Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane metody diagnozy psychologicznej 06-PS-SM-025
semestr zimowy 2017/2018
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wybrane metody diagnozy psychologicznej 06-PS-SM-025
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anita Gałuszka
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych

Brzeziński J., Hornowska E. (2003). Podstawowe metody badawcze – teoria i praktyka testowania, W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk: GWP, s. 389-435

Heszen I. (2005). Iluzoryczność założeń kwestionariuszy samoopisowych. W: M. Fajowska- Stanik M., K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska (red). Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS.

NEO-PI-R

Strelau J.(2000). Pięcioczynnikowy model osobowości. W: Psychologia. J.Strelau (red).t.2.,r.VII. Gdańsk: GWP..

Hornowska E. i in. (2003), Podstawowe metody badawcze, W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk: GWP, s. 469-490 (Kwestionariusze osobowości)

Siuta J. (2006). Inwentarz Osobowości NEO-PI-R P. Costy i R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik, Warszawa: PTP.

GHQ

Makowska Z., Merecz D. (2001). Polska adaptacja kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia Davida Goldberga: GHQ – 12 12 i GHQ – 28. W: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników Kwestionariuszy GHQ – 12 i GHQ – 28. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.

STAI

Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A., Fecenec D. (2011): Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Podręcznik. Warszawa, PTP.

Inteligencja:

Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., Jaworowska A., Machowski A., Zakrzewska M. (2007). Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych. Wersja zrewidowana – renormalizacja. WAIS-R(PL). Podręcznik. Warszawa, PTP.

Hornowska E. (2004). Skale Inteligencji dla dorosłych D. Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III. Warszawa Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Organika:

Benton Sivan A. (1996). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik. Warszawa: PTP.

Jaworowska A. (2007). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Polska normalizacja. Warszawa: PTP.

Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego Mini-Mental State Examination (MMSE). Podręcznik. Wersja wg M.F. Folstein, S.E, Folstein, P.R, Mc Hugh rekomendowana przez lnterdyscyplinarną Grupę Ekspertów Rozpoznawania Otępienia Sekcji Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera PTP.

Stańczak J. (2010). MMSE. Polska Normalizacja. Warszawa: PTP.

Pąchalska M. (2007). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Warszawa: PWN. str. 135-150, 261-265, 285-303, 311-333, 357-372.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych.

Messick, S. (2007). Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: Brzeziński J. (red.) . Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk. GWP, 2007.

Mateusiak J., Gwozdecka-Wolniaszek E., Januszek M.(2001). Kręte ścieżki pomiaru zdrowia: prace nad konstrukcją kwestionariusza w: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak. Psychologia zdrowia. Konteksty i pogranicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Groth-Marnat, G. Horvath, L.S. (2006). The Psychological Report: A Review of Current Controversies. Journal of Clinical Psychology, 62(1), 73-81.

Osobowość:

Pervin L. A., John O. P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 265-311.

Mateusiak J. (2011). Indywidualne korelaty „dobrego” zdrowia. Chowanna, 56 (70), T.1 (40),ss. 103-126.

Strus W., Cieciuch J. (2014). Poza Wielką Piątkę – przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), s. 17-49.

Chang, L., Connelly, B. S., & Geeza, A. A. (2012). Separating method factors and higher order traits of the Big Five: A meta-analytic multitrait–multimethod approach. Journal of Personality and Social Psychology, 102(2), 408.

Lippa, R. A. (2010). Sex differences in personality traits and gender-related occupational preferences across 53 nations: Testing evolutionary and social-environmental theories. Archives of Sexual Behavior, 39(3), 619-636.

Inteligencja:

Matczak A. (2000). Testy inteligencji i zdolności. W: W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 1, Gdańsk: GWP, s. 448-469.

Rajska-Kulik I. (2006). Zastosowanie Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R (PL) w klinicznej diagnozie zaburzeń depresyjnych i organicznych uszkodzeń mózgu, W: J. Stanik (red.) Wybrane metody diagnozy klinicznej i sądowej. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Strenze, T. (2007). Intelligence and socioeconomic success: A meta-analytic review of longitudinal research. Intelligence, 35(5), 401-426.

