Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poznawcza psychologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-PPS-024
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poznawcza psychologia stosowana
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest w oparciu o sukcesywnie wystawiane w trakcie spotkań i realizacji zadań oceny cząstkowe. Wymagane jest uzyskanie minimum czterech ocen cząstkowych w 4-ech, spośród poniżej wymienionych, obszarach. Oceny mogą być wystawione za:

- przygotowanie do zajęć zaprezentowane pod postacią odpowiedzi, komentarza, interpretacji, włączenia się w dyskusję na temat omawianych treści

- sposób przygotowania własnego pomysłu projektu wdrożeniowego (oryginalność pomysłu, tło teoretyczne, poziom syntezy treści, czytelność prezentacji)

- pracę zespołową nad realizacją fragmentu zagadnienia stanowiącego cel projektu wspólnego grupy, rozumianą jako poziom merytoryczny i formalny przedstawionego opracowania; oceny w obrębie zespołu mogą być zróżnicowane

- jakość końcowego projektu grupy ćwiczeniowej, obejmującą aspekty merytoryczne (umocowanie teoretyczne, aktualność, synteza informacji, adekwatność źródeł itp.) oraz formalne (poprawność językowa, terminowość, oryginalność itp.)

- ilość punktów ("miejsce") uzyskana przez grupę ćwiczeniową w konkursie międzygrupowym na najlepszy projekt (pula 10 punktów do rozdzielenia pomiędzy uczestniczące grupy, implikująca wysokość oceny : I miejsce = BDBx1,5, II miejsce=BDB, III miejsce=DB PLUS, IV miejsce=DB, V miejsce=DST PLUS, VI miejsce=DST).

- analizę poziomu efektywności wdrożonego projektu

- kolokwium, do którego przystępują osoby wskazane przez prowadzącą, których wkład w realizację zadań zespołowych jest niezadowalający/wątpliwy, a uczestnictwo w zajęciach ograniczone do formalnego zapisu na liście uczestników

Ocena końcowa studenta/ki może zostać obniżona o jeden stopień w przypadku zarejestrowania przez prowadzącą bądź uczestników niekompetencji społecznej (spóźnienia na zajęcia, uchylanie się od współpracy, nieobecność mimo zalogowania, formułowanie obraźliwych komunikatów itp.).

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w oparciu o syntezę bieżących zapotrzebowań społecznych, jednostkowych oraz teoretyczno-empirycznych ustaleń psychologii poznawczej. Zakorzenione są w treściach przekazywanych podczas zajęć wykładowych i ćwiczeniowych, ale obligują do wykraczania poza nie, w poszukiwaniu aktualnych doniesień, zwłaszcza badawczych. Mają na celu zdobycie rozeznania w możliwych sposobach aplikacji treści teoretycznych oraz dostarczenie materiału do elaboracji i konstruowania własnych pomysłów na wykorzystanie poznawanej teorii dla realizacji celu, jakim jest projekt przybliżenia psychologii - jako kierunku studiów i jako obszaru wiedzy - w trakcie Dni Otwartych WNS UŚ. W trakcie każdych zajęć studenci uczestniczą (jako autorzy lub komentatorzy) w procesie opisu, analizy, objaśniania poznawczego przydzielonych uprzednio zagadnień, stanowiących elementy składowe końcowego projektu. Na kolejnych, ok. 8-miu, spotkaniach przedstawiane i dopracowywane są kolejne teoretyczne i praktyczne składowe. Realizacja tematu wymaga samodzielnego wyszukania odpowiednich źródeł bibliograficznych i ilustracyjnych, a czas prezentacji w grupie nie może przekraczać 45 minut po to, by możliwe było stworzenie przestrzeni dyskusji i nadania ostatecznego kształtu zagadnieniu. Kolejne 2-3 zajęcia przeznaczone są na pracę całej grupy ćwiczeniowej nad zespoleniem elementów realizacji projektowej i przygotowaniu go do wdrożenia. Po tym etapie następuje konkurs projektów i przyznanie miejsc. Proces implementowania projektu (ewentualnie: projektów) jest wykonywany w ramach pracy własnej wszystkich studentów, pod kierunkiem grupy zwycięskiej, Końcowe zajęcia przeznaczone są na analizę efektywności wdrożonego projektu w pryzmacie umiejętności wykorzystania poznanych zasad psychologii poznawczej.

