Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy poznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-PP-009
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy poznawcze
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Michał Brol, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Karina Atłas, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń oraz z egzaminu. Przystąpienie do egzaminu możliwe jest wyłącznie po zaliczeniu ćwiczeń z przedmiotu i uzyskaniu wpisu potwierdzającego ocenę w systemie usos.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z ćwiczeń do dnia, w którym odbywa się I egzamin, nie mogą do niego przystąpić i nieobecność ta traktowana jest jako niezaliczenie egzaminu w I terminie.

Zaświadczona stosownym dokumentem, niemożność przystąpienia do egzaminu w wyznaczonych terminach jest podstawą ubiegania się o dodatkowy termin przystąpienia do niego. Termin ten mieści się w terminie sesji poprawkowej i ustalony zostaje przez prowadzącego w porozumieniu z zainteresowanym(i) student(em/ami).

W przypadku uzyskania oceny NDST w I terminie i oceny pozytywnej w II terminie, końcową oceną z egzaminu jest wartość drugiej oceny.

Stosuje się następujący sposób przeliczania wartości średniej na oceny:

2,7-3,3 = DST

3,4-3,7= DST PLUS

3,8-4,3= DOBRA

4,4-4,7= DOBRA PLUS

4,8-5,0= BARDZO DOBRA

Pełny opis:

Sposób realizacji przedmiotu ma na celu:

- zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat relacji pomiędzy środowiskiem bytowania (szeroko pojętym ekosystemem) a kształtem umysłowości i specyficznymi dla danego formatu umysłowego przejawami tejże

- objaśnienie podstawowych modeli umysłu (paradygmatów) leżących u podłoża współczesnych sposobów objaśniania "struktury" poznawczej i regulowanych nią aktywności

- uświadomienie istoty różnic pomiędzy stosowanymi podejściami "tradycyjnymi" i "kognitywnymi" do objaśniania uwarunkowań, sposobu i korelatów działań określanych mianem "poznawczych"

- zainicjowanie refleksji na temat statusu strukturalnego, funkcjonalnego i teoretycznego wyróżnianej sfery poznawczej w pryzmacie relacji z innymi takimi sferami (np. emocjonalną, motywacyjną)

- przedstawienie stanowisk i rodzaju pojawiających się wątpliwości na poziomie rozważań teoretycznych związanych z formułowanymi postulatami odnośnie do fenomenu reprezentacji poznawczych

- zwrócenie uwagi na różnorodność możliwych sposobów teoretycznego ujmowania fenomenów poznawczych i wynikającego z tego konsekwencje (np. w odniesieniu do zjawiska kontroli poznawczej)

- omówienie i objaśnienie wybranych, głównych mechanizmów, reguł, funkcji poszczególnych procesów poznawczych

- zapoznanie, z tzw. kanonicznymi dla danej funkcji poznawczej, eksperymentami leżącymi u źródeł jej analizy

- wskazanie i przybliżenie wybranych metod badania funkcjonowania w wybranych obszarach poznawczości

- przedstawienie, przy okazji omawiania niektórych obszarów poznawczego funkcjonowania, zaburzeń ilustrujących nieregularności i nieprawidłowości

Powyższe cele realizowane są równolegle w trakcie zajęć w formie wykładowej i tych w formie ćwiczeń; obydwa rodzaje zajęć kładą nacisk na nieco inną perspektywę oglądu analizowanych treści: wykłady są syntezą teoretycznych perspektyw zarówno psychologii jak i dziedzin pokrewnych i mają na celu wskazanie i dostarczenie pojęciowego i empirycznego materiału dla rozumienia źródeł. genezy, stanu aktualnego paradygmatu objaśniającego poznawcze funkcjonowanie jednostki. Zadaniem ćwiczeń jest przybliżenie szczegółowych reguł leżących u podłoża poszczególnych procesów poznawczych i zapoznanie z kanonicznymi eksperymentami dowodzącymi słuszności tych reguł.

Zalecana literatura jest wskazana zarówno dla realizacji ćwiczeniowych jak i i dla samodzielnych dociekań kontynuujących tematykę wykładową.

Studenci dla celów realizowanych na ćwiczeniach korzystają z podstawowego podręcznika Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. "Psychologia poznawcza" oraz - pomocniczo - z Maruszewski, T. "Psychologia poznania" oraz rozdziałów odnoszących się do tematyki psychologii poznawczej zamieszczonych w podręczniku "Psychologia akademicka" Strelau, J., Doliński, D. (red.).

Literatura pozwalająca odnieść się do, poszerzyć wiedzę z zakresu wyznaczonego treścią wykładów, udostępniana jest studentom sukcesywnie, po każdym zakończonym bloku-temacie wykładowym.

Uwagi:

Wykłady realizowane są na platformie Teams w czasie rzeczywistym z możliwością okazjonalnego zamieszczania w ich miejsce nagrania audio na platformie moodle.

Wyniki egzaminów udostępniane są za pośrednictwem systemu usos lub mailowo do 14 dni po dacie egzaminu.

Pytania testu egzaminacyjnego nie są udostępniane studentom.

