Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjno - komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-PE-S1-TIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjno - komunikacyjne
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Prowadzący grup: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium Test wiedzy obejmujący zagadnienia komunikowania się z wykorzystaniem narzędzi TIK i wiedzę w zakresie podstawowych technik informatycznych (w ramach udziału w kursie na platformie www.navoica.pl "Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji")


Projekt Projekt dokumentu tekstowego wielostronicowego w postaci elektronicznej dotyczący opracowania wyników badań oraz mini pracy dyplomowej, a także zaprezentowanie i dyskusja nad nimi


Prezentacja multimedialna Prezentacja dotycząca możliwości wykorzystywania narzędzi TIK w różnych obszarach działalności pedagogicznej (w ramach udziału w kursie na platformie www.navoica.pl "Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji"

Pełny opis:

Poznanie Edytora tekstu (na przykładzie MS Word 2013, Word 365 lub innego edytora tekstu).

Analiza kategorii i pojęcia podstawowych, okna ekranu z uwzględnieniem menu i pasków narzędzi, obszaru tekstowego okna dialogowego, korzystanie z pomocy.

Metody tworzenia dokumentów za pomocą edytora (na przykładzie MS Word).7. Wprowadzanie tekstu, zapis i wyszukiwanie i otwarcie dokumentu, edycja. Sprawdzanie pisowni w dokumencie.

Wyszukiwanie tekstu, Zapoznanie się z opcją Znajdź/Zamień.

Formatowanie dokumentu: ustalanie rozmiaru strony, marginesu, akapitu, formatowanie znaków. Tworzenie i edycja stylów

Praca z dokumentem wielostronicowym. Podział dokumentu na sekcje, dodanie strony tytułowej dokumentu wielostronicowego

Wstawianie rysunków, formuł

Tworzenie schematów, tabeli o strukturze nieregularnej

Dodanie numeracji i napisów rysunków, tabeli, formul w trybie automatycznym

Podział tekstu na kolumny.

Dodanie spisu treści w trybie automatycznym

Koncepcja projektowania interaktywnych multimedialnych prezentacji edukacyjnych. Przykłady. Program Microsoft Power Point jako najbardziej uniwersalne narzędzie do opracowania prezentacji multimedialnych.

Dodanie i konfiguracja multimediów (tekst, audio, wideo, schematy, wykresy, kształty, inne),

Dodanie hiperłączy i interakcji. Opracowanie testu.

Zapis prezentacji w postaci wideo.

Udział w kursie MOOC „Współczesne narzędzia ICT i metody kreatywnej edukacji”

Wykorzystanie ICT w edukacji. Infografika, mapy wiedzy. Wideo dydaktyczne, cyfrowe opowieści.

Innowacyjne metody oparte o ICT (nauczanie-uczenie się oparte projektach, nauczanie-uczenie się problemowe, nauczanie-uczenie się oparte, grywalizacja, inne)

Narzędzia do e-komunikacji i e-kolaboracji w edukacji. Tutoring online.

Test finalny sprawdzający

W ramach udziału w kursie na platformie www.navoica.pl "Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji" oraz kursu e-learningowego wspomagającego moduł TIK w systemie Moodle

Dodatkowe tematy: analiza danych w arkuszach kalkulacyjnych na przykładzie MS Excel

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Prowadzący grup: Natalia Ruman, Eugenia Smyrnova-Trybulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium Test wiedzy obejmujący zagadnienia komunikowania się z wykorzystaniem narzędzi TIK i wiedzę w zakresie podstawowych technik informatycznych (w ramach udziału w kursie TI-Wykłady na wydziałowej platformie Moodle lub w ramach udziału w kursie MOOC www.navoica.pl "Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji")

Wymagany poziom zaliczenia - 50% z Testu końcowego zaliczeniowego - ocena dst, 70% - ocena db, 90% i wyżej - ocena bdb.

