;

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011;

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001;

Gruszczyński L.: Kwestionariusze w socjologii, Wyd UŚ. Katowice 1999;

Lutyńska K., Wywiad kwestionariuszowy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984;

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006;

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006;

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985;

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985;

Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, GWP Gdańsk 2010.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Silverman D., Interpretacja badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008;

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008;

Sztumski J. , Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są zobligowani do przygotowywania zadanych treści oraz podejmowania aktywności związanej z przebiegiem zajęć. Podstawą zaliczenia ćwiczeń w semestrze zimowym jest pozytywnie ocenione kolokwium oraz projekt indywidualny pozwalający sprawdzić umiejętności zaplanowania pracy badawczej na rzecz rozwiązania problemu badawczego. Projekt będzie wymagał pisemnego opracowania struktury badań adekwatnie do wskazanego modelu i uwzględnienia komponentów wpisanych w standardową koncepcję badań. Zakłada się, iż jego specyfika zostanie dookreślona adekwatnie do zainteresowań badawczych Studentów i preferowanych przez nich tematów. Istotą działań projektowych może być propozycja badań mieszanych. Wymagane będzie: uzasadnienie ich podjęcia w zakresie wybranego tematu, określenie przedmiotu badań, propozycja problemów badawczych i celów badań, określenie metod i technik badań oraz sposobu doboru populacji. Projekt powinien zawierać dwa narzędzia diagnostyczne. Ocena projektu będzie wynikała ze stopnia poprawności i uwzględnienia wszystkich wyżej wymienionych komponentów koncepcji oraz przygotowanych narzędzi badawczych. Na optymalną ocenę wymagane będą dwa kompletne narzędzia. W przypadku ograniczenia się do jednego i zależnie od stopnia ich zaawansowania ocena zostanie zróżnicowana. Propozycje będą konsultowane i rozpatrywane indywidualnie. Dodatkowo Studenci przygotują grupową prezentację wyników badań wraz z interpretacją i wskazaniem implikacji praktycznych. Studenci w podgrupach zdecydują o preferowanej tematyce prezentacji wyników.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do harmonogramu zajęć. Omówienie standardów i specyfiki przedmiotowych treści realizowanych w ramach kontynuacji przedmiotu. Ustalenie potrzeb przedmiotowych studentów. Reminiscencje metodologiczne: zmienne, problemy badawcze, hipotezy, wskaźniki w oparciu o kreatywną stymulację i pracę z tekstem.

Reminiscencje metodologiczne dotyczące badań naukowych i planów badawczych- kontynuacja. Różnorodność schematów badawczych i paradygmatów: rozważania dotyczące procedury badań oraz ich reprezentatywności, trafności, rzetelności, wiarygodności.

Metody i techniki wykorzystywane w badaniach społecznych i pedagogicznych. Orientacje badawcze i rodzaje badań w naukach społecznych. Badania mieszane.

Wstępne propozycje triangulacji w zakresie indywidualnych schematów i projektów badawczych studentów.

Szczegółowe zasady konstrukcji zróżnicowanych narzędzi badawczych Socjometria jako efektywna technika badania relacji w grupie.

Sposoby prezentacji wyników badań na podstawie przykładów.

Efekty kompilacji strategii badań własnych. Prezentacja indywidualnych propozycji projektów badawczych.

Etyczne aspekty badań. Źródła ryzyka i błędów na podstawie analizy tekstów

Kolokwium. Prezentacje wyników badań własnych. Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej Konsultacje projektów-analiza poprawności.

Zaliczenia

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana na podstawie literatury przedmiotu.

Prezentacja i omówienie studenckich projektów związanych z realizacją przedsięwzięć badawczych o zróżnicowanym charakterze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 341
co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 203
Małgorzata Łączyk 23/19 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 341
co drugi wtorek (parzyste), 15:45 - 17:15, sala 203
Małgorzata Łączyk 16/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)