Ewentualne omówienie wyniku egzaminu ma charakter indywidualnej konsultacji z egzaminatorem w terminie wspólnie ustalonym - w miejscu i czasie dyżuru wykładowcy, chyba, że ten ostatni zdecyduje inaczej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Michał Brol, Marcin Langer, Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń oraz z egzaminu. Przystąpienie do egzaminu możliwe jest wyłącznie po zaliczeniu ćwiczeń z przedmiotu i uzyskaniu wpisu potwierdzającego ocenę w systemie usos. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu jest pozytywne zaliczenie ZARÓWNO ćwiczeń jak egzaminu.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia z ćwiczeń do dnia, w którym odbywa się I egzamin, nie mogą do niego przystąpić i nieobecność ta traktowana jest jako niezaliczenie egzaminu w I terminie.

Zaświadczona stosownym dokumentem, niemożność przystąpienia do egzaminu w wyznaczonych terminach jest podstawą ubiegania się o dodatkowy termin przystąpienia do niego. Termin ten mieści się w terminie sesji poprawkowej i ustalony zostaje przez prowadzącego w porozumieniu z zainteresowanym(i) student(em/ami).

W przypadku uzyskania oceny NDST w I terminie i oceny pozytywnej w II terminie, końcową oceną z egzaminu jest wartość drugiej oceny.

Stosuje się następujący sposób przeliczania wartości średniej na oceny:

2,7-3,3 = DST

3,4-3,7= DST PLUS

3,8-4,3= DOBRA

4,4-4,7= DOBRA PLUS

4,8-5,0= BARDZO DOBRA

Pełny opis:

Sposób realizacji przedmiotu ma na celu:

- zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat relacji pomiędzy środowiskiem bytowania (szeroko pojętym ekosystemem) a kształtem umysłowości i specyficznymi dla danego formatu umysłowego przejawami tejże

- objaśnienie podstawowych modeli umysłu (paradygmatów) leżących u podłoża współczesnych sposobów objaśniania "struktury" poznawczej i regulowanych nią aktywności

- uświadomienie istoty różnic pomiędzy stosowanymi podejściami "tradycyjnymi" i "kognitywnymi" do objaśniania uwarunkowań, sposobu i korelatów działań określanych mianem "poznawczych"

- zainicjowanie refleksji na temat statusu strukturalnego, funkcjonalnego i teoretycznego wyróżnianej sfery poznawczej w pryzmacie relacji z innymi takimi sferami (np. emocjonalną, motywacyjną)

- przedstawienie stanowisk i rodzaju pojawiających się wątpliwości na poziomie rozważań teoretycznych związanych z formułowanymi postulatami odnośnie do fenomenu reprezentacji poznawczych

- zwrócenie uwagi na różnorodność możliwych sposobów teoretycznego ujmowania fenomenów poznawczych i wynikającego z tego konsekwencje (np. w odniesieniu do zjawiska kontroli poznawczej)

- omówienie i objaśnienie wybranych, głównych mechanizmów, reguł, funkcji poszczególnych procesów poznawczych

- zapoznanie, z tzw. kanonicznymi dla danej funkcji poznawczej, eksperymentami leżącymi u źródeł jej analizy

- wskazanie i przybliżenie wybranych metod badania funkcjonowania w wybranych obszarach poznawczości

- przedstawienie, przy okazji omawiania niektórych obszarów poznawczego funkcjonowania, zaburzeń ilustrujących nieregularności i nieprawidłowości

Powyższe cele realizowane są równolegle w trakcie zajęć w formie wykładowej i tych w formie ćwiczeń; obydwa rodzaje zajęć kładą nacisk na nieco inną perspektywę oglądu analizowanych treści: wykłady są syntezą teoretycznych perspektyw zarówno psychologii jak i dziedzin pokrewnych i mają na celu wskazanie i dostarczenie pojęciowego i empirycznego materiału dla rozumienia źródeł. genezy, stanu aktualnego paradygmatu objaśniającego poznawcze funkcjonowanie jednostki. Zadaniem ćwiczeń jest przybliżenie szczegółowych reguł leżących u podłoża poszczególnych procesów poznawczych i zapoznanie z kanonicznymi eksperymentami dowodzącymi słuszności tych reguł.

Zalecana literatura jest wskazana zarówno dla realizacji ćwiczeniowych jak i i dla samodzielnych dociekań kontynuujących tematykę wykładową.

Uwagi:

Wykłady realizowane są na platformie Teams w czasie rzeczywistym z możliwością okazjonalnego zamieszczania w ich miejsce nagrania audio na platformie moodle.

Wyniki egzaminów udostępniane są za pośrednictwem systemu usos lub mailowo do 14 dni po dacie egzaminu.

Pytania testu egzaminacyjnego nie są udostępniane studentom.

Ewentualne omówienie wyniku egzaminu ma charakter indywidualnej konsultacji z egzaminatorem w terminie wspólnie ustalonym - w miejscu i czasie dyżuru wykładowcy, chyba, że ten ostatni zdecyduje inaczej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)