Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - semestr 1 W3-PE-REW-S2-SEM01
semestr zimowy 2020/2021
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium - semestr 1 W3-PE-REW-S2-SEM01
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Denzin N., Lincoln Y.: Metody badań jakościowych. T.I. Warszawa 2010.

Gibbs G.: Analizowanie danych jakościowych. Warszawa 2011.

Góralski A.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa 1994.

Hajduk Z.: Ogólna metodologia nauk. Lublin 2000.

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2013.

Krȕger H.: Metody badań w pedagogice. Gdańsk 2007.

Krȕger H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005.

Kubinowski M., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 2006.

Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa – Cieszyn 1995.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999.

Nowak A.: Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 1995.

Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010.

Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

Palka S.: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998.

Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1995.

Śliwerski B. (red.): Pedagogika. T II. Pedagogika wobec edukacji, polityki i badań naukowych. Gdańsk 2006.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź 2003.

Wallon P., Cambier A., Engelhart D.: Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Włodarek J., Ziółkowski M.: Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa 1990.

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995.

Zaręba E.: Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Żechowska B. (red.): Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki. Katowice 1990.

Żywczok A.: Aksjologia odkrycia naukowego. Studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych. Toruń 2009.

Zakres tematów:

1. Zgłębianie zainteresowań pedagogicznych studentów w celu dokonania wyboru tematyki pracy magisterskiej zgodnej ze specjalnością: pedagogika rewalidacyjna, oraz sformułowania jej tytułu.

2. Zapoznanie się z procedurą postępowania badawczego:

- wybór problematyki (z uzasadnieniem obejmującym aktualny stan wiedzy) oraz przedmiotu badań;

- formułowanie celów i problemów badawczych;

- sprecyzowanie tematu i tytułu pracy;

- wybór terenu badań;

- dobór próby (badanych);

- wybór metody badań;

- określenie technik badawczych;

- opracowanie narzędzi badawczych;

- badania pilotażowe;

- przeprowadzenie badań właściwych;

- opracowanie i interpretacja wyników badań empirycznych (wnioskowanie, sformułowanie rozwiązania problemu, refleksja nad rozwiązaniem).

3. Sposoby korzystania ze specjalistycznej literatury, np. źródeł naukowych, zawartości czasopism pedagogicznych (bibliotek cyfrowych, baz danych).

4. Zasady przygotowania rozdziału teoretycznego pracy magisterskiej (struktura, treść, budowanie pojęć, przypisy) .

Metody dydaktyczne:

Rozmowa, dyskusja, konsultacja, trening myślenia (udział zdalny).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegać zaangażowanie studenta (w tym frekwencja na seminarium) oraz postępy w zakresie: konkretyzowania własnych zainteresowań naukowych, samodzielności związanej z poszukiwaniem i studiowaniem literatury przedmiotu, zaangażowania w przygotowanie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej, kultury językowej prezentowanej podczas seminarium, rozwoju naukowego, autoedukacji i samodyscypliny, systematyczności w realizowaniu etapowych celów badawczych.

Jakość pisemnej pracy magisterskiej wyznacza: wybór oryginalnej tematyki pracy związanej z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi oraz specjalnością; poprawne sformułowanie tytułu pracy licencjackiej; umiejętność uzasadnienia naukowego znaczenia podjętej tematyki; poprawność metodologiczna, zawartość merytoryczna (kompletność treściowa, oryginalność, holizm, znajomość aktualnego stanu badań w analizowanym zakresie tematycznym); dojrzałość wypowiedzi pisemnej (umiejętność argumentacji, analizowania, syntezy, porównywania, klasyfikowania, wnioskowania, abstrahowania); dokładność analizy i interpretacji wyników badań; staranność opracowania komputerowego; trafność doboru literatury naukowej.

Seminarium magisterskie (I semestr) przygotowuje studenta do samodzielnego wyboru tematu pracy, zgłębienia literatury dotyczącej przedmiotu badań, w tym metodologicznej, a następnie przygotowania I rozdziału (teoretycznego) pracy magisterskiej. Ukończony rozdział 1. stanowi podstawę zaliczenia pierwszego semestru seminarium.

Uwagi:

Studenta obowiązuje znajomość zaprezentowanych podczas zajęć seminaryjnych zagadnień metodologicznych i merytorycznych z zakresu pedagogiki (zwłaszcza pedagogiki specjalnej), etyki pracy naukowej, socjologii, psychologii oraz korzystanie z proponowanych pozycji bibliograficznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.