Organika:

Herzyk A. (2006). Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna, W: H. Sęk (red.): Psychologia kliniczna tom 2, Warszawa: PWN, s. 183-201.

Walsh K. (2000): Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie programu zajęć, obowiązującej literatury i warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia. Ustalenie terminu kolokwium i terminu złożenia pracy zaliczeniowej.

Teoria i praktyka stosowania testów psychologicznych.

Pojęcie lęku w psychologii. Charakterystyka kwestionariusza STAI Spielbergera w polskiej adaptacji Sosnowskiego, Wrześniewskiego, Jaworowskiej i Fecenec.

Ocena zdrowia psychicznego kwestionariuszami Goldberga (GHQ -12 i GHQ – 28). Kwestionariusze Goldberga w zastosowaniu klinicznym.

Interpretacja wyników.

Diagnoza organicznych uszkodzeń mózgu.

a. Charakterystyka zaburzeń pracy mózgu oraz deficytów organicznych. Patomechanizm powstawania zaburzeń ogólnomózgowych.

b. Mini Mental- założenia teoretyczne, technika przeprowadzania badań, ocena i interpretacja wyników.

c. Test Pamięci Wzrokowej Bentona- podłoże teoretyczne, metody i techniki przeprowadzania badań, ocena i interpretacja testów.

Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych.

Podstawy teoretyczne i psychometryczne Skali. Sposób badania, ocena odpowiedzi, sposoby obliczania wyników, ich analiza i interpretacja.

Charakterystyka pięcioczynnikowego modelu osobowości (PMO). Diagnoza struktury osobowości Inwentarzem NEO-PI-R. Technika przeprowadzenia badań. Obliczanie i interpretacja wyników oraz profilu.

Metody dydaktyczne:

Podstawowe metody dydaktyczne:

-praca indywidualna (studiowanie literatury przedmiotu, wykonanie pracy zaliczeniowej/ przeprowadzenie badań w terenie i przygotowanie bazy danych z ich wynikami)

-praca grupowa (dyskusja w grupie)

-praca w małych grupach (drama, praca z narzędziami (testami) w zakresie poznania technik i metod ich przeprowadzania, analizowania wyników, ich interpretacji i opiniowania.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENY:

TEST:

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb

PRZEBIEG PROCESU WERYFIKACJI:

Test składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę studentów na temat poznanych metod diagnostycznych.

PRACA ZALICZENIOWA:

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb

PRZEBIEG PROCESU WERYFIKACJI:

Zadaniem studenta jest nawiązanie kontaktu z osobami badanymi, przeprowadzenie badania przy pomocy baterii testów, prawidłowe uzupełnienie bazy danych. Każdy student jest zobligowany do zbadania co najmniej 6 osób (3 kobiet i 3 mężczyzn) w wieku 65+.

Każda praca będzie omawiana indywidualnie ze studentem pod kątem problemów warsztatowych i etycznych związanych z przeprowadzonym badaniem.

OCENA KOŃCOWA MODUŁU (OKM)

Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,6) oraz pracy zaliczeniowej (waga: 0,4), zgodnie z zasadą:

3,00 do 3,25 - dostateczny;

3,26 do 3,75 - dostateczny plus;

3,76 do 4,25 - dobry;

4,26 do 4,60 - dobry plus;

4,61do 5,00 - bardzo dobry

Aby zaliczyć moduł na ocenę pozytywną zarówno kolokwium jak i praca zaliczeniowa musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Uwagi:

Kolokwium 12 (wtorek)/14 (czwartek).12.2017

Ostateczny termin oddania pracy zaliczeniowej 11.01.2018.

Niezaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną lub niezłożenie pracy zaliczeniowej w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem zaliczenia modułu (oceną niedostateczną wliczaną do oceny końcowej modułu).

Studentowi, który nie zaliczył laboratorium w I terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.