Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II 01-BT-S1-PLII06
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 7

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka II 01-BT-S1-PLII06
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-05-11 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-18 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-25 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-06-01 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-06-08 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Wójcikowska
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Zakres tematów:

Hodowla roślin Arabidopsis thaliana.

Zapoznanie się z obsługą baz danych.

Techniki biologii molekularnej:

Izolacja DNA oraz RNA roślinnego. Analiza jakości kwasów nukleinowych.

Reakcja PCR oraz elektroforeza w żelu agarozowym.

Reakcja odwrotnej transkrypcji, jakościowa i ilościowa analiza ekspresji genów.

Techniki kultur in vitro:

Zakładanie kultury in vitro z niedojrzałych zarodków somatycznych oraz indukcja procesu somatycznej embriogenezy.

Analiza i dokumentacja fotograficzna otrzymanych wyników.

Opracowywanie wyników w dedykowanych programach komputerowych.

Analiza statystyczna wyników.

Pracownia jest kontynuacją działań realizowanych w trakcie pracowni licencjackiej I. Student systematycznie pozyskuje materiały źródłowe, dokonuje ich analizy i wykorzystuje je do stworzenia własnego tekstu naukowego, który na bieżąco konsultuje z promotorem pracy.

Końcowym efektem jest przedłożenie do recenzji i obrony manuskryptu pracy licencjackiej będącej potwierdzeniem opanowania technik pisania i prezentowania prac naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego, mające na celu doskonalenie przez studentów technik stosowanych w biologii molekularnej i biotechnologii. Wykonywanie doświadczeń indywidualnie. Przygotowanie do planowania i prowadzenia doświadczeń z zakresu biotechnologii roślin. Dyskusje dotyczące metod stosowanych do analizy funkcjonalnej genów roślin.

Doskonalenie umiejętności analizy tekstów i dyskusja nad zebranymi materiałami z zakresu realizowanego tematu pracy. Praca nad własnym tekstem naukowym i dyskusja problemów naukowych z promotorem pracy. Konsultacje z prowadzącym na żywo lub online przez MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona ocen z pracy:

- ciągłej studenta (0.4)

- nad manuskryptem pracy licencjackiej (0.6)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Ocena z pracy nad manuskryptem pracy licencjackiej:

Bardzo dobry: student umiejętnie i samodzielnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu problemów, jest systematyczny, zna zasady budowy pracy dyplomowej i się do nich stosuje, bezbłędnie wykonuje obliczenia, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki i wyciąga wnioski, dba o poprawność o merytoryczną i edycyjną tekstu, prawidłowo cytuje prace źródłowe. W terminie deponuje manuskrypt pracy licencjackiej.

Dobry: student z pomocą wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu problemów, jest systematyczny, zna zasady budowy pracy dyplomowej i się do nich stosuje, z pomocą wykonuje obliczenia, sporządza dokładną dokumentację, interpretuje wyniki i wyciąga wnioski z niewielką pomocą prowadzącego, dba o poprawność o merytoryczną i edycyjną tekstu, stara się prawidłowo cytować prace źródłowe. W terminie deponuje manuskrypt pracy licencjackiej.

Dostateczny: student potrzebuje licznych wskazówek by znaleźć odpowiednią literaturę, jest słabo zaangażowany i mało kreatywny w rozwiązywaniu problemów, nie jest systematyczny, zna zasady budowy pracy dyplomowej lecz nie zawsze się do nich stosuje, z dużą pomocą wykonuje obliczenia, sporządza dokumentację, interpretuje wyniki i wyciąga wnioski z sporą pomocą prowadzącego, stara się dbać o poprawność o merytoryczną i edycyjną tekstu, stara się prawidłowo cytować prace źródłowe. W terminie deponuje manuskrypt pracy licencjackiej.

Niedostateczny: student potrzebuje wielu wskazówek by znaleźć odpowiednią literaturę, nie jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu problemów, nie jest systematyczny, nie zna zasad budowy pracy dyplomowej i nie zawsze się do nich stosuje, nie potrafi wykonać obliczeń, sporządzić dokumentacji, zinterpretować wyników i wyciągnąć wniosków nawet z pomocą prowadzącego, nie dba o poprawność o merytoryczną i edycyjną tekstu, nie stara się prawidłowo cytować prac źródłowych. Nie deponuje manuskryptu pracy licencjackiej w terminie.

Uwagi:

dr Barbara Wójcikowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.