Pełny opis:

Moduł Technologie informacyjno-komunikacyjne ma umożliwić studentom zapoznanie ze środkami, narzędziami TIK do wykorzystania na kolejnych etapach studiów, w przyszłej pracy zawodowej i życiu codziennym. Ogólne cele zajęć z przedmiotu polegają na aktualizacji, kształtowaniu, poszerzeniu, pogłębieniu u studentów wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania programów użytkowych w przyszłej pracy zawodowej oraz życiu codziennym na przykładzie pakietu biurowego Microsoft Office / Open Office: edytora tekstu Word, który jest pomocny w prace biurowej, podczas pisania prac semestralnych, dyplomowych lub magisterskich, przygotowania materiałów dydaktycznych i metodycznych w przyszłej prace zawodowej, obsługi programu typu arkusz kalkulacyjny MS Excel do opracowania danych i ich analizy oraz przedstawienia danych liczbowych w postaci graficznej; programu MS PowerPoint do przygotowania interaktywnych prezentacji multimedialnych o charakterze edukacyjnym (bądź innych pakietów biurowych typu OpenSource, na przykład OpenOffice, LibreOffice, StarOffice, etc.). Zapoznanie się z podstawowymi usługami globalnej sieci Internet, systemem do wspomagania kształcenia na odległość LMS MOODLE oraz kształtowaniem kompetencji w zakresie kształcenia na odległość. Celem zajęć praktycznych jest przede wszystkim kształtowanie wiedzy z zakresu pojęć i zasad związanych z ochroną własności intelektualnej i prawa autorskiego, praktycznych umiejętności wyszukiwania, gromadzenia informacji, krytycznej oceny, posługiwania się programami biurowymi i serwisowymi oraz rozwiązywania zadań praktycznych przy pomocy programów użytkowych i Internetu.

Wszystkie efekty kształcenia zakładane w module planuje się osiągnąć podczas ćwiczeń a także pracy własnej studenta, obejmującej studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie prezentacji / projektu zaliczeniowego oraz wymaganych zagadnień. Ocena z kursu składa się z oceny za projekty (średnia arytmetyczna)

Laboratoria:

Poznanie Edytora tekstu (na przykładzie MS Word 2013, Word 365 lub innego edytora tekstu).

Analiza kategorii i pojęcia podstawowych, okna ekranu z uwzględnieniem menu i pasków narzędzi, obszaru tekstowego okna dialogowego, korzystanie z pomocy.

Metody tworzenia dokumentów za pomocą edytora (na przykładzie MS Word).7. Wprowadzanie tekstu, zapis i wyszukiwanie i otwarcie dokumentu, edycja. Sprawdzanie pisowni w dokumencie.

Wyszukiwanie tekstu, Zapoznanie się z opcją Znajdź/Zamień.

Formatowanie dokumentu: ustalanie rozmiaru strony, marginesu, akapitu, formatowanie znaków. Tworzenie i edycja stylów

Praca z dokumentem wielostronicowym. Podział dokumentu na sekcje, dodanie strony tytułowej dokumentu wielostronicowego

Wstawianie rysunków, formuł

Tworzenie schematów, tabeli o strukturze nieregularnej

Dodanie numeracji i napisów rysunków, tabeli, formul w trybie automatycznym

Podział tekstu na kolumny.

Dodanie spisu treści w trybie automatycznym

Koncepcja projektowania interaktywnych multimedialnych prezentacji edukacyjnych. Przykłady. Program Microsoft Power Point jako najbardziej uniwersalne narzędzie do opracowania prezentacji multimedialnych.

Dodanie i konfiguracja multimediów (tekst, audio, wideo, schematy, wykresy, kształty, inne),

Dodanie hiperłączy i interakcji. Opracowanie testu.

Zapis prezentacji w postaci wideo.

Udział w kursie MOOC „Współczesne narzędzia ICT i metody kreatywnej edukacji”

Wykorzystanie ICT w edukacji. Infografika, mapy wiedzy. Wideo dydaktyczne, cyfrowe opowieści.

