Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPP_M02_Podstawy psychologii pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-213 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPP_M02_Podstawy psychologii pracy
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zasadniczym jest przekazanie wiedzy na temat różnorodnych aspektów funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Istotnym aspektem jest pokazanie przemian psychologii pracy stanowiących konsekwencję przemian pracy w efekcie procesów globalizacyjnych. Proponowany obszar ma na celu zapoznanie z takimi zagadnieniami jak: praca i jej przemiany, praca jako wartość i negatywne konsekwencje pracy, motywacja i satysfakcja zawodowa, metody psychologii pracy, analiza pracy i budowanie modeli kompetencyjnych, zmiana i zarządzanie zmianą. Uczestnicy tego modułu będą mogli również poznać metody pracy psychologów zatrudnionych w różnych organizacjach oraz problemy etyczne wynikające z realizowania roli psychologa pracy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedstawiona zostanie historia kształtowania się psychologii pracy wraz z pionierami tej dyscypliny oraz jej podstawowe paradygmaty i obszary zainteresowań. Znaczną część problematyki stanowi globalizacja, przemiany pracy i organizacji oraz wpływ tych przemian na model oczekiwań wobec pracownika. Studenci zapoznają się z wybranymi negatywnymi konsekwencjami aktywności zawodowej takimi jak stres zawodowy, wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm.

Pozostałe zagadnienia to: rola i znaczenie fizycznego środowiska pracy, projektowanie pracy i otoczenia. Psychologia środowiskowa.

Zadowolenie i satysfakcja z pracy. Problematyka dopasowania do pracy.

Motywacja. Systemy motywacyjne. Zmiana organizacyjna. Zarządzanie zmianą. Problematyka kariery zawodowej. Współczesne problemy zarządzania karierą.

Literatura:

Chmiel, N. (2000). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.

Bańka, A.(2000). Psychologia pracy . W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Karney, J.E. (2004). Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Z.Ratajczak, A.Bańka, E.Turska (2006), Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC.

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy na temat:

funkcjonowania człowieka w szeroko rozumianym środowisku pracy,

koncepcji odnoszących się do roli pracy w życiu człowieka oraz klasycznych i współczesnych teorii pracy,

czynników konstytuujących środowisko pracy i ich wpływu na funkcjonowanie człowieka,

istoty projektowania oraz analizy i oceny pracy w zmieniających się warunkach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw,

sposobu diagnozowania psychologicznych problemów człowieka w warunkach współczesnej pracy.

Zdobycie umiejętności:

zastosowania wiedzy teoretycznej do opisu i wyjaśniania funkcjonowania człowieka w pracy,

dostrzegania problemów, zdolności do wychodzenia poza schematyczne, standardowe sposoby interpretacji zjawisk i rozwiązywanie problemów w odniesieniu do zjawisk z zakresu funkcjonowania człowieka w środowisku pracy oraz funkcjonowania organizacji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin z zakresu wiedzy obejmujący treści prezentowane na wykładach pogłębione w trakcie samodzielnych studiów nad literaturą obowiązkową.

Podstawą pozytywnego zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 55% możliwych do zdobycia punktów.

Egzamin będzie miał formę pisemną (pytania testowe jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania do uzupełnienia)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Turska
Prowadzący grup: Grzegorz Kowalski, Elżbieta Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przygotowanie projektu wdrożeniowego na jeden z poniższych tematów:

1. Opracowanie Programu outplacement w firmie – likwidacja jednego z oddziałów.

2. Skonstruowanie Programu osłonowego dla pracowników związanych z restrukturyzacją zatrudnienia.

3. Rekrutacja – organizacja rekrutacji związanej z otwarcie nowego oddziału firmy – szczebel produkcyjny, kadra inżynierska.

4. Adaptacja pracowników zrekrutowanych do pracy w nowym oddziale firmy – szczebel produkcyjny, kadra inżynierska.

5. Assessment Centre – opracowanie programu assessment centre dla firmy dla rekrutacji kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

6. Organizacja badania opinii pracowniczej.

7. Zarządzanie zmianą – przygotowanie wdrożenia zmiany struktury organizacyjnej firmy - komunikacja, szkolenia, negocjacje ze związkami zawodowymi.

8. Opracowanie Polityki Personalnej w firmie.

9. Wdrożenie rozmów okresowych w firmie.

10. Przygotowanie Programu rozwojowego w firmie.

11. Wdrożenie zarządzania wiekiem i wiedzą w firmie.

12. Przygotowanie Programu przekwalifikowania w firmie.


Pełny opis:

Problematyka wykładu obejmuje podstawowe zagadnienia psychologii pracy. Student poznaje historię psychologii pracy, przemiany. Zasadniczym celem jest przedstawienie sytuacji człowieka w pracy, czynników wspierających satysfakcję, zadowolenie, jak również czynników zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu.

Uwagi:

Wykład oraz projekt wdrożeniowy będzie współprowadzony przez doktoranta Grzegorza Kowalskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.