Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój W2-S1OS19-1OS-24
semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój W2-S1OS19-1OS-24
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:30 - 17:45
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-03-11 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-03-18 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-03-25 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-04-01 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-04-08 11:30 : 13:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominik Jura, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Agnieszka Kompała-Bąba, Mirosław Nakonieczny, Jerzy Nita, Piotr Skubała, Barbara Tokarska-Guzik, Gabriela Woźniak
Literatura:

Kozłowski S. 2007. Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL, Lublin

Kołodziej B., Matyka M. (red.) 2012. Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRiL, Poznań.

Krawiec F. (red.) 2010. Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy. Difin SA, Warszawa.

Uzupełniająca

Kozłowski S., (red.), 1990. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin. Wydawnictwa SGGW-AR t.18. Warszawa

Lipiński A., Mikosz R. 2013. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Warszawa.

Nita J. 2013. Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich. Uniwersytet Śląski, Katowice; 184 s.

Pietrzyk-Sokulska E. 1995. Wpływ podziemnej eksploatacji i przeróbki węgla na środowisko przyrodnicze w Polsce. Studia, Rozprawy, Monografie, PAN PPGSMiE. Kraków.

Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —(Dz.U. z 2017 r. poz. 2126).

Ostrowski J. (red). 2001. Ochrona środowiska na terenach górniczych., Wyd. Inst. Gosp. Sur. Miner i Energią PAN Kraków.

Trząski L. (red.) 2012. Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050. Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Jabłoński W., Wnuk J. 2004. Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Sosnowiec.

Taubman J. 2013. Węgiel i alternatywne źródła energii. Prognozy na przyszłość. Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa

Kozłowski S. (red). 2000. Ochrona litosfery. Państw. Inst. Geolog. Warszawa.

Strzałkowski P. 2010. Zarys ochrony terenów górniczych. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice.

Ostaficzuk, S. 2016. Zmienność właściwości geośrodowiska Polski na tle globalnym: trendy zmienności wybranych parametrów wzajemnie wrażliwych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Ustawa o ochronie środowiska.

Uberman R., Ostręga A. 2003. Metoda projektowania zagospodarowania dużych i zróżnicowanych kompleksów poeksploatacyjnych. [w:] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie. Mat. Międz. Konf., AGH, s. 243-253.

Uberman R., Ostręga A. 2004. Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe. nr 7-8, s. 80-88.

Uberman R. Uberman R. 2010. Likwidacja kopalni rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym, Problemy techniczne, Prawne i finansowe. IGSMiE PAN, Kraków. s. 1-132.

Zakres tematów:

Część geologiczna

O

Część geologiczna

1. Wprowadzenie w tematykę geologiczną przedmiotu, rozwój zrównoważony jako model korzystania z zasobów geologicznych.

2. Zasady zrównoważonego rozwoju, geośrodowisko, mity i realia.

3. Ziemia jako organizm, geodynamika, sprzężenia zwrotne. Geologiczno-geomorfologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju - degradacja powierzchni, antropopresja.

4. Energetyka w problematyce zrównoważonego rozwoju - nośniki energii odnawialne i nieodnawialne.

5. Zagrożenia naturalne i antropogeniczne, przewidywalne i niespodziewane, problematyka górnicza - wyrobiska powierzchniowe, odpady, zanieczyszczenia, krajobraz.

6. Sprzeczności i konieczności zagrożenia cywilizacyjnego środowiska, podsumowanie. Inne zagrożenia cywilizacji - trzęsienia ziemi, wulkanizm, tsunami, powodzie, lawiny.

7. Zasoby Ziemi i ich ochrona, energia, przestrzeń życiowa, krajobraz. Problematyka górnictwa podziemnego - wody podziemne i powierzchniowe, odpady, składowiska.

Metody dydaktyczne:

Wykorzystanie w praktyce programu GIS (MapInfo lub QGIS). Analiza i synteza treści mapy i ustalanie wskaźników środowiskowych do bazy danych. Studia literatury i opracowań SWOT dla środowiska przyrodniczego oraz na podstawie analizy map: sozologicznej, hydrograficznej i geośrodowiskowej w skali 1:50000 z terenów Górnego Śląska, materiałów dostępnych także w internecie. Komputerowa wizualizacja danych w postaci zestawienia opracowania. Prezentacja wyników w programie PPT i ich dyskusja oraz obrona wypracowanego modelu środowiska dla zadanego obszaru.

Przedstawienie wybranych problemów w postaci prezentacji multimedialnych. Filmy. Dyskusja, „burza mózgów”. Analiza dokumentów prawnych, literatury fachowej dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Ocenie podlegają raporty/karty pracy z ćwiczeń oraz warsztatów terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

W nawiązaniu do realizowanych treści w ramach wykładów i zajęć laboratoryjnych (wizji lokalnych w terenie) studenci przygotowują własny projekt, polegający na zidentyfikowaniu lokalnego problemu i przedstawieniu możliwych sposobów rozwiązania w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Kryteria oceny:

Praca w podgrupach. Ocenie podlega: umiejętność pracy w zespole, obserwacji i wyciągania wniosków, ocena samej prezentacji: zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym, w tym sposobu jej przedstawienia oraz udziału w dyskusji po prezentacji – umiejętność obrony własnego rozwiązania/stanowiska.

Przebieg procesu weryfikacji:

Po wygłoszeniu prezentacji przedstawiającej przygotowany projekt i dyskusji nad poruszonymi zagadnieniami następuje otwarta dyskusja (ocena) z udziałem studentów i prowadzących, wkładu pracy poszczególnych osób (skala ocen: bdb, db, dost, ndst).

bdb – zagadnienie zostało przedstawione w pełni i w sposób wyczerpujący, brak błędów merytorycznych w prezentacji, prezentacja w logicznym i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, z zachowaniem praw autorskich; odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu w zakresie wybiegającym poza prezentację z uwzględnieniem znajomości literatury.

db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, z zachowaniem praw autorskich; odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i znajomości literatury.

dst – zagadnienie zostało omówione tylko częściowo, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, jednak student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i literatury poniżej przeciętnej.

ndst – zagadnienie zostało przedstawione tylko pobieżnie, liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, bez uwzględnienia zasad praw autorskich, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji.

Uwagi:

4 semestr ochrona środowiska (I stopnia) stacjonarne moduły obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.