Innowacyjne metody oparte o ICT (nauczanie-uczenie się oparte projektach, nauczanie-uczenie się problemowe, nauczanie-uczenie się oparte, grywalizacja, inne)

Narzędzia do e-komunikacji i e-kolaboracji w edukacji. Tutoring online.

Test finalny sprawdzający

W ramach modułu udział w kursie na platformie www.navoica.pl "Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji" oraz kursu e-learningowego wspomagającego moduł TIK w systemie Moodle

Dodatkowe tematy: analiza danych w arkuszach kalkulacyjnych na przykładzie MS Excel

Wykłady:

Zapoznanie się z usługami, strukturą i możliwościami wykorzystania

systemu wspomagania kształcenia na odległość MOODLE na przykładzie

wydziałowej platformy kształcenia na odległość http://el.us.edu.pl/wsne.

 Informatyka, aksjomatyka pojęcia. Systemy telekomunikacyjne w społeczeństwie wiedzy.

 Historia i ewolucja rozwoju techniki komputerowej.

 Klasyfikacja, właściwości, przykłady oprogramowania komputerowego.

 Systemy operacyjne. Struktura, funkcje, zadania, historia i ewolucja rozwoju, przykłady (CP/M, Unix, MS-Dos, Linux, Windows)

 Podstawowe wiadomości o komputerach klasy IBM PC.

 Architektura komputera: wnętrze komputera klasy IBM PC; urządzenia zewnętrzne komputera klasy IBM PC.

 Arytmetyka komputera: systemy liczbowe, arytmetyka komputera, podstawy algebry G.Bool’a.

 Podstawy techniki cyfrowej. Bramki. Projektowanie układów scalonych o różnej scali.

 Koncepcja projektowania interaktywnych multimedialnych prezentacji edukacyjnych. Przykłady.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Prowadzący grup: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium Test wiedzy obejmujący zagadnienia komunikowania się z wykorzystaniem narzędzi TIK i wiedzę w zakresie podstawowych technik informatycznych (w ramach udziału w kursie TI-Wykłady na wydziałowej platformie Moodle lub w ramach udziału w kursie MOOC www.navoica.pl "Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji")

Wymagany poziom zaliczenia - 50% z Testu końcowego zaliczeniowego - ocena dst, 70% - ocena db, 90% i wyżej - ocena bdb.

Pełny opis:

Moduł Technologie informacyjno-komunikacyjne ma umożliwić studentom zapoznanie ze środkami, narzędziami TIK do wykorzystania na kolejnych etapach studiów, w przyszłej pracy zawodowej i życiu codziennym. Ogólne cele zajęć z przedmiotu polegają na aktualizacji, kształtowaniu, poszerzeniu, pogłębieniu u studentów wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania programów użytkowych w przyszłej pracy zawodowej oraz życiu codziennym na przykładzie pakietu biurowego Microsoft Office / Open Office: edytora tekstu Word, który jest pomocny w prace biurowej, podczas pisania prac semestralnych, dyplomowych lub magisterskich, przygotowania materiałów dydaktycznych i metodycznych w przyszłej prace zawodowej, obsługi programu typu arkusz kalkulacyjny MS Excel do opracowania danych i ich analizy oraz przedstawienia danych liczbowych w postaci graficznej; programu MS PowerPoint do przygotowania interaktywnych prezentacji multimedialnych o charakterze edukacyjnym (bądź innych pakietów biurowych typu OpenSource, na przykład OpenOffice, LibreOffice, StarOffice, etc.). Zapoznanie się z podstawowymi usługami globalnej sieci Internet, systemem do wspomagania kształcenia na odległość LMS MOODLE oraz kształtowaniem kompetencji w zakresie kształcenia na odległość. Celem zajęć praktycznych jest przede wszystkim kształtowanie wiedzy z zakresu pojęć i zasad związanych z ochroną własności intelektualnej i prawa autorskiego, praktycznych umiejętności wyszukiwania, gromadzenia informacji, krytycznej oceny, posługiwania się programami biurowymi i serwisowymi oraz rozwiązywania zadań praktycznych przy pomocy programów użytkowych i Internetu.

