Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W5-AD-S1-PST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbica
Prowadzący grup: Roman Marchaj, Anna Wierzbica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin (zaliczenie) w formie testu wielokrotnego bądź jednokrotnego wyboru.

Należy prawidłowo odpowiedzieć na więcej niż połowę pytań.

Przykładowe pytania:

Referendum obligatoryjne w powiecie jest zwoływane na wniosek:

a) organu stanowiącego

b) mieszkańców

c) organu wykonawczego

Przewodniczący rady gminy:

a) kieruje bieżącymi sprawami gminy

b) nie może być członkiem komisji rewizyjnej

d) reprezentuje gminę na zewnątrz

Burmistrz:

a) co do zasady jest wybierany przez radę gminy

b) powołuje swoich zastępców

c) może być odwołany w drodze referendum

Urząd gminy:

a) funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia

b) stanowi aparat pomocniczy wójta

c) z mocy ustawy jest kierowany przez zastępcę wójta


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji i zasad działania samorządu

terytorialnego w Polsce. Student ma wynieść z zajęć znajomość podstawowych zagadnień dotyczących istoty i pojęcia samorządu

terytorialnego, organizacji gminy, powiatu i województwa, form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, zadań samorządu, a

także zasad nadzoru nad administracją samorządową. W ramach przedmiotu omawiane są aktualne zagadnienia prawne z

uwzględnieniem kontekstu historycznego (samorząd terytorialny w latach 1918-1939). Ponadto zwraca się uwagę na praktyczne aspekty

funkcjonowania administracji samorządowej, dlatego student powinien nabyć umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej (np.

poprzez znajomość zasad podejmowania uchwał, umiejętność sporządzania projektów aktów prawnych czy pism w postępowaniu

administracyjnym bądź sądowoadministracyjnym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego).

Wykład jest prowadzony w formie werbalnej .

Na ćwiczeniach wykorzystuje się metodę werbalną w połączeniu z metodą kazusową (rozwiązywanie problemów prawnych w grupach,

pisanie projektów decyzji/pism procesowych, analiza tekstów prawnych, referaty).

Treści programowe:

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.

2. Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939.

3. Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach.

4. Struktura organizacyjna gminy.

5. Ustrój powiatu.

6. Struktura organizacyjna województwa samorządowego.

7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

8. Zadania samorządu terytorialnego.

9. Samorządowe prawo pracy i ograniczenia antykorupcyjne.

10. Prawo miejscowe.

11. Zasada jawności działania i dostęp do informacji publicznej.

12. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbica
Prowadzący grup: Roman Marchaj, Anna Wierzbica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin (zaliczenie) w formie testu wielokrotnego bądź jednokrotnego wyboru.

Należy prawidłowo odpowiedzieć na więcej niż połowę pytań.

Przykładowe pytania:

Referendum obligatoryjne w powiecie jest zwoływane na wniosek:

a) organu stanowiącego

b) mieszkańców

c) organu wykonawczego

Przewodniczący rady gminy:

a) kieruje bieżącymi sprawami gminy

b) nie może być członkiem komisji rewizyjnej

d) reprezentuje gminę na zewnątrz

Burmistrz:

a) co do zasady jest wybierany przez radę gminy

b) powołuje swoich zastępców

c) może być odwołany w drodze referendum

Urząd gminy:

a) funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia

b) stanowi aparat pomocniczy wójta

c) z mocy ustawy jest kierowany przez zastępcę wójta


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji i zasad działania samorządu

terytorialnego w Polsce oraz podstawowymi zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w państwach obcych, w tym w Wielskiej Brytanii. Student ma wynieść z zajęć znajomość podstawowych zagadnień dotyczących istoty i pojęcia samorządu

terytorialnego, organizacji gminy, powiatu i województwa, form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, zadań samorządu, a

także zasad nadzoru nad administracją samorządową. W ramach przedmiotu omawiane są aktualne zagadnienia prawne z

uwzględnieniem kontekstu historycznego (samorząd terytorialny w latach 1918-1939). Ponadto zwraca się uwagę na praktyczne aspekty

funkcjonowania administracji samorządowej, dlatego student powinien nabyć umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej (np.

poprzez znajomość zasad podejmowania uchwał, umiejętność sporządzania projektów aktów prawnych czy pism w postępowaniu

administracyjnym bądź sądowoadministracyjnym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego).

Wykład jest prowadzony w formie werbalnej .

Na ćwiczeniach wykorzystuje się metodę werbalną w połączeniu z metodą kazusową (rozwiązywanie problemów prawnych w grupach,

pisanie projektów decyzji/pism procesowych, analiza tekstów prawnych, referaty).

Treści programowe:

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.

2. Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918-1939.

3. Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach.

4. Struktura organizacyjna gminy.

5. Ustrój powiatu.

6. Struktura organizacyjna województwa samorządowego.

7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

8. Zadania samorządu terytorialnego.

9. Samorządowe prawo pracy i ograniczenia antykorupcyjne.

10. Prawo miejscowe.

11. Zasada jawności działania i dostęp do informacji publicznej.

12. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Dolnicki, Anna Wierzbica
Prowadzący grup: Renata Cybulska, Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)