Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji [W3-PE-R-S2-WTWPiR] semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji [W3-PE-R-S2-WTWPiR]
Zajęcia: semestr zimowy 2019/2020 [2019/2020Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 8
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 201
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Front-Dziurkowska
Literatura:

J. Gierszewski, (2018) Bezpieczeństwo społeczne, jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.002

M. KUŚ, (2013) O społecznym zagrożeniu bezpieczeństwa III RP, PRACE NAUKOWE Akademi i im. Jana Długosza w Częstochowie Res Politicae 2013, t. V

Klonowska, Bezpieczeństwo jako fundament budowania procesu resocjalizacji, readaptacji i reintegracji w środowisku lokalnym. Resocjalizacja polska, Nr 15 (2018)

D. Kompała, ( 2016) ISTOTA ZAGROŻEŃ, OBRONNOŚĆ. Zeszyty Naukowe 3(11)/2014 ISSN 2299-2316

Mariusz Jędrzejko, „Zawirowany” świat – socjopedagogiczne spojrzenie na

zaburzenia zachowania i eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi

w młodym pokoleniu, [w:]red. S. Cudak, PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY, Łódź, Warszawa 2015

M. Deptuła, Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2006

Czarnecka, (2015) REDEFINICJA SPOŁECZNEJ FUNKCJI PROFILAKTYK, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2015, 25 ISSN 2300-3952

M. Deptuła, A. Potorska, Sz. Borsich, ( ) Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży.PWN

Małgorzata Przybysz‐Zaremba, Agresja i przemoc w szkole. Przegląd

wybranych egzemplifikacji działań (nie)profilaktycznych podejmowanych

przez nauczycieli oraz uczniów – kilka uwag praktycznych, [w:]red. S. Cudak, PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY, Łódź, Warszawa 2015

Maria Łukawska, Profilaktyka a realia działań zapobiegawczych

we współczesnej szkole, [w:]red. S. Cudak, PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY, Łódź, Warszawa 2015

Beata Ciupińska, Wyrównywać szanse czy resocjalizować? Analiza

symptomów niedostosowania społecznego w kontekście sytuacji szkolnej ucznia, [w:]red. S. Cudak, PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY, Łódź, Warszawa 2015

G.Świątkiewicz, PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU LOKALNYM, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Warszawa, 2002

Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., Profilaktyka oparta na wynikach badań, „Resocjalizacja Polska” 4/2013.

Opora R., Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Wyd. Impuls, Kraków 2013.

Bernasiewicz M., Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Wyd. Impuls, Kraków 2011.

Urban B.: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Zeszyty Naukowe U.J., Kraków 1990, z. 12.

Urban B.: Profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym a proces uspołeczniania szkoły. „Rocznik Pedagogiczny” 1991.

Bernasiewicz M. Metodyka pracy wychowawcy podwórkowego wśród dzieci ulicy [w:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego red. I. Pospiszyl, M. Konopczyński, Warszawa 2007

Hillebrand C., Pedagogika zaburzeń zachowania, Gdańsk 2007.

M. Kuty-Pachecka, K. Stefańska, Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży Wychowanie w Rodzinie 11, 291-304, 2015

B. Habrat, Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z używaniem

substancji psychoaktywnych. Systemy diagnostyczne, klasyfikacje, terminologia, Akademia Psychiatrii,2010, tom 7, nr 2, 75–81

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD 10

J. Sztuka, Perspektywa efektywności w resocjalizacji, SPI Vol. 21, 2018/1DOI : 10.12775/SPI .2018.1.004

W. Ambrozik Wielotorowość systemu resocjalizacji jako źródło jego kryzysu Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 4, 13-24 2013

B. Toroń-Fórmanek, PROCES RESOCJALIZACJI OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI W ASPEKCIE NIEHARMONIJNEGO ROZWOJU TOŻSAMOŚCI,

LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY T. XXXV, z. 2 – 2016

M. Konopczyński, Wstęp – Oblicza współczesnej resocjalizacji, Resocjalizacja Polska, 4 (2013) 9-11

M. Konopczyński, Pedagog resocjalizacyjny w przestrzeni instytucjonalnej, Resocjalizacja Polska, Nr 15 (2018)

G. Głupczyk, Lokalny System Profilaktyki Społecznej,2016, DOI:10.13140/RG.2.2.19027.27684

M. Michel, Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich" Warszawa 2013

J. Brągiel S. Badory - Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej strony: 219-256

Michel M., Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich. Wyd. Pedagogium, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć – zajęcia organizacyjne

2. Bezpieczeństwo społeczne.

3. Współczesne zagrożenia społeczne - geneza i aktualne kierunki w profilaktyce

4. Przemiany w profilaktyce. Współczesne wyzwania w zakresie profilaktyki.

5. Zaburzenia w zachowaniu – klasyfikacja i ich znaczenie w profilaktyce.

6. Przestępczość nieletnich. Reakcja społeczna, mechanizmy kontroli.

7. Współczesne rozwiązania w pracy resocjalizacyjnych,

8. Innowacje pedagogiczne w instytucjach wychowawczych i poprawczych – różnorodne perspektywy.

9. Współczesne więzienie w perspektywie resocjalizacji i profilaktyki.

10. Lokalne systemy profilaktyki społecznej i ich skuteczność.

11. Instytucje i organizacje funkcjonujące w środowisku otwartym

Metody dydaktyczne:

jak w module

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę końcową składają się :

obecności,

aktywność na zajęciach

prezentacja zagadnienia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)