Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-OS-S1-PL1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka I
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- 5 sem.ochrony środowiska /stacj.I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Katarzyna Bzdęga, Ryszard Ciepał, Anna Cieplok, Robert Hanczaruk, Agnieszka Kompała-Bąba, Mariola Krodkiewska, Justyna Polak, Mariusz Rzętała, Piotr Skubała, Danuta Smołka-Danielowska, Aneta Spyra, Aldona Uziębło, Wojciech Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 2 aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,7);

- sprawozdania końcowego wraz z zarysem (szczegółowym planem) przyszłej pracy licencjackiej (0,3).

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w Zespole badawczym, który student wybrał celem realizacji swojej pracy licencjackiej oraz przygotowanie go do jej wykonania. Praca licencjacka ma najczęściej charakter pracy przeglądowej lub eseju. Dopuszczalna jest także prosta i krótka praca oparta na eksperymencie badawczym i uzyskanych z niego wynikach. W trakcie zajęć student wprowadzany jest w tajniki warsztatu naukowego; uczy się korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności szybkiej analizy specjalistycznych tekstów. Pod nadzorem prowadzącego wykonuje proste oznaczenia i analizy zgodne z głównym nurtem badań Zespołu badawczego; ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez badawczych; we współpracy z grupą oraz prowadzącym projektuje proste modele doświadczalne; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej oraz sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej, opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Większość zajęć przystosowana jest do pracy w trybie on-line.

Uwagi:

Wymagania wstępne modułu:

wiedza z zakresu nauk przyrodniczych pozwalająca na włączenie się w nurt badań wybranego Zespołu. Znajomość podstawowych zasad pracy w laboratorium (w tym BHP). Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie literatury z zakresu studiowanego tematu.

Wymagania merytoryczne:

znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych, podstawowych programów graficznych i tworzenia baz danych. Podstawowa wiedza w zakresie tematyki badawczej realizowanej przez wybrany Zespół badawczy. Umiejętność wykorzystania własnej znajomości języka angielskiego do zrozumienia tekstów naukowych pisanych w tym języku, a niezbędnych dla przygotowania własnej pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)