Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne [W5-PR-SM-KPA] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie administracyjne [W5-PR-SM-KPA]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 2.23
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Weronika Szafrańska
Literatura:

Do wyboru:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021,

2. T. Woś (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018,

3. W. Chróścielewski, P. Dańczak, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021,

4. H. Knysiak-Sudyka (red.), Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne, Warszawa 2021,

5. R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021.

Zakres tematów:

I. Zakres obowiązywania k.p.a.

1. Rodzaje postępowań uregulowanych przepisami k.p.a.

a) postępowanie administracyjne ogólne

b) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość

c) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

d) postępowanie w sprawach skarg i wniosków

II. Zasady ogólne k.p.a.

1. Pojęcie zasad ogólnych k.p.a.

2. Charakter zasad ogólnych k.p.a.

3. Szczegółowa charakterystyka zasad ogólnych k.p.a.

III. Podmioty postępowania administracyjnego

1. Organ administracyjny

2. Strona postępowania administracyjnego

3. Podmioty na prawach strony

4. Inni uczestnicy postępowania

IV. Czynności procesowo - techniczne w postępowaniu administracyjnym

1. Doręczanie pism

2. Wezwania

3. Sporządzanie protokołów i adnotacji

4. Udostępnianie akt sprawy

V. Wszczęcie postępowania administracyjnego (tryby, forma, data, wymogi podania)

VI. Dowody i postępowanie dowodowe

1. Pojęcie i rodzaje środków dowodowych w k.p.a.

2. Zasady postępowania dowodowego

3. Udział strony w postępowaniu dowodowym

VII. Przerwanie toku postępowania

1. Zawieszenie postępowania administracyjnego

2. Umorzenie postępowania administracyjnego

VIII. Rozstrzygnięcia w k.p.a.

1. Pojęcie i istota decyzji administracyjnej

2. Rodzaje decyzji administracyjnych

3. Składniki decyzji administracyjnej

4. Rektyfikacja decyzji administracyjnej

5. Postanowienia administracyjne

6. Ugoda administracyjna

IX. Kontrola rozstrzygnięć nieostatecznych w postępowaniu administracyjnym

1. Pojęcie i rodzaje środków prawnych w k.p.a.

2. Odwołanie od decyzji administracyjnej

3. Zażalenie na postanowienie

4. Problem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

X. Weryfikacja decyzji ostatecznych

1. Wznowienie postępowania administracyjnego

2. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.

4. Inne przypadki uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych

XI. Administracyjne kary pieniężne

Metody dydaktyczne:

Na koniec każdych zajęć prowadzący wskazuje studentom zagadnienia do przygotowania na kolejne zajęcia. Wskazuje też źródła (wybrane części książek, artykuły naukowe, akty prawne, orzeczenia), z pomocą których student ma wskazane zagadnienia przygotować. Praca własna obejmuje samodzielne przyswajanie wiedzy teoretycznej i poszukiwanie rozwiązań problemów wskazanych przez osobę prowadzącą. Jej celem jest nabycie przez studenta nie tylko wiedzy, ale też umiejętności (np. odnalezienia odpowiedniej regulacji prawnej, znalezienia wymaganego sposobu postępowania, itd.). Zdobyte w powyższy sposób wiedza i umiejętności są następnie weryfikowane podczas kolokwiów i dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Na kolokwium pisemnym student musi wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami. Metoda oceny została dostosowana do kryteriów oceny stosowanej na egzaminie (kolokwium od egzaminu nie różni kryterium oceny, tylko merytoryczny zakres materiału do opanowania).

Ocena dostateczna – student musi wykazać się ogólną orientacją w zakresie postępowania administracyjnego oraz umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów w tym zakresie.

Ocena dobra - student musi właściwie zaprezentować przedstawione przez egzaminatora zagadnienie teoretyczne i wyjaśnić jego praktyczne znaczenie (czyli student musi wykazać, że potrafi wiedzę teoretyczną wykorzystać w celu rozwiązania praktycznego problemu). Oznacza to, że pokazuje, iż wiedzę teoretyczną wykorzystuje w celu wyboru takiego wariantu rozwiązania, któremu nie można nic zarzucić z punktu widzenia prawa.

Ocena bardzo dobra - student musi zaprezentować wiedzę wykraczającą poza przedstawioną na ćwiczeniach, czyli nabytą w ramach pracy własnej. Musi też pokazać umiejętność dokonania wyboru i oceny różnych wariantów rozwiązania problemu (czyli, że potrafi wykazać nieprawidłowość wariantów, które odrzuca i przekonywająco uzasadnić prawidłowość wariantu wybranego).

Na pierwszych ćwiczeniach studenci otrzymują informację o sposobie uzyskania zaliczenia, a wśród nich o kolokwium pisemnym, które odbędzie się na przedostatnich zajęciach. Na przedostatnim spotkaniu ćwiczeniowym, po zakończeniu merytorycznej części zajęć, studenci przystępują do kolokwium. Kolokwium ma charakter testowy i problemowy. Na ostatnich zajęciach osoba prowadząca ćwiczenia omawia wyniki kolokwium i podaje prawidłowe rozwiązania. Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną mają możliwość poprawy wyniku kolokwium.

Uwagi:

5 sem. PR SM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)