Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju roślin i zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-15A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju roślin i zwierząt
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Rupik
Prowadzący grup: Dorota Borowska-Wykręt, Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Brąszewska, Agata Burian, Joanna Elsner, Dominika Idziak-Helmcke, Dorota Kwiatkowska, Karol Małota, Weronika Rupik, Agnieszka Sosinka, Piotr Świątek, Anna Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jako średnia z: oceny z laboratoriów (0,5) oraz oceny z egzaminu (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności

Pełny opis:

Podstawy embriologii roślin okrytonasiennych: budowa i rozwój organów generatywnych; rozwój gametofitu męskiego i żeńskiego, proces zapylenia, podwójne zapłodnienie, rozwój zarodka i nasienia. Rozwój postembrionalny pędu i korzenia roślin naczyniowych: genetyczna regulacja rozwoju i wzrostu organów roślinnych; merystemy apikalne i boczne; tworzenie wzorów w morfogenezie pędu (filotaksja, system waskularny).

Podstawy embriologii zwierząt: typy gonad, spermatogeneza, oogeneza, regulacja genetyczna i hormonalna spermatogenezy i oogenezy, zaplemnienie i zapłodnienie, aktywacja jaja, bruzdkowanie, klasyfikacja blastul, typy gastrulacji, tworzenie listków zarodkowych i morfogeneza, różnicowanie struktur pozazarodkowych (błony płodowe), podstawy procesów rozwoju pozazarodkowego, regulacja funkcji genów w rozwoju, komunikacja międzykomórkowa i indukcja embrionalna.

Uwagi:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Laboratoria prowadzone są przez pracowników zespołów Histologii i Embriologii Zwierząt (HEZ), Biofizyki i Morfogenezy Roślin (BMR) oraz Anatomii i Cytologii Roślin (ACR). Wszystkie informacje dotyczące programu ćwiczeń, obowiązkowej literatury oraz godzin konsultacji podawane będą studentom drogą e-mailową przez stronę USOSweb-UŚ, na platformie MS Office Teams, oraz zostaną zamieszczane w wersji papierowej w gablocie Zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt. Tłumaczenie się nieznajomością ogłoszeń nie będzie przyjmowane do wiadomości.

2. Wykłady prowadzone będą na platformie MS Office Teams o ustalonej godzinie, zgodnie z planem podanym przez Dziekanat.

3. Laboratoria będą prowadzone w formie stacjonarnej w salach ćwiczeń zespołów prowadzących przedmiot.

4. Przenoszenie się do innej grupy laboratoryjnej jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzących ćwiczenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. Obecność studentów na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Student może opuścić tylko jedno laboratorium. Nie ma możliwości „odrabiania“ laboratoriów w innym terminie. W przypadku kolejnej nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0) z kolokwium i pracy ciągłej. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych opuścił więcej laboratoriów może indywidualnie starać się o dopuszczenie do poprawkowego kolokwium w obrębie danego bloku laboratoryjnego. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma ona charakter ostateczny.

2. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych w tym choroby spowodowanej COVID-19 oraz skierowany na kwarantannę z powodu COVID-19 opuścił więcej zajęć, może indywidualnie starać się o dopuszczenie do kolokwium poprawkowego z całości materiału. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma ona charakter ostateczny.

3. Student jest zobowiązany być na bieżąco przygotowanym do zajęć zgodnie z programem ćwiczeń i w oparciu o podaną literaturę.

4. Na każdych zajęciach laboratoryjnych student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału z zakresu bieżącego i/lub poprzedniego ćwiczenia.

5. Ocena końcowa z kolokwiów wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, według skali: średnia do 2,99 - ndst, 3,0-3,49 - dst, 3,5-3,75 - dst+, 3,76-4,49 - db, 4,5-4,75 - db+, 4,76-5,0 - bdb.

6. Student, który uzyskał z kolokwiów końcową ocenę niedostateczną, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,58 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia ćwiczeń w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

7. W trakcie zajęć student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych (wykonanie poleceń w karcie pracy). Praca studenta na każdym z laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0 – 3, gdzie za brak raportu jest 0 punktów, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 3 punkty, a punkty od 1 do 2 odzwierciedlają liczbę i wagę popełnionych błędów. Na podstawie sumy uzyskanych przez studenta punktów wystawiana jest ocena według skali: 0-21 pkt - ndst; 22-25 pkt - dst; 26-29 pkt – dst+; 30-33 pkt - db; 34-37 pkt – db+; 38-42 - bdb.

8. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie kolokwiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

9. Ocenę końcową z laboratorium stanowi średnia ważona ze: średniej oceny z kolokwiów cząstkowych (0,8) oraz oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,2). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

10. Ocena końcowa modułu ustalana jako średnia z: oceny z laboratoriów (0,5) oraz oceny z egzaminu (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

11. Uzyskanie z laboratorium oceny plus dobrej (4,5) uprawnia do przystąpienia do egzaminu końcowego w terminie dodatkowym, tzw. zerowym.

12. Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez wykładowców i pracowników prowadzących laboratoria w ustalonych i ogłoszonych godzinach.

13. Wszelkie uwagi związane z zajęciami laboratoryjnymi prowadzonymi w HEZ, BMR i ACR należy zgłaszać odpowiednim koordynatorom ds. ćwiczeń (dr Anna Urbisz, dr hab. Agata Burian, dr Agnieszka Brąszewska-Zalewska). Za prawidłową realizację przedmiotu Biologia rozwoju roślin i zwierząt odpowiedzialny jest koordynator przedmiotu dr hab. Weronika Rupik, do której można się zgłaszać w godzinach konsultacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)