Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Myśl Polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PO-S1-MPOL20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Myśl Polityczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Słupik
Prowadzący grup: Tomasz Słupik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składała się będzie ocena z ćwiczeń (kolokwium) oraz ocena z wykładów (egzamin pisemny).

Pełny opis:

Przedmiot: Myśl polityczna skupia się na zaprezentowaniu podstawowych kategorii myślenia o polityce w ujęciu historycznym. Dotyczy to rozróżnienia na klasyczną myśl polityczną i nowożytną myśl polityczną. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z tego zakresu, jak również najważniejszymi myślicielami politycznymi obecnymi na przestrzeni dziejów. Do podstawowych pojęć myślenia o polityce należą: ustrój, sprawiedliwość, dobro, dobro wspólne, państwo, umowa społeczna, utylitaryzm, demokracja, polityczność, natura ludzka, wola powszechna, suwerenność ludu. Główni myśliciele z kolei to: Sokrates, Protagoras z Abdery, Platon, Arystoteles, św. Augustyn, św. Tomasz, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau. Po zakończeniu kursu słuchacze będą posiadali wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i koncepcji politycznych stworzonych przez wybitnych filozofów politycznych na przestrzeni historii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Turoń-Kowalska
Prowadzący grup: Tomasz Słupik, Agnieszka Turoń-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen z ćwiczeń oraz egzaminu.

Pełny opis:

Definicje i struktura myśli politycznej. Metody i środki realizacji myśli politycznej. Główne kierunki i ewolucja myśli politycznej od antyku do czasów nowożytności (od szkoły sofistycznej do myśli politycznej J.J. Rousseau). Refleksja dotycząca współczesnej myśli politycznej (z uwzględnieniem jej źródeł ideowych i podstawowych wartości europejskiej myśli politycznej).

Szczegółowe problemy badawcze:

1. CZŁOWIEK - ZOON POLITIKON.

2. MYŚL POLITYCZNA STAROŻYTNOŚCI (SOFISTYKA, SOKRATES, PLATON, ARYSTOTELES).

3. MYŚL POLITYCZNA WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA I ŚREDNIOWIECZA (NOWY TESTAMENT , ŚW. AUGUSTYN; ŚW. TOMASZ Z AQUINU).

4. U PODSTAW MYŚLI POLITYCZNEJ NOWOŻYTNOŚCI (N.MACHIAVELLI, KARTEZJUSZ, TH. HOBBES; J. LOCKE; J.J. ROUSSEAU).

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z europejskim dziedzictwem myślenia o polityce od starożytności do epoki nowożytnej. Chodzi także o przybliżenie im takich pojęć jak: polityka, państwo, ustrój, społeczeństwo, wolność, sprawiedliwość. Analiza tekstów źródłowych umożliwia poznanie najważniejszych myślicieli tradycji zachodniej w aspekcie refleksji nad szeroko rozumianą sferą polityczności.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Słupik
Prowadzący grup: Tomasz Słupik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen z ćwiczeń oraz egzaminu.

Pełny opis:

Definicje i struktura myśli politycznej. Metody i środki realizacji myśli politycznej. Główne kierunki i ewolucja myśli politycznej od antyku do czasów nowożytności (od szkoły sofistycznej do myśli politycznej J.J. Rousseau). Refleksja dotycząca współczesnej myśli politycznej (z uwzględnieniem jej źródeł ideowych i podstawowych wartości europejskiej myśli politycznej).

Szczegółowe problemy badawcze:

1. CZŁOWIEK - ZOON POLITIKON.

2. MYŚL POLITYCZNA STAROŻYTNOŚCI (SOFISTYKA, SOKRATES, PLATON, ARYSTOTELES).

3. MYŚL POLITYCZNA WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA I ŚREDNIOWIECZA (NOWY TESTAMENT , ŚW. AUGUSTYN; ŚW. TOMASZ Z AQUINU).

4. U PODSTAW MYŚLI POLITYCZNEJ NOWOŻYTNOŚCI (N.MACHIAVELLI, KARTEZJUSZ, TH. HOBBES; J. LOCKE; J.J. ROUSSEAU).

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z europejskim dziedzictwem myślenia o polityce od starożytności do epoki nowożytnej. Chodzi także o przybliżenie im takich pojęć jak: polityka, państwo, ustrój, społeczeństwo, wolność, sprawiedliwość. Analiza tekstów źródłowych umożliwia poznanie najważniejszych myślicieli tradycji zachodniej w aspekcie refleksji nad szeroko rozumianą sferą polityczności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)