Uwagi:

Ze względu na specyfikę kształcenia online i dynamikę sytuacji pandemicznej, prowadzący ma możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie realizacji zadań oraz warunkach wdrożenia wytypowanego projektu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest w oparciu o sukcesywnie wystawiane w trakcie spotkań i realizacji zadań oceny cząstkowe. Oceny mogą być wystawione za:

- przygotowanie do zajęć zaprezentowane pod postacią odpowiedzi, komentarza, interpretacji, włączenia się w dyskusję na temat omawianych treści


- jakość końcowego projektu grupy zadaniowej, obejmującą aspekty merytoryczne (adekwatność tła teoretycznego, wskazanie kluczowych dla zagadnienia zasad/mechanizmów poznawczych, poziom syntezy informacji, adekwatność źródeł) oraz formalne (poprawność językowa, terminowość, oryginalność, wkład pracy w przygotowanie itp.)


- ewentualne kolokwium, do którego przystępują osoby wskazane przez prowadzącą, których wkład w realizację zadań zespołowych jest niezadowalający/wątpliwy, a uczestnictwo w zajęciach ograniczone do biernej obecności oraz osoby mające więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach
Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w oparciu o syntezę bieżących zapotrzebowań społecznych, jednostkowych oraz teoretyczno-empirycznych ustaleń psychologii poznawczej. Zakorzenione są w treściach przekazywanych podczas zajęć wykładowych i ćwiczeniowych, ale obligują do wykraczania poza nie, w poszukiwaniu aktualnych doniesień, zwłaszcza badawczych. Mają na celu zdobycie rozeznania w możliwych sposobach aplikacji treści teoretycznych oraz dostarczenie materiału do elaboracji i konstruowania własnych pomysłów. W trakcie każdych zajęć studenci uczestniczą (jako autorzy lub komentatorzy) w procesie opisu, analizy, objaśniania poznawczego przydzielonych/wybranych uprzednio zagadnień. Zaproponowane przez prowadzącą i studentów tematy z obszaru psychologii poznawczej, realizowane są w 2-4 osobowych zespołach. W części grup (G1, G2) zadania przedstawiane są przez kolejne zespoły na zajęciach, w części (G3, G4) - na zakończenie semestru, jako efekt końcowy semestralnej pracy, konsultowanej na zajęciach. Szczegółowe tematy zamieszczone zostały w miejscach "Informacje o grupie".

Uwagi:

- klasyfikacja studenta/ki następuje wyłącznie w przypadku obecności na min. 60% zajęć

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sikora
Prowadzący grup: Teresa Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią, uzyskanych w trakcie trwania zajęć, ocen cząstkowych.


Pełny opis:

Zajęcia są dopełnieniem zajęć z modułu "Psychologia poznawcza". Mają na celu wsparcie rozumienia, identyfikowania i, ewentualnie, kreowania praktycznych zastosowań poznawanych w trakcie zajęć z Pp zasad, reguł, praw funkcjonowania ludzkiego umysłu. Uczestnicy zajęć w trakcie kolejnych spotkań realizują cząstkowe zadania prowadzące do rozpoznania (pod kątem teoretycznym - koncepcyjnym i empirycznym - realizowanych badań) wybranego przez nich, z pomocą prowadzącej, obszaru zastosowań praw poznawania. Zwieńczeniem prac jest zaprezentowanie na forum grupy efektu semestralnej analizy wybranego zagadnienia i, w razie wyrażenia takiej gotowości, zaproponowanie własnego pomysłu praktycznego wdrożenia poznanych praw w omówionym obszarze. Zajęcia służą gromadzeniu potrzebnych informacji, ich selekcji pod kątem użyteczności dla realizowanego zadania, wzajemnemu zapoznawaniu się z wynikami cząstkowych prac innych uczestników, zadawaniu pytań pozwalających poszerzyć/zmienić pryzmat oglądu wybranego tematu, zrozumieniu wagi teoretycznych ustaleń Pp dla praktyki (nie tylko psychologicznej sensu stricto). Zadania realizowane są przez uczestników grupowo (3-5 osób). Forma spotkań dobierana jest przez prowadzącą wg kryterium różnicowania metod nabywania wiedzy oraz dostosowania do treści merytorycznych.

Uwagi:

- klasyfikacja studenta/ki następuje wyłącznie w przypadku obecności na min. 50% zajęć

- nieobecność na zajęciach wymaga zgłoszenia się przez studenta/kę- do tygodnia po ustaniu przyczyny nieobecności - do prowadzącej, w celu ustalenia warunków zaliczenia nieobecności (zakresu treści/terminu).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)