Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M03_Podstawy prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-222.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPS_M03_Podstawy prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy na temat specyfiki roli psychologa sądowego jako diagnosty. Przygotowanie do opracowania i przeprowadzenia diagnozy w praktyce opiniodawczej. Zdobycie wiedzy na temat metod diagnozy stosowanych w opiodawstawie sądowym. Głównie w obszarze badań osobowości, rodziny, nieprzystosowania społecznego.

Pełny opis:

Diagnoza psychologiczna i ekspertyza psychologiczno – sądowa. Specyfika diagnozy biegłego sądowego psychologa. Pojęcia: diagnoza w opiniodawstwie sądowym, ekspertyza, opinia sądowa. Społeczno – praktyczny wymiar diagnozy biegłego sądowego.

Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przebiegu procesu diagnostycznego:

- czynniki determinujące i wyznaczniki jakości kontaktu diagnostycznego – wskaźniki prawidłowego i pozornego kontaktu diagnostycznego

- czynniki dynamizujące przebieg kontaktu diagnostycznego (techniki nawiązywania kontaktu, techniki podtrzymywania kontaktu

- czynniki zakłócające przebieg kontaktu diagnostycznego

Poddanie świadka badaniu psychologicznemu: wywiad, obserwacja a zastosowanie testów.

Zastosowanie wybranych narzędzi diagnostycznych w psychologicznej praktyce sądowej:

IBZO - DSM IV

Skala Dyrektywności Raya (test uzupełniający)

Skala Postaw Rodzicielskich (SPR) Plopa

Kwestionariusz PCR (F- III) Seligmana (w przekładzie W. Kowalskiego)

Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI), IMPI

Skala Agresji Buss-Durkee (SABD)

Skale Oceny Rodziny (Polska adaptacja FACES IV)

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS)

(Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich M. Ziemskiej – informacyjnie)

Literatura:

Ciosek M.: Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001

Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A.: Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2014

Margasiński A.: Skale Oceny Rodziny. Podręcznik. Wyd. PTP, Warszawa 2012

Plopa M.: Skala postaw rodzicielskich. Wersja dla rodziców. Wyd. VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2008

Radochoński M.: Osobowość antyspołeczna. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009

Stanik J. M. (red.): Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej. Wyd. UŚ, Katowice, 2006

Stanik J. M.: Psychologia sądowa. Wyd. PWN, Warszawa 2013

Stanik J. M.: Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI). Wyd. Szumacher, Kielce 1994

Wysocka E.: Diagnoza w resocjalizacji. Wyd. PWN, Warszawa 2013

Ackerman M.J., Podstawy psychologii sądowej. Wyd. GWP, Sopot 2005

Gierowski J.K., Jaśkiewicz – Obydzińska T., Najda M.: Psychologia w postępowaniu karnym. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010

Lipczyński A.: Psychologia sądowa. Wyd. Diffin, Warszawa 2007

Stanik J.M., Majchrzyk Z. (red.): Przemoc w rodzinie: diagnoza, orzecznictwo, profilaktyka. Wyd. Anima, Katowice 1998

Stanik J.M., Majchrzyk Z. (red.):Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych. Wyd. Anima, Katowice 2001

Stanik J.M., Przybyła H.: Opinia biegłego psychologa w spawach karnych nieletnich. Wyd. U.Ś Katowice 1981

Toeplitz-Winiewska M.: Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz- Winiewska (red.): Etyczne dylematy psychologii. Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2004

Wójcikiewicz J. (red.): Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Wyd. Wolters Kluwe, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza na temat specyfiki czynników modyfikujących proces diagnozy psychologiczno - sądowej.

Rozumienie przyczyn powstawania oporu u badanego podczas badania.

Umiejętność zastosowania poznanych testów w diagnozie psychologiczno - sądowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona), 2 kolokwia pisemne, weryfikacja wiedzy z literatury na bieżąco.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiola Friedrich
Prowadzący grup: Wiola Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Test wiadomości- służy weryfikacji wiedzy teoretycznej z zakresu: norm prawnych regulujących status biegłego i stron postępowań w różnych kategoriach spraw w formie pisemnej lub ustnej.

2. Analiza studium przypadku na podstawie materiału zebranego w trakcie uczestnictwa w sprawie sądowej

3. Rygorowe na podstawie obecności (możliwe dwie bez konsekwencji bez względu na przyczynę),

4. aktywność na zajęciach (co najmniej 4 krotne aktywne uczestnictwo w zajęciach poprzez zabranie głosu, wypowiedź na czacie, wykonania zadania zleconego w trakcie zajęć)

5. Esej lub prezentacja- Projekt zaliczający w formie prezentacji lub eseju będzie przygotowywany w kilkuosobowych grupach częściowo w ramach zajęć, częściowo w ramach pracy własnej studentów, co pozwoli 1. sprawdzić umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na opracowanie praktycznej strategii postępowania diagnostycznego i/lub badawczego psychologa sądowego jak również 2. na ocenę kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych oraz wrażliwości etycznej i odpowiedzialności społecznej.

prezentacja multimedialna

materiały z krótką notatką dla grupy MAX 1 strona a4

jak dana wiedza odnosi się do praktyki psychologicznej

zaangażowanie grupy (zadanie dla grupy)

30 min

bibliografia: jedno źródło wskazane przez prowadzącego + 3 dodatkowe pozycje


Kryteria oceny:

Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.

- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);

- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);

- 70-79% - ocena dobra (4,0);

- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);

90-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Pełny opis:

Podstawy prawoznawstwa stanowią 3 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologii sądowej. W ramach przedmiotu student powinien uzyskać wiedzę z zakresu obowiązujących norm prawnych, w szczególności co do regulacji istotnych dla pozycji prawnej biegłego sądowego psychologa, kategorii spraw w których wydawane są opinie oraz zasad prawnych sporządzania ekspertyz sądowych.

Uwagi:

Uwagi: Studenci nie mają możliwości kopiowania, fotografowania i obróbki prezentowanych na zajęciach materiałów bez wyraźniej zgody prowadzącego, zakaz print screenów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.