Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika i zoologia konserwatorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BI19-2BL-68
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika i zoologia konserwatorska
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Dominik Chłond, Barbara Fojcik, Teresa Nowak, Adam Rostański, Barbara Tokarska-Guzik, Andrzej Urbisz, Piotr Węgierek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

W trakcie Laboratoriów oceniana będzie umiejętność korzystania z danych zewnętrznych (krajowe i międzynarodowe akty prawne, specjalistyczna literatura), wykorzystania odpowiednich wskaźników i analizy materiału w celu określenia stopnia zagrożenia gatunku. Sprawdzana będzie umiejętność określania kategorii zagrożeń i właściwej oceny działań ochronnych i zaradczych. Oceniane będą także podstawowe umiejętności klasyfikacji i identyfikacji chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i siedlisk przyrodniczych.

Laboratoria zaliczane będą na podstawie pisemnego kolokwium przeprowadzanego na ostatnim laboratorium, zamykającym odpowiednio część botaniczną i zoologiczną przedmiotu. Warunkiem zaliczenia laboratorium będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi z kolokwium.

Wykład zaliczany będzie na podstawie testu wyboru, przeprowadzanego na ostatnim wykładzie, zamykającym odpowiednio część botaniczną i zoologiczną przedmiotu. Warunkiem zaliczenia wykładu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi z testu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do egzaminu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, będącej średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z testu końcowego z wykładów i kolokwiów z laboratoriów z części botanicznej i zoologicznej.

Egzamin w formie sprawdzianu pisemnego sprawdzać będzie wiedzę zdobytą w trakcie wykładów i laboratoriów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu pisemnego.


Pełny opis:

Podczas prowadzonych zajęć przedstawione zostaną krajowe i międzynarodowe normy i akty prawne dotyczące ochrony przyrody w kraju i na świecie. Zidentyfikowane zostaną kategorie zagrożeń oraz przedstawione zostaną narzędzia i metody badawcze w rozwiązywaniu problemów efektywnej ochrony gatunków zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych Umiejętność rozpoznawania i klasyfikacji wybranych przedstawicieli chronionych w Polsce gatunków zwierząt, roślin, grzybów i siedlisk przyrodniczych będzie praktycznym aspektem prowadzonych zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Barbara Fojcik, Teresa Nowak, Adam Rostański, Barbara Tokarska-Guzik, Andrzej Urbisz, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

W trakcie Laboratoriów oceniana będzie umiejętność korzystania z danych zewnętrznych (krajowe i międzynarodowe akty prawne, specjalistyczna literatura), wykorzystania odpowiednich wskaźników i analizy materiału w celu określenia stopnia zagrożenia gatunku. Sprawdzana będzie umiejętność określania kategorii zagrożeń i właściwej oceny działań ochronnych i zaradczych. Oceniane będą także podstawowe umiejętności klasyfikacji i identyfikacji chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i siedlisk przyrodniczych.

Laboratoria zaliczane będą na podstawie pisemnego kolokwium przeprowadzanego na ostatnim laboratorium, zamykającym odpowiednio część botaniczną i zoologiczną przedmiotu. Warunkiem zaliczenia laboratorium będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi z kolokwium.

Wykład zaliczany będzie na podstawie testu wyboru, przeprowadzanego na ostatnim wykładzie, zamykającym odpowiednio część botaniczną i zoologiczną przedmiotu. Warunkiem zaliczenia wykładu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi z testu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do egzaminu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, będącej średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z testu końcowego z wykładów i kolokwiów z laboratoriów z części botanicznej i zoologicznej.

Egzamin w formie sprawdzianu pisemnego sprawdzać będzie wiedzę zdobytą w trakcie wykładów i laboratoriów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu pisemnego.


Pełny opis:

Podczas prowadzonych zajęć przedstawione zostaną krajowe i międzynarodowe normy i akty prawne dotyczące ochrony przyrody w kraju i na świecie. Zidentyfikowane zostaną kategorie zagrożeń oraz przedstawione zostaną narzędzia i metody badawcze w rozwiązywaniu problemów efektywnej ochrony gatunków zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych Umiejętność rozpoznawania i klasyfikacji wybranych przedstawicieli chronionych w Polsce gatunków zwierząt, roślin, grzybów i siedlisk przyrodniczych będzie praktycznym aspektem prowadzonych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)