Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPK_M10_Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-281
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M10_Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych z aktywności cząstkowych zgodnie z zasadą:

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb


Warunek konieczny zaliczenia – udzielenie min. 51% poprawnych odpowiedzi na kolokwium.

Pełny opis:

Moduł bazując na założeniach wypracowanych w ramach różnych podejść nurtu systemowego w psychoterapii wyposaża studenta w:

- wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw pomocy małżeńskiej i rodzinnej;

- wiedzę konieczną do uzasadnienia wskazań (i przeciwskazań) do terapii rodzinnej/małżeńskiej;

- podstawowe umiejętności wykorzystania metod terapeutycznych wypracowanych w ramach różnych szkół systemowych do pracy z małżeństwami i rodzinami w konflikcie, kryzysie oraz dysfunkcjonalnie radzących sobie z zadaniami rozwojowymi.

Uwagi:

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w pierwszym terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczone przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w pierwszym terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Dyżur na Platformie Teams w każdy wtorek od 13:00 do 13:45 oraz w środę od 17:00 do 17:30.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Do oceny na zaliczenie będą brane pod uwagę następujące składowe:

Punkty uzyskane na kolokwium

Punkty z aktywności

Ocena łączna z obu części kolokwium zostanie ustalona zgodnie z zasadą:

50,1-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb


Warunek konieczny zaliczenia – udzielenie ponad 50% poprawnych odpowiedzi na kolokwium.


Dodatkowo punktowana będzie aktywność na zajęciach (praca w grupie, prace indywidualne), co skutkować będzie podwyższeniem oceny z kolokwium maksymalnie o 1 stopień.

Za każdą formę aktywności w trakcie laboratorium można uzyskać maks. 5 punktów. Zdobycie od 75% do 100% możliwych do uzyskania punktów podwyższa ocenę końcową o 1 stopień, od 49% do 72% o pół stopnia.


Pełny opis:

Moduł bazując na założeniach wypracowanych w ramach różnych podejść nurtu systemowego w psychoterapii wyposaża studenta w:

- wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw pomocy małżeńskiej i rodzinnej;

- wiedzę konieczną do uzasadnienia wskazań (i przeciwskazań) do terapii rodzinnej/małżeńskiej;

- podstawowe umiejętności wykorzystania metod terapeutycznych wypracowanych w ramach różnych szkół systemowych do pracy z małżeństwami i rodzinami w konflikcie, kryzysie oraz dysfunkcjonalnie radzących sobie z zadaniami rozwojowymi.

Uwagi:

Zajęcia realizowane kontaktowo w terminach zgodnych z harmonogramem. Platformą wspomagającą zajęcia w trybie synchronicznym będzie platforma Moodle, gdzie zamieszczane będą materiały do zajęć.

Dostęp: https://el.us.edu.pl/wns/course/view.php?id=1685

Uwaga! W razie zmiany zaleceń związanych z sytuacją epidemiczną skutkujących koniecznością przejścia na kształcenie w trybie on-line - zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu MS Teams.

Nieobecności na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności; w przypadku większej liczby nieobecności ustalony zostanie dodatkowy termin zaliczenia, które w zależności od obszaru tematycznego może mieć formę pytań testowych (zaliczenie testu) lub problemowych oraz mieć formę pisemną lub odpowiedzi ustnej (nieobecności obejmujące tematykę wykraczającą poza kolokwium).

Istnieje możliwość (w wyjątkowych sytuacjach) uczestniczenia w zajęciach z inną grupą (zarówno w trybie dziennym jak i wieczorowym).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Joanna Mateusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Do oceny na zaliczenie będą brane pod uwagę następujące składowe:

Punkty uzyskane na kolokwiach;

Punkty z aktywności.

Ocena łączna z obu części kolokwium zostanie ustalona zgodnie z zasadą:

50,1-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb


Warunek konieczny zaliczenia – udzielenie ponad 50% poprawnych odpowiedzi na kolokwiach.


Dodatkowo punktowana będzie aktywność na zajęciach.

Za każdą merytorycznie poprawną formę aktywności Indywidualnej lub zespołowej w pracy nad zadaniami analizowanymi w trakcie laboratorium można uzyskać maks. 5 punktów. Zdobycie od 75% do 100% możliwych do uzyskania punktów podwyższa ocenę końcową o 1 stopień, od 49% do 74% o pół stopnia.


Pełny opis:

Moduł bazując na założeniach wypracowanych w ramach różnych podejść nurtu systemowego w psychoterapii wyposaża studenta w:

- wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw pomocy małżeńskiej i rodzinnej;

- w podstawowe umiejętności wykorzystania metod terapeutycznych wypracowanych w ramach różnych szkół systemowych do pracy z małżeństwami i rodzinami w konflikcie, kryzysie oraz dysfunkcjonalnie radzących sobie z zadaniami rozwojowymi.

Uwagi:

Zajęcia realizowane kontaktowo w terminach zgodnych z harmonogramem. Pomocnicze materiały do zajęć będą zamieszczane na platformie Moodle

Termin rejestracji na platformę upływa w dn. 30.10.2022 r.

Dostęp: https://el.us.edu.pl/wns/enrol/editinstance.php?type=self&courseid=1972

Istnieje możliwość (w wyjątkowych sytuacjach) uczestniczenia w zajęciach z inną grupą (zarówno w trybie dziennym jak i wieczorowym).

Nieobecności na zajęciach:

3 lub więcej nieobecności na zajęciach, a także brak ocen z kolokwiów lub uzyskanie z kolokwiów mniej niż 51% punktów skutkuje koniecznością podejścia do zaliczenia w ostatnim tygodniu zajęć w terminie uzgodnionym z prowadzącą. Forma zaliczenia:

• pytania testowe i/lub problemowe obejmujące zagadnienia z kolokwium nr 1 i/lub 2;

• pisemna i/lub ustna odnosząca się do analizy problemu rodziny zgłaszającej się na terapię.

Opis zajęć w karcie kierunku: https://informator.us.edu.pl/modules/46192/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)