Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-N1-5PPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki specjalnej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Pedagogika specjalna jest modułem realizującym treści związane z niepełnosprawnością i jej uwarunkowaniami

Pełny opis:

Podstawy pedagogiki specjalnej są modułem wprowadzającym w wiedzę na temat niepełnosprawności, jej uwarunkowań, społecznych mechanizmów inkluzji i ekskluzji osób niepełnosprawnych i z zaburzonym zachowaniem. Ważnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami pedagogiki specjalnej – jej celami, subdyscyplinami, paradygmatami, terminologią. Prócz tego do ważnych założeń należy realizacja treści dotyczących organizacji kształcenia tej grupy uczniów oraz procesów uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym – zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Ważne by w trakcie zajęć studenci nabyli prawidłowych postaw wobec osób z zaburzeniami, wdrożyli się do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i systematycznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Literatura:

Barnes C., Mercer G.: Niepełnosprawność. Warszawa 2008, Sic.

Chrzanowska I.: Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009, Impuls.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2005, Wyd. UAM.

Krause A.: Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010, Impuls.

Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2001, APS.

Smith D. D.: Pedagogika specjalna. T. 1-2. Warszawa 2009, PWN.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005, GWP.

Vašek Š., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych aspektów pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę;

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia uczniów niepełnosprawnych i zaburzonym zachowaniem, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej uczniów niepełnosprawnych; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole podstawowej

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów zachowań, uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w związku z intensywnymi przemianami w zakresie postrzegania osób niepełnosprawnych, realizowania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i społecznych

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Iwona Donocik, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia liczona w następujący sposób: 50% zaliczenie w formie pisemnej i 50% projekt indywidualny,

przy założeniu, że każda z form i każdy ze sposobów weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

Podstawy pedagogiki specjalnej są modułem wprowadzającym w szczegółową wiedzę na temat niepełnosprawności, jej uwarunkowań, społecznych mechanizmów inkluzji i ekskluzji osób niepełnosprawnych i z zaburzonym zachowaniem. Ważnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami pedagogiki specjalnej – jej celami, subdyscyplinami, paradygmatami, terminologią. Prócz tego do ważnych założeń należy realizacja treści dotyczących szeroko pojętego wsparcia społecznego, procesów rehabilitacji społecznej, resocjalizacji, wychowania i edukacji osób z zaburzeniami w rozwoju i zachowaniu. Zajęcia służą zatem także poznaniu typów, funkcji różnych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, wchodzących w konflikt z prawem i obyczajem. Ważne by w trakcie zajęć studenci nabyli prawidłowych postaw wobec osób z zaburzeniami, wdrożyli się do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i systematycznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.