Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki specjalnej 12-PE-WIP-N1-5PPS
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2005, Wyd. UAM.

Klaczak M., Majewicz P. (red.): Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006, Wyd. Impuls.

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998, WSPS.

Smith D.D.: Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa 2009, PWN.

Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls.

Chodkowska M. (red.): Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Lublin 1999. Wyd. UMCS

Cytowska B., Winczura B., Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Kraków 2007, Wyd. Impuls

Gajdzica Z.: Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób upośledzonych umysłowo. Katowice 2007. Wyd. UŚ

Kosakowski Cz. (red.): Nauczanie i wychowanie osób upośledzonych umysłowo. Toruń 2001, Akapit

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1995, WSiP

Palak Z. (red.): Pedagogika specjalna w zreformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin 2001, Wyd. UMCS

Szczepankowski B.: Niesłyszący- głusi – głuchoniemi. Warszawa 1999, WSiP

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych aspektów pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę;

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia uczniów niepełnosprawnych i zaburzonym zachowaniem, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej uczniów niepełnosprawnych; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole podstawowej

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów zachowań, uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w związku z intensywnymi przemianami w zakresie postrzegania osób niepełnosprawnych, realizowania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

• znajomość treści omawianych na ćwiczeniach

• posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

• przygotowanie projektu indywidualnego

• 90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

• aktywny udział w zajęciach

• przygotowanie projektu indywidualnego zawierającego diagnozę dziecka oraz plan pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Projekt indywidualny w formie pisemnej powinien zawierać diagnozę dziecka według procedury omawianej podczas zajęć wskazującą mocne i słabe strony ucznia oraz wskazówki do pracy według jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Projekt powinien zostać oddany do końca kwietnia.

Zakres tematów:

• Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej

• Wczesne wspomaganie i wczesna interwencja dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością

• Kwalifikacja uczniów do kształcenia specjalnego+ dojrzałość szkolna uczniów niepełnosprawnych

• Szkolnictwo specjalne - cele i zadania

• Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki

• Wprowadzenie do tyflopedagogiki

• Wprowadzenie do surdopedagogiki

• Podstawy pedagogiki terapeutycznej

• Pojęcie upośledzenia sprzężonego

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.