Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika penitencjarna W3-PE-R-S2-PP
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika penitencjarna W3-PE-R-S2-PP
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Jurczyk
Literatura:

1) Bulenda, T., Musidłowski, R. (2003). System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

2) Jaworska, A. (2012). Leksykon Resocjalizacji, Kraków: Wyda. Impuls.

3) Kiliszek, E. (2017). Metoda Balinta – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i wsparcie oddziaływań kadry pedagogicznej. W: R.

Opora, R. Breska, J. Jezierska, M. Piechowicz (red.), Współczesne modele i strategie resocjalizacji, Warszawa: PWN.

4) Mazur E., Laurman-Jarząbek E., Zyzik E. (2010). Rola wychowawcy penitencjarnego w procesie resocjalizacji skazanych. W: Bębas

S. (red.). Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej. Radom.

5) Niewiadomska I. (2007). Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin.

6) Przesławski T. (2012), Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania. Warszawa: Wyda. UW.

7) Przesławski T. (2012). Służba więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania. Warszawa: Wyda. UW.

8) Przybyliński S. (2007). Specyfika pracy personelu penitencjonarnego W: Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości

penitencjarnej (171-195). Kraków.

9) Przybyliński S. (2007). Społeczność funkcjonariuszy więziennych W: Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości

penitencjarnej (153-167). Kraków.

10) Schmidt D. (2004). Empatia personelu więziennego oraz jej niektóre uwarunkowania. W: W. Ambrozik, P. Stępniak (red.). Służba

Więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej. Poznań–Warszawa–Kalisz.

11) Snopek M. (2017). Praca wychowawcy penitencjarnego ze zbiorowością osób zdegradowanych w społeczności więziennej. W: R.

Opora, R. Breska, J. Jezierska, M. Piechowicz (red.), Współczesne modele i strategie resocjalizacji, Warszawa.

12) Urban B. (2007). Resocjalizacja. Warszawa.

Artykuły:

1) Gacek P. (2018). Wymogi formalne przyjęcia do Służby Więziennej (cz. 1). Przegląd Więziennictwa Polskiego, 101, 43-77.

2) Gacek P. (2019). Wymogi formalne przyjęcia do Służby Więziennej (cz. 2). Przegląd Więziennictwa Polskiego, 102, 19-50.

3) Kulawiecka E. (2019). Nowy model kształcenia Służby Więziennej w kontekście organizacji uczącej się. Optymalizacja działań,

Przegląd Więziennictwo Polskiego, 5-18.

4) Stachowicz A. (2019). Poczucie ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej w sytuacjach użycia przez nich środków

przymusu bezpośredniego. Raport z badań, Przegląd Więziennictwo Polskiego, 123-146.

5) Lewicka-Zelent A., Trojanowska E. (2018). Potrzeba wykorzystywania przez pracowników penitencjarnych mediacji w rozwiązywaniu

konfliktów z udziałem osadzonych, Przegląd Więziennictwo Polskiego, 101 (4), 95-108.

6) Poklek R. (2015). Motywacja prospołeczna funkcjonariuszy Służby Więziennej jako grupy zawodowej z misją społeczną,

Resocjalizacja Polska, 9, 159-177.

7) Przesławski T. (2015). Normy etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, Przegląd Więziennictwa Polskiego,

89, 45-59.

8) Poklek R. (2012). Motywacja do pracy i doskonalenia zawodowego personelu więziennego w ujęciu dwuczynnikowej koncepcji

motywacji-higieny Fredericka Irvinga Herzberga, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.

9) Pastwa-Wojciechowska B., Piotrowski A. (2016). Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kadry penitencjarnej, Resocjalizacja

Polska, 12, 77-89.

10) Becker-Pestka D. (2014). Etos służby w pracy personelu resocjalizacyjnego, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i

Społecznych, 14, 43-60.

11) Przesławski T. (2015). Prawno-etyczne aspekty więziennej resocjalizacji, Przegląd Więziennictwa Polskiego, 87, 51-64.

12) Poklek R. (2015). Motywacja prospołeczna funkcjonariuszy Służby Więziennej jako grupy zawodowej z misją społeczną,

Resocjalizacja Polska, 9, 159-179.

13) Lewicka-Zelent A., Trojanowska E. (2018). Potrzeba wykorzystywania przez pracowników penitencjarnych mediacji w

rozwiązywaniu konfliktów z udziałem osadzonych, Przegląd Więziennictwo Polskiego, 101, 95-108.

14) Stachowicz A. (2019). Poczucie ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej w sytuacjach użycia przez nich środków

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: W3-PE-R-N2-1, w cyklu: 2020/2021L, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 3 z 7 08.11.2021 07:31

przymusu bezpośredniego. Raport z badań, Przegląd Więziennictwa Polskiego, 105, 123-146.

15) Barczykowska A., Muskała M. (2011). Poczucie sukcesu rodzinnego a syndrom wypalenia zawodowego wśród personelu

penitencjarnego, Resocjalizacja Polska, 2, 299-307.

Akty prawne:

1) Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. [online] Specyfika pracy Art. 78 par. 1 k.k.w.

2) Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zakres tematów:

1) Bezpieczeństwo jako nadrzędna wartość w resocjalizacji (?)

2) Grupy Interwencyjne SW.

3) Zakłady karne dla kobiet – charakterystyka.

4) Zachowania patologiczne wśród funkcjonariuszy więziennych.

5) Kara ograniczenia wolności w modelu problem solving justice.

6) Wypalenie zawodowe wśród pracowników służby więziennej.

7) Stres w pracy funkcjonariusza więziennego.

8) Motywacyjna rola wychowawcy a skuteczność pracy resocjalizacyjnej.

9) Rola etyki zawodowej w pracy wychowawcy resocjalizującego.

10) Dozór elektroniczny.

11) Miejsce diagnozy we współczesnej penitencjarystyce.

12) Zaburzenia psychiczne a proces resocjalizacji.

13) Rola zaburzeń rozwojowych w genezie wykolejenia przestępczego

14) Pozytywny kontakt jako źródło poznania i wsparcia osób inkarcerowanych społecznie.

15) Mobbing w miejscu pracy (placówki resocjalizacyjne)

16) Przestępczość nieletnich – charakterystyka czynników ryzyka

17) Charakterystyka działalności resocjalizacyjnej/wychowawczej/kompensacyjno-opiekuńczej placówki wybranej przez studenta

18) Wychowawca resocjalizacyjny jako mediator w sytuacji konfliktu

19) Różnorodność etniczna, seksualna i religijna a proces resocjalizacji.

20) Neuroróżnorodność a proces resocjalizacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych, dyskusja oraz ćwiczenia z podziałem na grupy, analiza tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA WYSTAWIENIA OCENY:

1) aktywność studenta

2) obecność studenta

3) ocena cząstkowa z pracy pisemnej

4) ocena cząstkowa z projektu Design Thinking

5) ocena cząstkowa z prezentacji multimedialnej na wybrany temat

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.