Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alexander Betekhtin
Literatura:

1. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. 2005. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Podstawy Biologii Komórki, pod red. Woźny A., Michejda J., Ratajczak J. 2005. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

oraz artykuły polsko i anglojęzyczne dostępne w serwisie 'open access'.

Zakres tematów:

Dwa cykle seminariów:

Cykl I - przygotowanie prezentacji ustnej z zakresu problematyki naukowej związanej z szeroko rozumianą biologią komórki

Cykl II - przygotowanie prezentacji ustnej związanej z referowaniem wybranego oryginalnego anglojęzycznego artykułu naukowego, związanego z tematem pracy licencjackiej .

Metody dydaktyczne:

Wiedza z zakresu prezentowanego tematu. Umiejętność wykonania prezentacji w programie Power Point.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona z:

1) oceny ciągłej umiejętności - 0,75

2) opracowanie planu pracy licencjackiej - 0,25

Ocena bardzo dobra – student systematycznie uczestniczy w zajęciach, rzetelnie i z zaangażowaniem przygotowuje się do zajęć, terminowo wywiązuje się z obowiązków. Student prawidłowo i bardzo starannie opracowuje zagadnienia związane z tematem pracy. Student w pełni rozumie zakres i cel przygotowywanego przeglądu, aktywnie uczestniczy w dyskusji. Student studiuje ze zrozumieniem przeglądowe i oryginalne artykuły anglojęzyczne. Plan (lub fragment) pracy zawiera wszystkie konieczne elementy i jest wykonany bardzo starannie pod względem merytorycznym, a także od strony edytorskiej. Student bardzo dobrze omawia wybrane zagadnienia.

Ocena dobra – student systematycznie uczestniczy w zajęciach, rzetelnie przygotowuje się do zajęć, terminowo wywiązuje się z obowiązków. Student prawidłowo i starannie opracowuje zagadnienia związane z tematem pracy. Student rozumie zakres i cel przygotowywanego przeglądu, aktywnie uczestniczy w dyskusji. Student, z niewielkimi trudnościami, studiuje ze zrozumieniem przeglądowe i oryginalne artykuły anglojęzyczne. Plan (lub fragment) pracy zawiera wszystkie konieczne elementy i jest wykonany starannie pod względem merytorycznym, a także od strony edytorskiej. Student prawidłowo omawia wybrane zagadnienia.

Ocena dostateczna – student uczestniczy w zajęciach, przygotowuje się do zajęć, nieterminowo wywiązuje się z obowiązków. Student poprawnie opracowuje zagadnienia związane z tematem pracy. Student rozumie zakres i cel przygotowywanego przeglądu, jednak rzadko uczestniczy w dyskusji. Student ma trudności ze zrozumieniem przeglądowych i oryginalnych artykułów anglojęzycznych. Plan (lub fragment) pracy zawiera wszystkie konieczne elementy, ale zawiera pewne braki pod względem merytorycznym i od strony edytorskiej. Student poprawnie omawia wybrane zagadnienia.

Ocena niedostateczna- student niesystematycznie uczestniczy w zajęciach, nie przygotowuje się do zajęć, nie wywiązuje się z obowiązków. Student nie opracowuje zagadnień związane z tematem pracy. Student nie rozumie zakresu i celu przygotowywanego przeglądu i nie uczestniczy w dyskusji. Student nie rozumie przeglądowych i oryginalnych artykułów anglojęzycznych. Plan (lub fragment) pracy nie zawiera wszystkich koniecznych elementów i nie jest wykonany starannie pod względem merytorycznym ani od strony edytorskiej. Student niepoprawnie omawia wybrane zagadnienia.

Opiekun naukowy na bieżąco ocenia zaangażowanie studenta, a także weryfikuje poprawność merytoryczną zgromadzonych materiałów źródłowych oraz rzetelność opracowań.

Pełny opis:

Głównym celem modułu jest zapoznanie studenta ze specyfiką badań prowadzonych w danej jednostce oraz przygotowanie go do wykonania pracy licencjackiej, która najczęściej ma charakter przeglądu lub eseju. W trakcie zajęć student wprowadzany jest w tajniki warsztatu naukowego; uczy się korzystania z naukowych baz danych; wyszukuje informacje naukowe oraz ocenia je pod względem przydatności; doskonali umiejętności szybkiej analizy specjalistycznych tekstów. Pod nadzorem prowadzącego ćwiczy umiejętność formułowania celów oraz hipotez (zgodnych z głównym nurtem badań Katedry/Zakładu); we współpracy z grupą oraz prowadzącym dyskutuje proste problemy naukowe; ćwiczy umiejętność tworzenia prostych wniosków i konkluzji. Końcowym efektem modułu jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do wykonania pracy licencjackiej; sformułowanie zgodnego z zainteresowaniami studenta tematu pracy licencjackiej; opracowanie jej planu oraz zgromadzenie niezbędnej literatury fachowej.

Uwagi:

dr Alexander Betekhin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)