Wszystkie efekty kształcenia zakładane w module planuje się osiągnąć podczas ćwiczeń a także pracy własnej studenta, obejmującej studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie prezentacji / projektu zaliczeniowego oraz wymaganych zagadnień. Ocena z kursu składa się z oceny za projekty (średnia arytmetyczna)

Laboratoria:

Poznanie Edytora tekstu (na przykładzie MS Word 2013, Word 365 lub innego edytora tekstu).

Analiza kategorii i pojęcia podstawowych, okna ekranu z uwzględnieniem menu i pasków narzędzi, obszaru tekstowego okna dialogowego, korzystanie z pomocy.

Metody tworzenia dokumentów za pomocą edytora (na przykładzie MS Word).7. Wprowadzanie tekstu, zapis i wyszukiwanie i otwarcie dokumentu, edycja. Sprawdzanie pisowni w dokumencie.

Wyszukiwanie tekstu, Zapoznanie się z opcją Znajdź/Zamień.

Formatowanie dokumentu: ustalanie rozmiaru strony, marginesu, akapitu, formatowanie znaków. Tworzenie i edycja stylów

Praca z dokumentem wielostronicowym. Podział dokumentu na sekcje, dodanie strony tytułowej dokumentu wielostronicowego

Wstawianie rysunków, formuł

Tworzenie schematów, tabeli o strukturze nieregularnej

Dodanie numeracji i napisów rysunków, tabeli, formul w trybie automatycznym

Podział tekstu na kolumny.

Dodanie spisu treści w trybie automatycznym

Koncepcja projektowania interaktywnych multimedialnych prezentacji edukacyjnych. Przykłady. Program Microsoft Power Point jako najbardziej uniwersalne narzędzie do opracowania prezentacji multimedialnych.

Dodanie i konfiguracja multimediów (tekst, audio, wideo, schematy, wykresy, kształty, inne),

Dodanie hiperłączy i interakcji. Opracowanie testu.

Zapis prezentacji w postaci wideo.

Udział w kursie MOOC „Współczesne narzędzia ICT i metody kreatywnej edukacji”

Wykorzystanie ICT w edukacji. Infografika, mapy wiedzy. Wideo dydaktyczne, cyfrowe opowieści.

Innowacyjne metody oparte o ICT (nauczanie-uczenie się oparte projektach, nauczanie-uczenie się problemowe, nauczanie-uczenie się oparte, grywalizacja, inne)

Narzędzia do e-komunikacji i e-kolaboracji w edukacji. Tutoring online.

Test finalny sprawdzający

W ramach modułu udział w kursie na platformie www.navoica.pl "Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji" oraz kursu e-learningowego wspomagającego moduł TIK w systemie Moodle

Dodatkowe tematy: analiza danych w arkuszach kalkulacyjnych na przykładzie MS Excel

Wykłady:

Zapoznanie się z usługami, strukturą i możliwościami wykorzystania

systemu wspomagania kształcenia na odległość MOODLE na przykładzie

wydziałowej platformy kształcenia na odległość http://el.us.edu.pl/wsne.

 Informatyka, aksjomatyka pojęcia. Systemy telekomunikacyjne w społeczeństwie wiedzy.

 Historia i ewolucja rozwoju techniki komputerowej.

 Klasyfikacja, właściwości, przykłady oprogramowania komputerowego.

 Systemy operacyjne. Struktura, funkcje, zadania, historia i ewolucja rozwoju, przykłady (CP/M, Unix, MS-Dos, Linux, Windows)

 Podstawowe wiadomości o komputerach klasy IBM PC.

 Architektura komputera: wnętrze komputera klasy IBM PC; urządzenia zewnętrzne komputera klasy IBM PC.

 Arytmetyka komputera: systemy liczbowe, arytmetyka komputera, podstawy algebry G.Bool’a.

 Podstawy techniki cyfrowej. Bramki. Projektowanie układów scalonych o różnej scali.

 Koncepcja projektowania interaktywnych multimedialnych prezentacji edukacyjnych. Przykłady.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)